Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání

Vydáno: 20 minut čtení

V legislativním procesu se v současnosti nachází návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento návrh právního předpisu mimo jiné zasahuje do zákoníku práce. Jakkoliv momentálně navržená novela, u které je plánována účinnost od 1. 1. 2024, je teprve projednávána Vládou ČR a její osud a konkrétní podobu zatím nelze s určitostí předjímat, vzbudila značnou pozornost v meziresortním připomínkovém řízení zejména u zaměstnavatelských subjektů. Smyslem tohoto článku je představení a shrnutí předmětné problematiky, která spočívá právě v ukotvení nových pravidel pro dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání v zákoníku práce.

Důvody změny právní úpravy

Problematika dočasnosti přidělování zaměstnanců při agenturním zaměstnávání je dlouhodobě v ČR diskutována.1) Teprve nyní bylo přistoupeno k návrhu legislativních změn, které vede snaha o posílení postavení agenturních zaměstnanců a harmonizace národního práva ČR s unijním právem představovaným zejména Směrnicí a judikaturou SD EU. Nad touto problematikou jsme se zamýšleli v minulém článku2). Najít však vyvážený kompromis mezi legitimními zájmy agenturních zaměstnanců a odůvodněnými potřebami zaměstnavatelských subjektů představuje pro zákonodárce zřejmě značně složitý úkol. Agenturní zaměstnávání má svoji nepopiratelnou úlohu na trhu práce, zejména posiluje flexibilitu pracovní síly, avšak je neustále nutné hledat vhodnou proporcionalitu uspořádání právních vztahů mezi agenturními zaměstnanci, agenturami práce a uživateli.

Dotčená úprava zákoníku práce míří do dvou okruhů úprav. Předně dochází ke stanovení nejvyšší přípustné délky dočasného přidělení téhož zaměstnance u téhož zaměstnavatele. Na straně druhé jde o opatření, v jehož důsledku dochází k zabránění téměř okamžité ztráty zaměstnání agenturního zaměstnance v případě, kdy byl sjednán pracovněprávní vztah v rámci dočasného přidělení mezi ním a agenturou práce na dobu určitou vymezenou potřebou uživatele.

Poznámka:

Uživatelem se podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.

Dočasnost přidělení při agenturním zaměstnávání

Pojmovým znakem agenturního zaměstnávání je dočasnost přidělení, která je v zásadě ohraničena pouze v § 309 odst. 6 zákoníku práce, podle kterého agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Vzhledem k tomu, že z tohoto zákazu dočasného přidělení nad stanovený časový limit jsou přípustné výjimky, mezi které patří mimo jiné žádost agenturního zaměstnance, aby mohl být přidělová

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Dočasné přidělení zaměstnance
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba

Související články

Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání po novele

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zahraniční agentura práce
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Náhrada mzdy během DPN
Fiktivní pojištění - EU
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením