Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Vydáno: 19 minut čtení

Problematika tzv. souběhu funkcí je projednávána českými soudy více než 25 let, přičemž v různých obměnách se jednotlivé aspekty a dopady souběhu funkcí neustále vrací. Předmětem tohoto článku je shrnutí dosavadních závěrů o (ne)možnosti vzniku pracovněprávního vztahu z uvedeného důvodu (souběhu funkcí) v kontextu unijního rámce uspokojování mzdových nároků zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele. Právě v dotčené oblasti totiž Nejvyšší správní soud předložil předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU, přičemž její posouzení může mít závažný dopad především do oblasti veřejného práva.

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Dle ZOchrZ má zaměstnanec v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. Podle § 3 písm. a) ZOchrZ se zaměstnancem rozumí fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr, dohodu o provedení práce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem nebo dohodu o pracovní činnosti, na jejichž základě jí vznikly v rozhodném období mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem. Aby byl nárok žadatele ze strany Úřadu práce ČR uspokojen, musí se jednat podle § 3 písm. b) ZOchrZ o mzdu (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměnu, popřípadě její náhradu, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1) nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

Z ochrany podle ZOchrZ jsou ale vyjmuti zaměstnanci uvedení v § 2 ZOchrZ. Zvláštní skupinu podle dotčeného ustanovení tvoří zaměstnanci, kteří byli v rozhodném období zaměstnancem zaměstnavatele, jenž je v platební neschopnosti, a současně v tomto rozhodném období byli jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu a měli u tohoto zaměstnavatele nejméně poloviční majetkovou účast. Jedná se o přímé vyloučení vyplývající z čl. 12 odst. 3 směrnice 2008/94/ES o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti.2)

Podle důvodové zprávy k ZOchrZ je příčinou vyloučení těchto kategorií zaměstnanců zvláštní charakter pracovněprávních vztahů, což ve vztahu ke statutárním orgánům (nebo jejich členům) platebně neschopného zaměstnavatele výstižně komentoval Okresní soud Plzeň-město v odůvodnění rozsudku č.j.: 13 C 225/2009-85, ze dne 2. 2. 2010, když podle jeho názoru účelem ZOchrZ od počátku nesporně nebylo přenášet neúspěchy soukromých subjektů v obchodní činnosti na stát. Poukazujeme však na skutečnost, že podmínkou přímého vyloučení z uspokojení dlužných mzdových nároků podle ZOchrZ být musí zejména nejméně poloviční majetková účast statutárního orgánu nebo jeho člena v rozhodném období. Jedná se tedy pouze o vyloučení u kapitálových obchodních společ

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Souběžná činnost
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zaručená mzda
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související články

Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Věcná příslušnost soudu v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Opět aktuální souběh funkcí
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Česká firma a slovenský zaměstnanec
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Neplacené volno
Navýšení mzdy
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Pracovní volno s náhradou mzdy
Příplatek za noční a odpolední směnu
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Vyplnění ELDP
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Výplatní termín

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související vzory

Vzor: Mzdový výměr
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související judikáty

K souběhu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a výkonu činnosti v pracovněprávním vztahu; K prioritě interpretace nezakládající neplatnost smlouvy
Ostatní