Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání

Vydáno: 20 minut čtení

V legislativním procesu se v současnosti nachází návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento návrh právního předpisu mimo jiné zasahuje do zákoníku práce. Jakkoliv momentálně navržená novela, u které je plánována účinnost od 1. 1. 2024, je teprve projednávána Vládou ČR a její osud a konkrétní podobu zatím nelze s určitostí předjímat, vzbudila značnou pozornost v meziresortním připomínkovém řízení zejména u zaměstnavatelských subjektů. Smyslem tohoto článku je představení a shrnutí předmětné problematiky, která spočívá právě v ukotvení nových pravidel pro dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání v zákoníku práce.

Důvody změny právní úpravy

Problematika dočasnosti přidělování zaměstnanců při agenturním zaměstnávání je dlouhodobě v ČR diskutována.1) Teprve nyní bylo přistoupeno k návrhu legislativních změn, které vede snaha o posílení postavení agenturních zaměstnanců a harmonizace národního práva ČR s unijním právem představovaným zejména Směrnicí a judikaturou SD EU. Nad touto problematikou jsme se zamýšleli v minulém článku2). Najít však vyvážený kompromis mezi legitimními zájmy agenturních zaměstnanců a odůvodněnými potřebami zaměstnavatelských subjektů představuje pro zákonodárce zřejmě značně složitý úkol. Agenturní zaměstnávání má svoji nepopiratelnou úlohu na trhu práce, zejména posiluje flexibilitu pracovní síly, avšak je neustále nutné hledat vhodnou proporcionalitu uspořádání právních vztahů mezi agenturními zaměstnanci, agenturami práce a uživateli.

Dotčená úprava zákoníku práce míří do dvou okruhů úprav. Předně dochází ke stanovení nejvyšší přípustné délky dočasného přidělení téhož zaměstnance u téhož zaměstnavatele. Na straně druhé jde o opatření, v jehož důsledku dochází k zabránění téměř okamžité ztráty zaměstnání agenturního zaměstnance v případě, kdy byl sjednán pracovněprávní vztah v rámci dočasného přidělení mezi ním a agenturou práce na dobu určitou vymezenou potřebou uživatele.

Poznámka:

Uživatelem se podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.

Dočasnost přidělení při agenturním zaměstnávání

Pojmovým znakem agenturního zaměstnávání je dočasnost přidělení, která je v zásadě ohraničena pouze v § 309 odst. 6 zákoníku práce, podle kterého agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Vzhledem k tomu, že z tohoto zákazu dočasného přidělení nad stanovený časový limit jsou přípustné výjimky, mezi které patří mimo jiné žádost agenturního zaměstnance, aby mohl být přidělová

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Pracovní volno
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Prostoj
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Souběžná činnost

Související články

Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Úpadek personální agentury v praxi
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Agenturní zaměstnávání po novele
Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zahraniční agentura práce
Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Cizinec - daňový rezident ČR - přiznání k DPFO
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Roční zúčtování
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce