Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

Otcovská je dávka ze  systému nemocenského pojištění, jejímž účelem je přiměřeně nahrazovat otci dítěte příjem, který mu uchází z  důvodu péče o novorozené dítě a matku.

Základní informace

Nárok na otcovskou má:

 • pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem. Za otce dítěte je pro účely této dávky považován ten, kdo je v matrice (knize narození) zapsán jako otec,
 • pojištěnec (pojištěnka), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Věková podmínka 7 let navazuje na obdobnou podmínku u nároku na peněžitou pomoc v mateřství v případě převzatých dětí. Osvědčení skutečnosti o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů žadatel dokládá rozhodnutím příslušného orgánu.
 • Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
 • V případě péče o totéž dítě náleží otcovská jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Otcovská náleží jen jednou také v případě, kdy pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče, neboť péče o více dětí se v tomto případě považuje za péči o jedno dítě.
 • Otci vznikne nárok na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte i v případě, kdy jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.
 • Nárok na otcovskou nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde po zániku pojištění, to znamená, že není nárok na tuto dávku z titulu ochranné lhůty. Pokud však k nástupu na otcovskou dojde ještě za trvání pojištění (zaměstnání), tak nárok vznikne a dávka se vyplatí i za dny po skončení zaměstnání.

Nárok na otcovskou nemá pojištěnec za:

 • dny pracovního klidu, pokud v době potřeby ošetřování (péče) mu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za jeden kalendářní den, který byl pro něho pracovním dnem,
 • dobu, po kterou vykonával v pojištěné činnosti, ze které mu dávka náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Podpůrčí doba se však nepřerušuje, tzn., že pokud otec bude v průběhu čerpání otcovské některý den pracovat, nebude mu za tento den náležet výplata dávky, ale výplata se o tento den neprodlouží (obdobně jako u ošetřovného),
 • dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za jeden kalendářní den, který měl být pro pojištěnce pracovním dnem.

Výplata otcovské a podpůrčí doba

 • Výše otcovské od prvního kalendářního dne činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
 • činí u otcovské maximálně 1 týden (7 kal. dnů) a začíná dnem nástupu na otcovskou. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
 •  Běh podpůrčí doby se nepřerušuje, a to ani v těch případech, kdy otec nemůže o dítě z objektivních důvodů pečovat (např. je hospitalizován v nemocnici a fakticky nepečuje o dítě ani po část dne). Výplata dávky za dny, kdy otec dítěte o dítě nepečoval ani po část dne, nenáleží. Jiná situace nastává v případě, kdy dítě v průběhu pobírání otcovské zemře. V takovém případě se dávka, na kterou již vznikl nárok, bez dalšího doplatí.
 • Pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do zařízení. Obdobně se postupuje v případě, kdy dítě bylo svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, protože o něj přestali rodiče pečovat. Toto předčasné skončení podpůrčí doby pro otcovskou vyplývá z účelu dávky.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Work-life balance
Dávka otcovské poporodní péče
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
K některým změnám v nemocenském pojištění
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny u ošetřovného v praxi

Související otázky a odpovědi

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Fakturace na mateřské dovolené
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Délka otcovské dovolené - proplacení
Otcovská dovolená
Ošetřovné: Covid-19
Dávky nemocenského pojištění
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Paušální daň a nemocenské pojištění
Pracovní neschopnost
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Výdělek v průběhu nemocenské
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021