Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům

Vydáno: 31 minut čtení

Téměř každý zaměstnavatel se již setkal s problémy při doručování důležitých pracovněprávních písemností zaměstnancům, a to zejména v případech jednostranného ukončování pracovních poměrů, kde může chybné doručení vést k velkým (a nákladným) problémům.

V našem článku se zaměříme na právní úpravu doručování důležitých a ostatních pracovněprávních písemností zaměstnavatelem, podělíme se o naše praktické zkušenosti v této oblasti a probereme také úskalí doručování písemností elektronickou cestou, které se stává stále aktuálnějším tématem s ohledem na narůstající počet zaměstnavatelů využívajících elektronické dokumenty.

Druhy pracovněprávních písemností

Nejprve je třeba upozornit, že v oblasti pracovního práva je nutné rozeznávat dvě kategorie písemností (tj. dokumentů v písemné formě) z pohledu pravidel pro jejich doručování. První kategorie, do níž spadají písemnosti uvedené v § 334 odst. 1 zákoníku práce1), zahrnuje důležité pracovněprávní písemnosti směřující ke vzniku, změně nebo zániku pracovněprávního vztahu (tj. pracovní smlouvy, DPČ, DPP, jejich návrhy a dodatky, výpovědi, dohody o rozvázání a jiná ukončující jednání atd.), mzdové a platové výměry, odvolání z vedoucího pracovního místa a záznam o porušení léčebného režimu. Na základě soudní judikatury2) do této kategorie patří také upozornění na možnost výpovědi ve smyslu § 52 písm. g) zákoníku práce a výzva k odstranění neuspokojivých výsledků ve smyslu § 52 písm. f) zákoníku práce (tzv. vytýkací dopisy). U této kategorie dokumentů zákoník práce upravuje specifický postup pro jejich doručování, při jehož nedodržení se písemnost obvykle považuje za nedoručenou, což vede k obdobné situaci, jako kdyby písemnost nebyla vůbec vyhotovena či zaslána druhé straně (a neměla tak žádné účinky).

Do druhé kategorie pak spadají veškeré ostatní písemnosti vyhotovené v rámci pracovněprávních vztahů neuvedené výše. U těchto písemností zákoník práce nijak specificky neupravuje jejich doručování (viz níže), ačkoliv i u nich je obvykle nezbytné, aby se písemnost dostala do dispozice druhé strany (nestačí, pokud je písemnost jednou ze stran vyhotovena, aniž by se s ní mohla druhá strana seznámit).

Doručování důležitých písemností podle § 334 zákoníku práce

Jak jsme uvedli výše, důležité pracovněprávní písemnosti mají zákoníkem práce speciálně upraveny podmínky jejich doručování, a to zejména z důvodu ochrany zaměstnance tím, že bude zajištěno, že se k němu daná písemnost skutečně dostane (a nikoliv jen do jeho sféry). Bohužel z praktického pohledu se tato právní úprava doručování stala spíše nástrojem zaměstnanců, jak zaměstnavatelům zkomplikovat své propuštění či jiný pro ně negativní krok, a případně na základě chybného doručení dosáhnout dalšího trvání jejich pracovního poměru, který by jinak byl zaměstnavatelem rozvázán.

Současně musíme upozornit, že pravidla pro doručování důležitých pracovněprávních písemností se nevztahují pouze na jednostranná právní jednání zaměstnavatele (např. výpovědi z pracovního poměru), ale také na dvoustranná právní jednání uzavíraná mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (tj. smlouvy), a to zejména v případě, že k jejich uzavření (podepsání) nedochází za současné přítomnosti obou stran (zaměstnance a zástupce zaměstnavatele, který je obvykle právnickou osobou). V případě uzavírání smlouvy mezi nepřítomnými stranami je také nut

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Pracovní posudek
Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související komentovaná judikatura

Doručování písemností zaměstnanci zřizovatelem

Související otázky a odpovědi

Insolvence zaměstnance
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Úklidové služby
Zaměstnání cizinců na DPP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce