Vzor: Mzdový předpis

Vydáno: 12 minut čtení

Mzdový předpis stanovuje podmínky pro poskytování mzdy a odměn za odvedenou práci dle pracovního zařazení zaměstnance.

Vztah k právním předpisům

 • § 2, § 3, § 4a, § 113 až § 121, § 124 až § 144, § 305 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Pojmové znaky

Mzda

Vnitřní předpis

Podle § 113 zákoníku práce je mzda sjednávána před výkonem práce ve smlouvě, popřípadě ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo určí mzdovým výměrem.

Mzdový předpis je vydáván zpravidla na dobu určitou, a to i na dobu kratší jednoho roku.

Základní pojmy

Vnitřní předpis

Zaměstnavatel - právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobou v pracovněprávním vztahu

Podstatné náležitosti

 • Označení zaměstnavatele

Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a všechny zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který zaměstnavatele uvede jako den vyhlášení (oznámení) zaměstnancům.

Vnitřní předpis může být zaměstnavatelem jednostranně měněn. Dochází-li ke změně, musí být zaměstnanec o této změně písemně informován nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.


Mzdový předpis

úplný název zaměstnavatele (obchodní jméno společnosti) ...........................

se sídlem v ......................................

 

Podle § 113 odst. 1 zákoníku práce vydávám tento mzdový předpis.

Článek I

Rozsah působnosti

 1. Tento předpis se vztahuje na všechny zaměstnance firmy.....................
 2. Předpis upravuje poskytování mzdy u firmy …..

Článek II

Poskytování mzdy

Část A

Zařazování pracovních činností (povolání, funkcí) a zaměstnanců do tarifních tříd

1. Pracovní činnosti (povolání, funkce) vykonávané ve firmě jsou zařazeny do čtrnácti tarifních tříd, v „Podnikovém sborníku pracovních činností, povolání, funkcí“ uvedených v příloze 1, (dále jen „Podnikový sborník“).

2. Zaměstnanec se zařazuje do tarifních tříd na základě sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě nebo funkce, do které byl jmenován a v jejich rámci.

Varianta 1 – podle převážně vykonávaných pracovních činností,

Varianta 2 – podle těžiště vykonávaných pracovních činností (nejnáročnějších pracovních činností na něm požadovaných),

Varianta 3 – podle převážně vykonávaných pracovních činností, pokud jde o dělnické pracovní činnosti (část prvá Podnikového sborníku), a podle těžiště vykonávaných pracovních činností (nejnáročnějších pracovních činností na něm požadovaných), pokud jde o technickohospodářské pracovní činnosti (část druhá podnikového sborníku).

3. Zařazení pracovních činností (povolání, funkcí), která nejsou uvedena v podnikovém sborníku, provede na návrh vedoucího příslušného útvaru personální úsek, a to porovnáním se srovnatelnými činnostmi (povoláními, funkcemi), popřípadě s využitím jednotného katalogu prací.

4. Námitky proti zařazení pracovních činností (povolání, funkcí) a zaměstnance do tarifních tříd podává zaměstnanec písemně bezprostředně nadřízenému vedoucímu útvaru, do kterého je organizačně začleněn. Ten rozhodne o námitce do 7 dnů. Zaměstnanec se může do 7 dnů proti rozhodnutí odvolat k řediteli firmy, který rozhodne do 14 dnů s konečnou platností.

Část B

Mzdové tarify

1. mzdové tarify činí pro tarifní třídu

 

Kč za hodinu

Kč za měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2. Mzdové tarify v Kč na hodinu jsou stanoveny pro pracovní dobu 40 hodin týdně.

3. Mzdové tarify v Kč na měsíc jsou stanoveny pro stanovenou týdenní pracovní dobu připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc (tzv. plný pracovní úvazek). Při sjednání kratší než stanovené týdenní doby (tzv. kratší pracovní úvazek) se mzdový tarif krátí v poměru sjednané a stanovené týdenní pracovní doby.

4. Pro zaměstnance vykonávající některá povolání a funkce v obchodní divizi firmy, u nichž je uplatněna smíšená podílová mzda, se stanoví snížené měsíční tarify. Snížené mzdové tarify činí pro tarifní třídu

 

Kč za hodinu

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

5. Mezi vlastníkem firmy a zaměstnanci, kteří vykonávají pracovní činnosti (povolání, funkce) zařazené do 11. až 14. třídy, může být ujednán individuální mzdový tarif (základní mzda) převyšující mzdový tarif uvedený v odst. 1. Do této základní mzdy se zahrnuje zvýhodnění za přesčasovou práci (včetně práce o sobotách a nedělích a v noci).

6. Zaměstnancům vykonávajícím povolání řidiče silničních motorových vozidel se zvyšují měsíční mzdové tarify stanovené v odst.1 v

3. tarifní třídě o ...... Kč

4. tarifní třídě o ...... Kč

5. tarifní třídě o ...... Kč

Část C

Formy mzdy

. Zaměstnanci, pokud nejsou uvedeni v odst. 2 až 4 této části vnitřního mzdového předpisu, jsou odměňováni časovou mzdou v kombinaci s prémiemi nebo výkonnostní odměnou.

1.1 Zaměstnancům – vedoucím manažerům pracujícím ve funkcích ředitel podniku, ředitelé divizí, odborní ředitelé – se stanoví výše a podmínky mzdy individuální dohodou s vlastníkem firmy. K základní mzdě stanovené podle části A se poskytuje roční prémie vázaná na dosažení předpokládaného zisku a konkrétních úkolů ekonomického, technického a organizačního charakteru.

1.2 Zaměstnancům pracujícím v odborných funkcích, zařazených do 11. až 12. třídy, které jmenovitě určí vlastník firmy jako rozhodující odborníky-specialisty, se stanoví výše a podmínky mzdy individuální dohodou s ředitelem podniku.

K základní mzdě, která je stanovena podle části A, se poskytuje

 • roční odměna, která je vázána na dosažení předpokládaného zisku podniku,
 • prémie nebo odměny vázané na konkrétní úkoly ekonomického, vývojového, konstrukčního, projektového a obdobného charakteru.

1.3 Zaměstnancům pracujícím ve funkcích technických, ekonomických, personálních a administrativních, zařazených do 6. až 10. tarifní třídy v útvarech podnikového ředitelství a ředitelství divizí se poskytuje čtvrtletně výkonnostní odměna, v závislosti na kritériích stanovených pro jednotlivé skupiny zaměstnanců personálním útvarem; výše výkonnostní odměny může činit za čtvrtletí až 150% měsíčního mzdového tarifu příslušné třídy.

Výkonnostní odměny jednotlivým zaměstnancům stanoví ředitelé sekcí a odborní ředitelé na návrh vedoucích jednotlivých útvarů, vedoucím útvarů stanoví výkonnostní odměnu přímo ředitel.

Výkonnostní odměny jsou splatné vždy v posledním měsíci každého čtvrtletí.

1.4 Zaměstnancům vykonávajícím funkci mistrů ve výrobní divizi se stanoví čtvrtletní prémie za výsledky vykonané práce výrobního úseku. Prémie se stanoví podle konkrétních výsledků práce dílny, vyjádřených v hmotných jednotkách a objemech fakturace, v počtu reklamací. Sazba prémie činí až 200% měsíčního mzdového tarifu příslušné třídy. Konkrétní zaměření prémie každého ukazatele stanoví ředitel výrobní divize, který odpovídá i za úplnost, správnost a včasnost předávaných podkladů personálnímu útvarů.

1.5 Zaměstnancům vykonávajícím povolání řidič, hlídač ................ se poskytuje měsíčně výkonnostní odměna v závislosti na kritériích stanovených pro jednotlivé skupiny zaměstnanců personálním útvarem. Výkonnostní odměna může činit až 35% mzdového tarifu. Výkonnostní odměnu stanoví bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec.

2. Zaměstnanci výrobního úseku, kteří vykonávají dělnické profese, například ................, jsou odměňováni:

 1. kolektivní úkolovou mzdou a kolektivní prémií,
 2. individuální úkolovou mzdou a individuální prémií, podle charakteru zakázky. O uplatnění formy mzdy rozhoduje ředitel příslušné sekce.

2.1 Zaměstnancům se poskytuje jubilejní odměna při příležitosti dosažení věku 50 let a prvního odchodu do starobního nebo invalidního důchodu. Jubilejní odměna se poskytuje diferencovaně s přihlédnutím k délce zaměstnání u zaměstnavatele. Výše odměny činí:

 • méně než 3 roky až .................... Kč,
 • od 3 do 6 let až ...................... Kč,
 • od 6 do 12 let až ..................... Kč,
 • více než 12 let ....................... Kč.

Článek III

Společná a závěrečná ustanovení

1. Mzda zaměstnance nesmí být nižší než

 

Kč/hod.

Kč měsíčně při plné pracovní době

1. až 4. tarifní třída     

5. až 8. tarifní

9. až 12 tarifní třída     

2. Mzda se vyplácí měsíčně. Den splatnosti a zároveň den výplaty mzdy je stanoven na 15. den každého kalendářního měsíce. Pokud tento den připadne na den pracovního volna zaměstnance, je tímto dnem nejbližší předcházející pracovní den.

3. Ve všech otázkách, které nejsou podrobněji upraveny tímto mzdovým předpisem, se postupuje podle zákoníku práce.

4. Bezprostřední nadřízení vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit každého zaměstnance s tímto mzdovým předpisem.

5. Do mzdového předpisu mohou zaměstnanci kdykoli nahlédnout v sekretariátech vedoucích sekcí a personálním oddělení.

6. S nároky, které podle tohoto vnitřního mzdového předpisu pro každého jednotlivého zaměstnance vyplývají, bude zaměstnanec seznámen minimálně 7 pracovních dnů před jejich uplatněním, s výjimkou individuálních požadavků a norem, které budou oznámeny před zahájením práce.

7. Žádný nárok, který vyplývá z tohoto vnitřního mzdového předpisu, nelze měnit se zpětnou účinností.

8. Se změnami v jednotlivých ustanoveních tohoto vnitřního mzdového předpisu musí být zaměstnanci seznámeni minimálně jeden měsíc před jejich účinností.

9. Tento vnitřní mzdový předpis nabývá účinnosti dnem .............

 

V ........... dne ........

 

..........................................

jméno a podpis ředitele

 

Alternativy vzoru

Alternativa 1:

Podle § 113 odst. 1 zákoníku práce se mzda sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě, popřípadě jí zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem. Mzdový předpis může být vydán jako celek, popřípadě může být vydáván v několika částech. Takovou samostatnou částí může být prémiový řád. Je to praktické zejména v situacích, kdy se předpokládá jeho častější změna. I pro prémiový řád platí, že je neplatný (nebo je neplatná jeho část), pokud nebyl vydán písemně nebo byl vydán v rozporu s právními předpisy.

Prémiový řád zaměstnavatele (vnitřní mzdový předpis)

Úplný název zaměstnavatele ...............................

Podle § 113 odst. 1 zákoníku práce vydávám tento prémiový řád (řád o úkolové mzdě).

Článek I

Rozsah působnosti

1. Tento předpis se vztahuje na níže uvedené profese a pracovní pozice zaměstnanců:

 1. ....................
 2. ....................
 3. ....................
 4. ....................

2. Předpis upravuje podmínky pro poskytování úkolové mzdy, při jednotlivých zakázkách, kolektivní a individuální prémie.

3. Kolektivní úkolová mzda s kolektivní prémií se uplatňuje za těchto podmínek:

 1. pro každou zakázku se stanoví mzdový výměr, který obsahuje věcný a časový harmonogram plnění zakázky a dílčích časových etap (zpravidla měsíčních), kvalitativní a kvantitativní ukazatele zakázky složení pracovního kolektivu (počet a skladba profesí), kalkulace kolektivního úkolového výdělku a kolektivní prémie, podmínky prémiování,
 2.  do částky (sazby) kolektivního úkolového výdělku se zahrnuje souhrn mzdových tarifů pracovního kolektivu na předpokládanou dobu práce na zakázce, souhrn mzdových zvýhodnění (s výjimkou zvýhodnění za práci ve svátek a ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí),
 3. částka (sazba) kolektivní prémie se kalkuluje z rozdílu mezi předpokládaným celkovým a úkolovým výdělkem,
 4. dosažený kolektivní úkolový výdělek se mezi jednotlivé zaměstnance rozděluje podle mzdových tarifů a odpracované doby,
 5. kolektivní prémie se váže na dodržení kalkulovaných termínů zakázky, dodržení rozpočtových nákladů a kvalitu díla,
 6. v měsíčních termínech splatnosti mzdy se kolektivní úkolový výdělek váže na zhodnocení dílčí etapy plnění zakázky nebo se provede zálohově ve výši 80% kalkulovaného kolektivního úkolového výdělku připadajícího na kalendářní měsíc,
 7. nárok na výplatu kolektivní prémie vzniká až po dokončení zakázky a jejím převzetí zákazníkem.

4. Individuální úkolová mzda a individuální prémie se uplatňuje u zakázek, které zajišťuje pravidelně a samostatně několik zaměstnanců stejné profese. Na každou zakázku se stanoví samostatný mzdový výměr, který obsahuje rozsah zakázky, normu výkonu, úkolovou sazbu za jednotku výkonu, výši a podmínky individuální prémie (v závislosti na množství, kvalitě a hospodárnosti).

Článek II

Účinnost

Tento prémiový řád nabývá účinnosti dnem .............

 

V ........... dne ........

 

...........................................

zaměstnavatel

podpis oprávněného zástupce

 

Alternativa 2:

Tento vnitřní mzdový předpis je vydán rovněž podle § 113 odst. 1 zákoníku práce. Byl by neplatný, pokud by nebyl vydán písemně nebo by byl vydán v rozporu s právními předpisy.

Vnitřní mzdový předpis o podílové mzdě

Úplný název zaměstnavatele ....................

vydává tento vnitřní mzdový předpis o podílové mzdě

Článek I

 1. Zaměstnanci obchodního úseku v pracovních pozicích prodavač, skladník, ............, kteří jsou zařazeni do 3. až 6. třídy, jsou odměňováni smíšenou podílovou mzdou.
 2. Časová složka mzdy se odvozuje ze mzdového tarifu určeného vnitřním mzdovým předpisem zaměstnavatele a z odpracované doby.
 3. Podílová složka mzdy je závislá na peněžním objemu tržby prodeje.
 4. Podílová složka činí:
  1. za každé 1% převyšující 75% předpokládané (skutečně dosažené v minulém roce) tržby stanovené zvlášť pro každý měsíc ve výši 2% mzdového tarifu příslušné třídy,
  2. za každé 1% převyšující 100% předpokládané (skutečně dosažené v minulém roce) tržby stanovené zvlášť pro každý měsíc ve výši 5% mzdového tarifu příslušné třídy.

Článek II

Tento vnitřní mzdový předpis nabývá účinnosti dnem .............

 

V ........... dne ........

 

..........................................

Jméno a podpis ředitele