Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu

Vydáno: 24 minut čtení

Institut přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů plní v pracovním právu funkci garance základní míry jistoty zaměstnance, že podmínky jeho pracovního poměru budou zachovány také v případě změny subjektu zaměstnavatele, na který nemůže mít z pozice osoby vykonávající závislou práci přímý vliv. Ačkoliv je konstrukce přechodu práv a povinností z hlediska právní techniky zdánlivě jednoduchá, nelze jí upřít značnou obecnost, která v praxi vyvolává řadu otázek vedoucích k nejistotě na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Tento příspěvek si klade za cíl nejen uvedený právní institut představit, ale také pojednat o vybraných typických nejasnostech při jeho aplikaci v praxi. Pro úplnost dodáváme, že se v příspěvku nezabýváme tematikou přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců organizačních složek státu, ale výlučně tématem přechodu pracovněprávních poměrů mezi soukromými osobami.

Na jaké případy se vztahuje právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Úprava § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce („ZP“), se obecně vztahuje na všechny případy, kdy dochází k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činností zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli. Takové vymezení je samo o sobě velice široké, a jak vyplývá z níže uvedeného, může vést k některým poměrně překvapivým případům přechodu pracovněprávních poměrů na nového zaměstnavatele, například při převodu nájmu prostor k podnikání na nového nájemce či dokonce v případě outsourcingu určitých činností od externího dodavatele.

Základní podmínkou pro převzetí pracovních práv a povinností, která musí být každopádně splněna, je, aby přejímající zaměstnavatel byl způsobilý být zaměstnavatelem. Typicky se jedná o obchodní korporace, může se ale jednat i o fyzickou osobu, například také původního zaměstnance zaměstnavatele, pokud je způsobilý pokračovat v činnosti obdobného druhu jako zaměstnavatel původní. Tato způsobilost je dána zejména tím, že nový zaměstnavatel disponuje příslušnými oprávněními a dalšími faktickými předpoklady pro pokračování v převzaté činnosti. V případě přechodu práv a povinností ze zaměstnavatele – fyzické osoby, například v případě jejího úmrtí a pokračování v živnosti ze strany oprávněné osoby, musí dědic či jiná v zákoně uvedená osoba ve stanovené lhůtě živnostenskému úřadu oznámit, že hodlá pokračovat v živnosti zemřelé osoby. Pokud tak učiní, bude naplněna podmínka pro přechod souvisejících pracovněprávních vztahů. Pro úplnost je vhodné dodat, že samotná skutečnost, že přejímající zaměstnavatel je v insolvenci, přitom neznamená nezpůsobilost přejímajícího zaměstnavatele.

Podstatným prvkem přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu je to, že k němu dochází ex lege, ze zákona, tedy bez nutnosti dalšího konkrétního právního jednání (smlouvy či souhlasu dotčených osob). Je nutná pouze existence platného právního jednání, na základě kterého dojde k převodu činnosti či části činnosti, úkolů nebo části úkolů, k nimž se pracovní poměr vztahuje, na nového zaměstnavatele. Samotný obsah pracovněprávního vztahu přitom zůstává nezměněn – nadále platí stejný právní stav, jako kdyby ke změně v osobě zaměstnavatele vůbec nedošlo. V tomto směru

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Otázka souběhu funkcí
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Sdílené pracovní místo
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Zkušební doba
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Náležitosti mzdového listu
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
513/1991 Sb. obchodní zákoník
251/2005 Sb. o inspekci práce
125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev

Související vzory

Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související otázky a odpovědi

Mzdy a prodej závodu
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouva
Druh práce v pracovní smlouvě
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Prodloužení zkušební doby
Prodloužení zkušební doby
Pracovní smlouva
Odměna pro prokuru
Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Pracovní poměr na dobu určitou