Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Vydáno: 11 minut čtení

Při nevyplacení mzdy či platu zaměstnavatelem má zaměstnanec možnost bránit se soudní cestou. Pokud je však zaměstnavatel v platební neschopnosti, rozšiřují se možnosti zaměstnance o další veřejnoprávní nástroje určené zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplatnost závislé práce

Koná-li zaměstnanec pro zaměstnavatele práci v pracovněprávním vztahu, jedná se o závislou práci, jak je tento pojem definován v ust. § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpis, dále jen „zákoník práce". Zatímco odstavec 1 tohoto ustanovení definuje znaky závislé práce (vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, výkon práce jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů a osobní výkon práce zaměstnancem), odstavec 2 pak stanoví podmínky, za nichž je závislá práce konána. Jednou z těchto podmínek je skutečnost, že závislá práce je konána za mzdu, plat nebo odměnu.

Prvky chránící mzdu či plat, popřípadě odměnu

Mzda a plat a v některých souvislostech i odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou chráněny několika instituty – jedná se například o institut minimální či zaručené mzdy, pravila pro provádění srážek ze mzdy či jiných příjmů, zákonná pravidla řešící splatnost mzdy (platu) a její výplatu a další.

Je-li zmíněna splatnost mzdy (platu), pak je třeba připomenout, že mzda (plat) je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku (srov. us

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Věcná příslušnost soudu v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas

Související otázky a odpovědi

Česká firma a slovenský zaměstnanec
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Odměny zdravotníkům
Příplatek za třídnictví
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Potvrzení o výši příjmu pro banku
Výplata mzdy v cizí měně
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Výpočet dělené směny
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Výplatní termín
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Spropitné do mzdy
Platové zařazení ředitele školy
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce

Související předpisy

118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy
Vzor: Mzdový výměr
Vzor: Platový výměr