Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Vydáno: 11 minut čtení

Při nevyplacení mzdy či platu zaměstnavatelem má zaměstnanec možnost bránit se soudní cestou. Pokud je však zaměstnavatel v platební neschopnosti, rozšiřují se možnosti zaměstnance o další veřejnoprávní nástroje určené zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplatnost závislé práce

Koná-li zaměstnanec pro zaměstnavatele práci v pracovněprávním vztahu, jedná se o závislou práci, jak je tento pojem definován v ust. § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpis, dále jen „zákoník práce". Zatímco odstavec 1 tohoto ustanovení definuje znaky závislé práce (vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, výkon práce jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů a osobní výkon práce zaměstnancem), odstavec 2 pak stanoví podmínky, za nichž je závislá práce konána. Jednou z těchto podmínek je skutečnost, že závislá práce je konána za mzdu, plat nebo odměnu.

Prvky chránící mzdu či plat, popřípadě odměnu

Mzda a plat a v některých souvislostech i odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou chráněny několika instituty – jedná se například o institut minimální či zaručené mzdy, pravila pro provádění srážek ze mzdy či jiných příjmů, zákonná pravidla řešící splatnost mzdy (platu) a její výplatu a další.

Je-li zmíněna splatnost mzdy (platu), pak je třeba připomenout, že mzda (plat) je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku (srov. us

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet mzdy
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci

Související články

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Věcná příslušnost soudu v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Odměňování zaměstnanců
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas

Související předpisy

118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy
Vzor: Mzdový výměr
Vzor: Platový výměr

Související otázky a odpovědi

Snížení mzdového výměru
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Příplatek za třídnictví
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Spropitné do mzdy
Platové zařazení ředitele školy
Neplacené volno
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Přípravná třída - třídnictví
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce