Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Vydáno: 23 minut čtení

V moderní ekonomice se zvyšuje důležitost účinné ochrany autorského práva a práv průmyslových. Jedná se o tzv. práva k duševnímu vlastnictví, jejichž předmětem není konkrétní fyzický objekt, ale určitý výsledek tvůrčí duševní činnosti (autorské dílo, vynález atd.). Pravidelně vznikají takové výsledky činností zaměstnanců v rámci zaměstnání. Vzniká pak otázka, jaká práva v této souvislosti náleží zaměstnanci a jaká zaměstnavateli.

Vzhledem k tomu, že takový nehmotný majetek často představuje významnou, nezřídka dokonce hlavní hodnotu společnosti, je třeba věnovat patřičnou pozornost právní úpravě těchto vztahů. Příspěvek obsahuje shrnutí právní úpravy duševního vlastnictví z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů a nabízí některá související doporučení pro firemní praxi.

Několik úvodních poznámek k problematice

Právo nehmotných statků se člení na právo autorské a práva průmyslová. Předmětem autorského práva je ochrana práv k autorskému dílu jako jedinečnému výsledku tvůrčí činnosti autora (např. článek, počítačový program, skladba). Naproti tomu je předmětem průmyslových práv ochrana určitého nového průmyslově využitelného řešení či postupu. Konkrétně se jedná o výsledky technické tvůrčí činnosti (vynálezy, zlepšovací návrhy a užitné vzory), o předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory) a také o konstrukční schémata polovodičových výrobků (topografie polovodičových výrobků).

Ústředním subjektem práv je vždy příslušný tvůrce či původce daného nehmotného statku. Vzhledem k tomu, že jde o výsledek tvůrčí činnosti konkrétního člověka (či více lidí), může být původce vždy pouze fyzická osoba, nikoliv osoba právnická. Tato osoba má obdobné právní postavení, které má vlastník věci. Proto se v této souvislosti též hovoří o nehmotném či duševním vlastnictví a příslušná práva se řadí mezi práva absolutní, která mají účinek vůči všem osobám. Všechny osoby proto mají povinnost zdržet se jakýchkoliv neoprávněných zásahů do takového práva.

Primárním nositelem práv k nehmotnému statku je původce. Avšak zaměstnavatel nese veškeré náklady na vytvoření takových výsledků svými zaměstnanci a též vlastní riziko z hlediska budoucí profitability. Proto příslušné právní předpisy přiznávají zaměstnavateli významná práva k výsledkům činnosti svých zaměstnanců. Další posílení práv zaměstnavatele je možné na základě individuální smlouvy, kterou se svým zaměstnancem uzavře. Pokud v praxi dochází k uzavírání takových smluv, pak je jejich obsahem zpravidla vzdání se příslušných práv zaměstnance, která by mohla být na překážku budoucímu hospodářskému využití díla zaměstnavatelem. Právo však též stanoví, kterých práv se zaměstnanec vzdát nemůže (zejména tzv. práva osobnostní), což je třeba při formulaci smluv zohlednit (důsledkem nepřípustného omezení práv zaměstnance může být až neplatnost smlouvy).

Smluvní úprava týkající se práv k nehmotným statkům mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být obsažena jak př

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Těhotenství a pracovní poměr
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Evropská rada zaměstnanců
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina

Související otázky a odpovědi

Insolvence zaměstnance
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Úklidové služby
Zaměstnání cizinců na DPP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce

Související předpisy

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích
478/1992 Sb. o užitných vzorech
207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
529/1991 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související komentovaná judikatura

Útok na majetek zaměstnavatele v judikatuře Nejvyššího soudu