Cesta do zaměstnání

Vydáno: 24 minut čtení

V praxi se vyskytují poměrně často dotazy týkající se odškodnění úrazů vzniklých při cestě do zaměstnání nebo ze zaměstnání (dále jen „cesta do zaměstnání“). Proto se na tuto – na první pohled jednoduchou záležitost podíváme ze všech možných úhlů pohledu, jak nám umožňuje první úprava. Takže vydejme se na cestu do zaměstnání a zároveň prozkoumat právní úpravu, co nám o ní říká zákoník práce.

Kde začíná a kde končí cesta do zaměstnání

Nejprve si položme otázku, co to je cesta do zaměstnání. Cesta do zaměstnání bezprostředně a úzce souvisí se sjednaným obsahem pracovní smlouvy a s rozvržením pracovní doby do směn, a hlavně s dojednaným místem výkonu práce.

Nejběžnějším právním jednání, na jehož základě vzniká pracovní poměr, je pracovní smlouva. Každá pracovní smlouva musí obsahovat tři tzv. podstatné náležitosti (esentiale negoti), a to druh práce, která má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána a den nástupu do práce.

Místo výkonu práce, které je uvedeno v pracovní smlouvě, má velmi důležitý význam ze tří důvodů. Předně určuje rozsah dispozičního oprávnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci z hlediska místa výkonu práce. Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa totiž není možné bez jeho souhlasu. Podstatný význam má místo výkonu práce i pro vymezení pracovní cesty. Podle zákoníku práce se pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Pokud je v pracovní smlouvě sjednáno více míst výkonu. Důležité je, že zákoník práce výslovně stanoví, že pracovní smlouva musí obsahovat místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána. Zákoník práce tak připouští i sjednání více míst výkonu práce.

Místo výkonu práce může být určeno velmi úzce (např. konkrétní pracoviště), stejně jako může být určeno velice široce. Zákoník práce sám neurčuje, jakým způsobem má být místo výkonu práce vymezeno, a nechává to na smluvním ujednání zaměstnavatele a zaměstnance v pracovní smlouvě. Jako místo výkonu práce tak může být sjednáno konkrétní pracoviště, sídlo zaměstnavatele, obec, kraj apod. Místo výkonu práce by mělo odpovídat potřebě zaměstnavatele a být přiměřené povaze práce. Šířeji může být místo výkonu práce sjednáno, pokud lze předpokládat, že zaměstnanec skutečně bude vykonávat práce na takto šířeji vymezeném místě (např. stavební, montážní, servisní práce či činnost obchodního zástupce). V rámci sjednaného místa výkonu práce či míst výkonu práce je zaměstnavatel oprávněn práci zaměstnance přidělovat. Mimo sjednané místo výkonu práce je zaměstnanec povinen konat práci jen v případě pracovní cesty.

Určení místa výkonu práce bezprostředně souvisí s disposiční pravomocí zaměstnavatele. Judikatura již téměř 30 let zastává názor, že bylo-li místo výkonu práce vymezeno v pracovní smlouvě tak, že je jím přesně určené pracoviště, potom jednostranné opatření zaměstnavatele směřující k tomu, aby zaměstnanec pr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výkon práce pro účely dovolené
Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Co přináší novela zákoníku práce
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
65/1965 Sb. Zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
Vzor: Pracovní řád

Související judikáty

Pracovní úraz a cesta do zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz - externí pracovník
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění pracovního úrazu
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Odškodnění pracovního úrazu
Úklidové služby
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
DPP - vstupní prohlídka