Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání

Vydáno: 19 minut čtení

V současné době je jedním z velmi diskutovaných témat souvisejících se situací na trhu práce v České republice, ale i v rámci Evropské Unie, problematika agenturního zaměstnávání, které je považováno za jednu z forem flexibilního zaměstnávání. Podstatným znakem této flexibilní a atypické formy zaměstnávání je dočasnost přidělení agenturního zaměstnance. Za závislou práci se podle § 307a zákoníku práce považují také případy, kdy agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. Právě aspektem dočasnosti přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli se budeme zabývat v následujícím článku, neboť současné znění zákoníku práce v komplexu provázanosti možností smluvních ujednání účastníků právních vztahů v tzv. agenturním zaměstnávání vyvolává legitimní otázky o vhodnosti současného pojetí znaku dočasnosti v českém národním právu.

Unijní rámec

Základní právní rámec pro oblast agenturního zaměstnávání představuje směrnice 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008, o agenturním zaměstnávání (dále jen „směrnice“). Dle čl. 1 odst. 1 směrnice se tato vztahuje na zaměstnance, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu s agenturou, a kteří jsou přiděleni k uživatelům, aby pod jejich dohledem a vedením po přechodnou dobu pracovali. Z citovaného článku směrnice tak lze jednoznačně dovodit znak dočasnosti přidělení, neboť výkon závislé práce v rámci dočasného přidělení má být vykonáván po přechodnou dobu.

Uvedenou zásadu nadto prohlubuje čl. 5 odst. 5 uvedené směrnice, podle kterého mimo jiné členské státy přijmou vhodná opatření v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi s cílem zamezit nesprávnému používání tohoto článku a zejména zamezit opakujícím se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení této směrnice. Uvedená zásada se však nevztahuje na veškerá opakující se přidělení, ostatně sama směrnice s opakujícími se přiděleními výslovně počítá, a to například v jejím čl. 5 odst. 2, podle kterého mohou členské státy po konzultaci se sociálními partnery stanovit, že se lze odchýlit od zásady rovného odměňování, pokud zaměstnanci agentur práce, kteří mají s agenturou práce uzavřenu pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nadále pobírají odměnu v době mezi jednotlivými přiděleními. Směrnice tedy připouští opakování přidělení agenturního zaměstnance, který má s agenturou práce uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, přičemž v mezidobí mezi jednotlivými přiděleními nezůstává zaměstnanec bez prostředků, ale je mu vyplácena odměna.

Naopak je podle našeho názoru nutné dovodit, že obcházení směrnice by zřejmě spočívalo v opakujícím se přidělení téhož agenturního zaměstnance výlučně k témuž uživateli, a to v situaci, kdy v době mezi těmito dočasnými přiděleními není mezi agenturou práce a dotčeným agenturním zaměstnancem pracovněprávní vztah.

Judikatura SD EU

Institutem dočasnosti přidělení agenturního zaměstnance se zabývají a výklad čl. 5 odst. 5 směrnice poskytují také rozsudky Soudního dvora Evropské Unie (dále jen „SD EU“), které si v následuj

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Dočasné přidělení zaměstnance
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá

Související články

Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání po novele
Úpadek personální agentury v praxi

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související otázky a odpovědi

Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zahraniční agentura práce
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Náhrada mzdy během DPN
Fiktivní pojištění - EU
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením