Vzor: Mzdový výměr

Vydáno: 4 minuty čtení

Ve mzdovém výměru stanovuje zaměstnavatel mzdu. Jedná se o jednostranný právní úkon zaměstnavatele, kterým se konkrétnímu zaměstnanci určuje výše mzdy.

Vztah k právním předpisům

§ 113 odst. 4 , § 37 odst. 1 písm. f) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Pojmové znaky

Sjednaný druh práce, mzda, výše mzdy

Základní pojmy

Mzda - peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.

Výše mzdy - mzda náleží nejméně ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce .

Náležitosti

  • identifikace zaměstnance
  • určená výše mzdy
  • písemná forma
  • podpis oprávněného vedoucího zaměstnance, datum vystavení
  • potvrzení o přijetí

Specifika

Na rozdíl od sjednání výše mzdy v pracovní smlouvě, jedná se o jednostranný právní úkon zaměstnavatele, kterým konkrétnímu zaměstnanci určuje výši mzdy. Mzdový výměr vychází z podmínek, které jsou uvedeny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním mzdovém předpisu zaměstnavatele, pokud tyto vnitřní dokumenty byly u zaměstnavatele vydány. Svým podpisem na mzdovém výměru zaměstnanec potvrzuje pouze, že výměr přijal (nikoliv, že s ním nutně souhlasí). Mzdový výměr musí být vystaven a zaměstnanci předán před výkonem práce, za kterou stanovená mzda přísluší. Mzdový výměr se nevystavuje, pokud mzda byla již sjednána v pracovní nebo jiné smlouvě.

Mzdový výměr má obsahovat rovněž údaje o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje pracovní nebo kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.

Mzdový výměr lze používat jen v podnikatelské sféře, která odměňuje své zaměstnance mzdou (a nikoliv platem).

Forma

Písemná, nejméně ve 2 vyhotoveních (1 x pro zaměstnance, 1 x pro zaměstnavatele).

Poznámky

Zaměstnanec má být předem písemně informován o svých základních mzdových náležitostech, tedy o výši základní mzdy, za kterou bude podle pracovní smlouvy pracovat, pokud ovšem již nebyla výše mzdy sjednána v pracovní smlouvě. Nadstavbové složky se ve mzdovém výměru zpravidla neuvádějí, lze však odkázat na příslušné obecné či vnitřní předpisy, jak je uvedeno ve vzoru. Někdy se i v pracovní smlouvě uvádí, že mzda bude zaměstnanci určena mzdovým výměrem. Nedoporučuje se uvádět v pracovní smlouvě, že mzdový výměr je přílohou pracovní smlouvy, protože se tím ztrácí výhoda jednostranného právního úkonu ze strany zaměstnavatele a nadále mzdový výměr, který je přílohou pracovní smlouvy, nelze měnit bez souhlasu zaměstnance.

Výše mzdy není v podnikatelské sféře omezena. Je však nutno dbát, aby nedocházelo k diskriminaci zaměstnanců, a to porušením zásady, že za stejnou práci a za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u jednoho zaměstnavatele stejná mzda (viz § 110 odst. 1 ZP ). Sjednaná mzda nesmí být nižší než minimální mzda ( § 111 ZP ) a než nejnižší zaručená mzda ( § 112 odst. 2 ZP )

Judikatura a literatura

Doporučená literatura:

  • KAHLE, Bohuslav. Praktická personalistika po vstupu ČR do EU. Praha: Pragoeduca, 2004. ISBN 80-73100-18-5.
  • KOCOUREK, Jiří. Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. Olomouc: ANAG, 2001. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 80-7263-039-3.
  • VYSOKAJOVÁ, Margerita, KAHLE, Bohuslav. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7.

Doporučená judikatura:

  • R 31/1965: Pro výši odměny za vykonanou práci je rozhodné, jaké práce zaměstnanec ve skutečnosti konal a jak měl být mzdově zařazen.

Mzdový výměr

Titul, jméno, příjmení:

RČ:

Datum vystavení:……………..

 

Mzdový výměr

Na základě sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě ze dne ……………………………: mzdová účetní stanoví se Vám základní tarifní mzda ve výši ..................... Kč měsíčně s účinností od ..................... 2019.

K této tarifní mzdě Vám mohou být poskytovány prémie a odměny, případně další mzdové náležitosti (příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a v neděli apod.) podle Mzdového řádu zaměstnavatele ze dne ..................... 2003.

Tímto mzdovým výměrem pozbývá platnosti Váš dosavadní mzdový výměr ze dne .....................

 

Ing. Josef Sládeček
personální ředitel
 

Převzal dne: .....................

Podpis zaměstnance: .....................