Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Vydáno: 13 minut čtení

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů je institutem, který je upraven zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“, nicméně aplikace této právní úpravy vyžaduje znalost celé řady dalších právních předpisů. Uvedené vyplývá ze skutečnosti, že k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít v případech zakotvených v zákoníku práce nebo jiném zákoně (srov. ust. § 338 odst. 1 zákoníku práce). Z právní úpravy tak vyplývá, že zaměstnavatelé nemají možnost přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů smluvně vyloučit, jsou-li pro tento proces dány zákonné podmínky, ani se na tomto přechodu práv a povinností nemohou dohodnout, není-li pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zákonného důvodu.

Na základě právní úpravy obsažené v zákoníku práce dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele při převodu činnosti zaměstnavatele pouze v případě, že

  1. činnost je po převodu vykonávána stejným nebo obdobným způsobem a rozsahem,
  2. činnost nespočívá zcela nebo převážně v dodávání zboží,
  3. bezprostředně před převodem existuje skupina zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání činnosti,
  4. činnost není zamýšlená jako krátkodobá nebo nemá spočívat v jednorázovém úkolu a
  5. je převáděn majetek, popřípadě právo jeho užívání nebo požívání, je-li tento majetek s ohledem na charakter činnosti pro její výkon zásadní, nebo je převzata podstatná část zaměstnanců, které dosavadní zaměstnavatel používal při výkonu činnosti, závisí-li tato činnost v podstatné míře pouze na zaměstnancích, nikoliv na majetku (srov. ust. § 338 odst. 3).

V souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů a převodem dotčených zaměstnanců k přejímajícímu zaměstnavateli platí, že za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v plnění činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu (srov. ust.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Pracovní posudek
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související články

Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část

Související otázky a odpovědi

Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Insolvence zaměstnance
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Pracovní úraz - externí pracovník
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Převzetí zaměstnanců
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Výdělečná činnost zaměstnance vedle svého zaměstnání
Vyplnění ELDP

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi