Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022

Vydáno: 19 minut čtení

Slovensko v roku 2022 čaká v oblasti pracovného práva výzva, ktorá by sa mala prejaviť v podobe novely Zákonníka práce, ktorá mala podľa aktuálneho návrhu nadobudnúť účinnosť dňa 1. augusta 2022. Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania a pred predložením návrhu zákona do Národnej rady Slovenskej republiky sa termín účinnosti posunul na 1. 10. 2022.

Motívom pre prípravu novely a jej prijatie je potreba zosúladiť Slovenské právne predpisy s novými smernicami Európskej únie, ktoré do popredia pretláčajú najmä princípy transparentnosti a predvídateľnosti v pracovných podmienkach pracovníkov v Európskej únii.

Táto novela Zákonníka práce má priniesť viacero rôznych (niekde aj zásadnejších) zmien, ktoré sú vo viacerých prípadoch skôr kozmetickou úpravou Zákonníka práce, než jeho zásadným prebudovaním, tak ako tomu bolo v prípade posledných noviel. Ako príklad je možné uviesť novelu Zákonníka práce účinnú od 1. marca 2021 ohľadom domáckej práce (alebo tiež home office), ktorá síce vyzerala, že niečo zásadne mení, napriek tomu zásadné zmeny v oblasti domáckej práce a telepráce nezmenila a nič neočakávané nezaviedla (napr. právo zamestnanca na odpojenie, a pod.). V oblasti pracovnej zmluvy, jej povinných náležitostí ako aj informácií poskytovaných zamestnancovi však novela prináša celkom radikálnu zmenu konceptu.

Legislatívny osud tejto novely je vcelku zaujímavý. Hoci v súčasnej dobe sa nachádza už v NR SR, od jesene 2021 do mája 2022 sa zdržiavala na Vláde SR, a to bez zmeny prakticky od jesene minulého roka. Paragrafové znenie návrhu zákona je už zrejmé, no s ohľadom na legislatívny proces, ktorého súčasťou sú tri čítania (a schvaľovania) v NR SR je možné, že môže dôjsť k určitým zásahom, ktoré môžu niektoré body upraviť. Napriek tomu sa neočakávajú čo do obsahu radikálnejšie zmeny, nakoľko tento návrh jednak vzišiel z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré pri jeho tvorbe spolupracovalo aj s odborníkmi z praxe, ale tak isto transponuje smernice EÚ, ktoré zákonodarcom udávajú jasný smer. V tomto článku sumarizujeme a stručne komentujeme najpodstatnejšie zmeny.

Pracovná zmluva a písomná informácia

Účelom navrhovaných zmien je spresnenie obsahových náležitostí pracovnej zmluvy a ich zúženie len na nevyhnutné minimum, bez ktorého by pracovná zmluva nevznikla. Po schválení novely budú základnými náležitosťami pracovnej zmluvy už „len“ druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzda. Zároveň sa posilňuje a sprísňuje informačná povinnosť zamestnávateľa, ktorý je povinný zamestnanca v stanovených lehotách informovať o „ostatných“ náležitostiach pracovnej

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Výkon práce pro účely dovolené
Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Odstupné
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Těhotenství a pracovní poměr
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Cesta do zaměstnání
Informační povinnosti zaměstnavatele
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Exekuce a odstupné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění

Související otázky a odpovědi

Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Umělci – přezkoušení
Převzetí zaměstnanců
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Archivace pracovních smluv
Pracovní smlouva - podpis oprávněné osoby za zaměstnavatele
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Insolvence zaměstnance
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Informace o obsahu pracovního poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Zástupce ředitele a odvolání z vedoucího pracovního místa