Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci

Vydáno: 20 minut čtení

Začala u vás působit odborová organizace a vy netušíte, co to pro vás znamená? Obáváte se kontroly inspekce práce, že plníte vše, jak máte? Tento článek vám poskytne souhrnný přehled povinností spojených s existencí odborové organizace u zaměstnavatele.

Řada zaměstnavatelů (a někdy i odborových organizací) zapomíná, že působení odborové organizace u zaměstnavatele nespočívá pouze v kolektivním vyjednávání. Zákoník práce totiž obsahuje řadu povinností zaměstnavatele vůči odborovým organizacím, které je zaměstnavatel povinen plnit, přestože nemá s odborovou organizací uzavřenou jakoukoli kolektivní smlouvu. Řádné plnění těchto povinností přitom kontroluje inspekce práce, a v některých případech může mít dokonce vliv na platnost určitého právního jednání (např. na platnost výpovědi předsedovi odborové organizace).

Zákonná úprava

Povinnosti zaměstnavatele vůči odborové organizaci nalezneme v celé řadě ustanovení zákoníku práce.1) Pro větší přehlednost lze tyto povinnosti rozdělit do čtyř okruhů, kterým se budeme blíže věnovat dále:

  1. Povinnost informační
  2. Povinnost projednací
  3. Povinnost spolurozhodovací
  4. Ostatní

Informační povinnost

Účelem informační povinnosti zaměstnavatele je předem seznámit zaměstnance a jejich zástupce s důležitými záměry a plánovanými opatřeními zaměstnavatele. Zaměstnavatel je podle § 278 odst. 2 zákoníku práce povinen poskytnout tyto informace odborové organizaci v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je mohla posoudit, popřípadě se připravit na projednání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním daného opatření. Zákoník práce nevyžaduje, aby informace byly poskytnuty písemně, informování prostřednictvím e-mailu by tedy mělo být dostačující.

Vzhledem k tomu, že zákoník práce upravuje jednotlivé oblasti informační povinnosti pouze velmi obecně, doplňují autorky pro větší pochopení níže u některých povinnosti svůj stručný komentář, o co se jedná, resp. jaký obsah bývá u daného bodu podle zkušeností autorek sjednáván v rámci kolektivního vyjednávání.

Zaměstnavatel má tedy ze zákona povinnost odborovou organizaci informovat o:

  • hromadném propouštění; informace uvedené v § 62 odst. 2 zákoníku práce (tj. důvody hromadného propouštění, počet a profesní složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni, počet a profesní složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni, doba, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit, hlediska navržená pro výběr zaměstnanců

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Těhotenství a pracovní poměr
Podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Cesta do zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přejmenování společnosti
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Insolvence zaměstnance
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnání cizinců na DPP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související komentovaná judikatura

Útok na majetek zaměstnavatele v judikatuře Nejvyššího soudu