Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň

Vydáno: 19 minut čtení

V posledním článku nazvaném "Těhotenství a pracovní poměr" jsme si dali za úkol, že kompletně probereme postavení těhotné zaměstnankyně v pracovněprávních vztazích. Praxe totiž neustále žádá ucelený výklad právní úpravy ochrany žen v těhotenství a zaměstnankyň a zaměstnanců po dobu péče o dítě v útlém věku, do tří nebo čtyř let. Minule jsme se však zaměřili především na vznik a skončení pracovního poměru těhotné zaměstnankyně. V dnešním pokračování tedy navážeme pracovními podmínkami těhotných zaměstnankyň.

Těhotenství a převedení na jinou práci

Převedením na jinou práci se rozumí změna pracovního poměru spočívající v tom, že zaměstnavatel nařídí zaměstnanci práce, které nespadají pod druh práce sjednaný v pracovní smlouvě. Jinou prací, na kterou je zaměstnavatel zaměstnance povinen či oprávněn převést, je nutné chápat takovou práci, kterou je zaměstnanec schopen konat s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a pokud možno i kvalifikaci. Povinnost zaměstnavatele přihlížet při převedení zaměstnance na jinou práci k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci je výslovně zakotvena v § 41 odst. 6 ZP. Povinnost zaměstnavatele přihlížet při převedení na jinou práci ke schopnostem a zdravotnímu stavu zaměstnance vyplývá i z § 103 odst. 1 písm. a) ZP. Podle tohoto ustanovení, které je v zákoníku práce zakotveno s ohledem na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala schopnostem a zdravotní způsobilosti zaměstnance. Je tedy pochopitelné, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci i po převedení na jinou práci nadále přidělovat pouze takovou práci, jejíž náročnost odpovídá zdravotnímu stavu a schopnostem zaměstnance.

Lze konstatovat, že s ohledem na ochranu zdraví zaměstnance je jeho zdravotní stav při převedení na jinou práci prvotní okolností, ke které je zaměstnavatel povinen přihlížet. I s ohledem na znění § 103 odst. 1 písm. a) ZP lze konstatovat, že zaměstnanec nemůže být převeden na práci, která by neodpovídala jeho zdravotnímu stavu a ohrožovala by tak jeho zdraví. Z § 103 odst. 1 písm. a) ZP dále vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci přidělovat takové práce, které odpovídají jeho schopnostem. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců konajících danou práci, ale i jiných zaměstnanců a třetích osob je nutné zajistit, aby zaměstnanci vykonávali pouze takové práce, které odpovídají jejich schopnostem, a nedocházelo tak k ohrožení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví jak zaměstnance, tak jeho spolupracovníků, dodavatelů apod. I z povahy věci samotné vyplývá, že je i v zá

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Těhotenství a pracovní poměr
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Těhotenství a pracovní poměr
Cesta do zaměstnání
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Nástup po rodičovské dovolené
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Insolvence zaměstnance
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnání cizinců na DPP

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související komentovaná judikatura

Útok na majetek zaměstnavatele v judikatuře Nejvyššího soudu