Změny v oblasti pracovnělékařských služeb

Vydáno: 39 minut čtení

Na konci srpna 2022 přijala vláda usnesení, které je označováno jako Antibyrokratický balíček a jehož cílem je ulevit mj. zaměstnavatelům od leckdy zbytečných povinností a administrativy s tím související. Jedna z částí tohoto balíčku se přitom týká též oblasti pracovnělékařských služeb.

12. odborná konference k pracovnímu právu

V návaznosti na výše uvedené ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh na změnu vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl schválen a novela prováděcí vyhlášky byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 452/2022. Byť k jejímu definitivnímu schválení došlo až v druhé polovině prosince 2022 a k vyhlášení dne 28. 12. 2022, účinnosti nabyla už ke dni 1. 1. 2023.

Změny, které novela přinesla, jsou pro zaměstnavatele velmi důležité. V dalším textu na ty zásadní upozorňuji. Účelem tohoto článku není za každou cenu hodnotit důvody, které ministerstvo vedly k přijetí novely, tím spíše, že věc má i svoji medicínskou stránku. Cílem je přinést čtenářům co možná nejdříve základní přehled provedených změn, aby bylo předejito alespoň některým problémům, které mohou tyto změny vyvolat.

Musím pro jistotu předeslat, že žádné změny se nakonec nedotkly právní úpravy vstupní lékařské prohlídky. I když se o to ministerstvo zdravotnictví v původním návrhu novely vyhlášky snažilo a v laické veřejnosti to dokonce vyvolalo dojem, že u uchazečů o zaměstnání, kteří mají vykonávat práce zařazené dle kategorizace prací do první a druhé nerizikové kategorie, nebude uvedených prohlídek až na výjimky vůbec třeba, nutno poznamenat, že takového důsledku není možné dosáhnout bez současné (a dostatečně diskutované) změny zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSZS“). Jinak řečeno, jen novela prováděcí vyhlášky nemůže zrušit povinnost zaměstnavatele k vyslání uchazeče o zaměstnání na vstupní lékařskou prohlídku před vznikem pracovněprávního vztahu, i kdyby šlo toliko o výkon jiné než rizikové práce.

Základní pilíře

Nic se nezměnilo na tom, že pracovnělékařské služby jsou postaveny především na třech základních pilířích, kterými jsou 1. poradenství, 2. dohled a 3. pracovnělékařské prohlídky.

Do konce roku 2022 přitom Příloha č. 1 k prováděcí vyhlášce obsahovala výslovnou úpravu doby potřebné k zajištění pracovnělékařských služeb. Šlo o jakýsi minimální časový normativ vycházející ze „součtu minimálního času potřebného k provádění pracovnělékařských prohlídek s ohledem na náročnost prací a minimálního času potřebného na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení“. Tato příloha byla novelou zrušena. Ministerstvo zdravotnictví svůj krok zdůvodnilo tím, že dobu potřebnou k zajištění pracovnělékařských služeb jednoduše nelze normovat. Nově má tak vyhláška pouze jednu přílohu.

V této souvislosti je záhodno uvést, že dříve druhá, dnes tedy už jediná příloha k prováděcí vyhlášce má stejně jako doposud dvě části. První část obsahuje pořád výčet rizikových faktorů pracovních podmínek, nově ale s dovětkem, že se tato část přílohy vztahuje jen na rizikové práce, není-li stanoveno jinak v této příloze nebo jiným právním předpisem. V druhé části přílohy došlo k terminologickým i obsahovým změnám. Těmi obsahovými se zabývám na konci svého článku. Důležitá je ale též změna terminologická. Dosavadní pojem „riziko ohrožení zdraví“ byl nahrazen pojmem „profesní riziko“.

Jen připomínám, že tento pojem se objevuje v několika ustanoveních prováděcí vyhlášky a přítomnost profesního rizika (obdobně jako dříve rizika ohrožení zdraví) ovlivňuje řadu skutečností, mj. třeba možnost zaměstnavatele vyslat uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance na pracovnělékařskou prohlídku k jeho poskytovateli zdravotních služeb (praktickému lékaři), frekvenci pravidelného dohledu na pracovištích zaměstnavatele nebo povinnost k provedení periodické lékařské prohlídky (viz dále).

Poradenství

Před novelou bylo poradenství definováno v ustanovení § 2 písm. b) vyhlášky jako výčet jednotlivých poradenských činností poskytovatele pracovnělékařských služeb směrem k zaměstnavateli. Ministerstvo přistoupilo k zobecnění této definice.

Nově je poradenství vymezeno jako <

Související dokumenty

Související pracovní situace

Pracovní posudek
Doručování písemností
Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cesta do zaměstnání
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Co přináší novela zákoníku práce
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí

Související předpisy

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
262/2006 Sb. zákoník práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pracovní úraz - externí pracovník
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
DPP - vstupní prohlídka
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Výstupní prohlídka
Úklidové služby
Aktualizace směrnic BOZP
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Invalidní důchod I. stupně
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku