Podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele

Vydáno: 7 minut čtení

Aby měl zaměstnavatel vůči odborové organizaci povinnosti podle právních předpisů (poskytnout příslušné informace, některé záležitosti projednat, vyžádat si k některým jednáním předchozí souhlas, kolektivně vyjednávat, umožnit kontrolu nad stavem BOZP nebo poskytnout materiální a technické zabezpečení její činnosti), musí být najisto postaveno, že odborová organizace u zaměstnavatele skutečně působí, a že jsou tedy splněny podmínky, které pro tento účel stanoví § 286 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pohled do historie

Dle výše uvedeného ustanovení a odstavce zákoníku práce platí, že „odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru. V dalším odstavci téhož ustanovení je pak doplněno, že „oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele vznikají dnem následujícím po dni, kdy zaměstnavateli oznámila, že splňuje podmínky podle odstavce 3; přestane-li odborová organizace tyto podmínky splňovat, je povinna to zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit“.

Na stránkách tohoto časopisu a v této rubrice už o tom bylo pojednáno. Problém nikdy nebyl s první z výše uvedených podmínek. K jejímu splnění postačuje, aby ze stanov příslušné odborové organizace vyplývala možnost působení u zaměstnavatele, a to obecně, nikoliv u konk

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Těhotenství a pracovní poměr
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Whistleblowing po česku - konečně, nebo proboha?
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přejmenování společnosti
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Insolvence zaměstnance
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnání cizinců na DPP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související komentovaná judikatura

Útok na majetek zaměstnavatele v judikatuře Nejvyššího soudu

Související judikáty

Oznámení odborové organizace zaměstnavateli podle ustanovení § 286 odst. 4 zák. práce
Zaměstnanost
Výpověď; pracovní poměr; právní úkon - neplatný; žaloba - na určení; odbory; interpretace