Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání

Vydáno: 19 minut čtení

V současné době je jedním z velmi diskutovaných témat souvisejících se situací na trhu práce v České republice, ale i v rámci Evropské Unie, problematika agenturního zaměstnávání, které je považováno za jednu z forem flexibilního zaměstnávání. Podstatným znakem této flexibilní a atypické formy zaměstnávání je dočasnost přidělení agenturního zaměstnance. Za závislou práci se podle § 307a zákoníku práce považují také případy, kdy agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. Právě aspektem dočasnosti přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli se budeme zabývat v následujícím článku, neboť současné znění zákoníku práce v komplexu provázanosti možností smluvních ujednání účastníků právních vztahů v tzv. agenturním zaměstnávání vyvolává legitimní otázky o vhodnosti současného pojetí znaku dočasnosti v českém národním právu.

Unijní rámec

Základní právní rámec pro oblast agenturního zaměstnávání představuje směrnice 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008, o agenturním zaměstnávání (dále jen „směrnice“). Dle čl. 1 odst. 1 směrnice se tato vztahuje na zaměstnance, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu s agenturou, a kteří jsou přiděleni k uživatelům, aby pod jejich dohledem a vedením po přechodnou dobu pracovali. Z citovaného článku směrnice tak lze jednoznačně dovodit znak dočasnosti přidělení, neboť výkon závislé práce v rámci dočasného přidělení má být vykonáván po přechodnou dobu.

Uvedenou zásadu nadto prohlubuje čl. 5 odst. 5 uvedené směrnice, podle kterého mimo jiné členské státy přijmou vhodná opatření v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi s cílem zamezit nesprávnému používání tohoto článku a zejména zamezit opakujícím se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení této směrnice. Uvedená zásada se však nevztahuje na veškerá opakující se přidělení, ostatně sama směrnice s opakujícími se přiděleními výslovně počítá, a to například v jejím čl. 5 odst. 2, podle kterého mohou členské státy po konzultaci se sociálními partnery stanovit, že se lze odchýlit od zásady rovného odměňování, pokud zaměstnanci agentur práce, kteří mají s agenturou práce uzavřenu pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nadále pobírají odměnu v době mezi jednotlivými přiděleními. Směrnice tedy připouští opakování přidělení agenturního zaměstnance, který má s agenturou práce uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, přičemž v mezidobí mezi jednotlivými přiděleními nezůstává zaměstnanec bez prostředků, ale je mu vyplácena odměna.

Naopak je podle našeho názoru nutné dovodit, že obcházení směrnice by zřejmě spočívalo v opakujícím se přidělení téhož agenturního zaměstnance výlučně k témuž uživateli, a to v situaci, kdy v době mezi těmito dočasnými přiděleními není mezi agenturou práce a dotčeným agenturním zaměstnancem pracovněprávní vztah.

Judikatura SD EU

Institutem dočasnosti přidělení agenturního zaměstnance se zabývají a výklad čl. 5 odst. 5 směrnice poskytují také rozsudky Soudního dvora Evropské Unie (dále jen „SD EU“), které si v následuj

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Dočasné přidělení zaměstnance
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Úpadek personální agentury v praxi
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Agenturní zaměstnávání po novele
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související otázky a odpovědi

Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Zahraniční agentura práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Zaměstnání cizince v ČR