Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Vydáno: 17 minut čtení

V současné době vzhledem k aktuální ekonomické situaci a související finanční situaci zaměstnavatelů se množí dotazy ze strany zaměstnanců týkající se problematiky platební neschopnosti zaměstnavatele, resp. jaká práva a nároky mají zaměstnanci v případě, že jejich zaměstnavatel se ocitl v platební neschopnosti.

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je upravena především zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Dle ustanovení tohoto zákona má zaměstnanec v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele poskytuje zaměstnancům, jejichž mzdové nároky nebyly zaměstnavatelem včas a řádně uspokojeny, právní prostředek ochrany, který jim umožňuje alespoň částečné uspokojení těchto nároků ze strany úřadu práce. Účelem uvedeného zákona je uspokojení mzdových nároků zaměstnanců zaměstnavatele, který není schopen plnit své závazky, vyplývající pro něho z pracovněprávních vztahů.

Zaměstnavatel v platební neschopnosti

Dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), je zaměstnavatel (dlužník) v úpadku, jestliže má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky (tj. je v platební neschopnosti), jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Pokud tedy zaměstnavatel nevyplácí zaměstnancům mzdu a lze považovat tuto skutečnost za zastavení plateb podstatné části peněžitých závazků zaměstnavatele (posouzení bude vždy individuální dle konkrétní situace) nebo neplní své závazky po dobu delší než tři měsíce po lhůtě splatnosti, lze mít za to, že se zaměstnavatel ocitl v plateb

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doručování písemností
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Minimální mzda
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související články

Podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdové účetní
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Těhotenství a pracovní poměr

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Mzdové listy
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Hodinová mzda
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný výdělek - výpočet
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Neplatné ukončení pracovního poměru
Průměrný čistý výdělek z DPP
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Výpočet odstupného

Související předpisy

118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Mzdový výměr
Vzor: Platový výměr
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy