Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Vydáno: 19 minut čtení

Problematika tzv. souběhu funkcí je projednávána českými soudy více než 25 let, přičemž v různých obměnách se jednotlivé aspekty a dopady souběhu funkcí neustále vrací. Předmětem tohoto článku je shrnutí dosavadních závěrů o (ne)možnosti vzniku pracovněprávního vztahu z uvedeného důvodu (souběhu funkcí) v kontextu unijního rámce uspokojování mzdových nároků zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele. Právě v dotčené oblasti totiž Nejvyšší správní soud předložil předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU, přičemž její posouzení může mít závažný dopad především do oblasti veřejného práva.

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Dle ZOchrZ má zaměstnanec v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. Podle § 3 písm. a) ZOchrZ se zaměstnancem rozumí fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr, dohodu o provedení práce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem nebo dohodu o pracovní činnosti, na jejichž základě jí vznikly v rozhodném období mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem. Aby byl nárok žadatele ze strany Úřadu práce ČR uspokojen, musí se jednat podle § 3 písm. b) ZOchrZ o mzdu (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměnu, popřípadě její náhradu, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1) nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.

Z ochrany podle ZOchrZ jsou ale vyjmuti zaměstnanci uvedení v § 2 ZOchrZ. Zvláštní skupinu podle dotčeného ustanovení tvoří zaměstnanci, kteří byli v rozhodném období zaměstnancem zaměstnavatele, jenž je v platební neschopnosti, a současně v tomto rozhodném období byli jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu a měli u tohoto zaměstnavatele nejméně poloviční majetkovou účast. Jedná se o přímé vyloučení vyplývající z čl. 12 odst. 3 směrnice 2008/94/ES o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti.2)

Podle důvodové zprávy k ZOchrZ je příčinou vyloučení těchto kategorií zaměstnanců zvláštní charakter pracovněprávních vztahů, což ve vztahu ke statutárním orgánům (nebo jejich členům) platebně neschopného zaměstnavatele výstižně komentoval Okresní soud Plzeň-město v odůvodnění rozsudku č.j.: 13 C 225/2009-85, ze dne 2. 2. 2010, když podle jeho názoru účelem ZOchrZ od počátku nesporně nebylo přenášet neúspěchy soukromých subjektů v obchodní činnosti na stát. Poukazujeme však na skutečnost, že podmínkou přímého vyloučení z uspokojení dlužných mzdových nároků podle ZOchrZ být musí zejména nejméně poloviční majetková účast statutárního orgánu nebo jeho člena v rozhodném období. Jedná se tedy pouze o vyloučení u kapitálových obchodních společ

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Souběžná činnost
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Věcná příslušnost soudu v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Opět aktuální souběh funkcí
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Opět aktuální souběh funkcí

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související vzory

Vzor: Mzdový výměr
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související judikáty

K souběhu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a výkonu činnosti v pracovněprávním vztahu; K prioritě interpretace nezakládající neplatnost smlouvy
Ostatní

Související otázky a odpovědi

Česká firma a slovenský zaměstnanec
Neplacené volno
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Snížení mzdového výměru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Hodinová mzda
Délka pracovní doby
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Navýšení mzdy
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)