446/2006 Sb. o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem

Schválený:
446/2006 Sb.
SDĚLENÍ
Ústavního soudu
Plénum Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přijalo rozhodnutí o atrahování působnosti senátů plénem takto:
Čl.1
Atrahování působnosti senátů plénem
(1) Plénum Ústavního soudu si vyhrazuje:
a) rozhodování sporů o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy,
b) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu,
c) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím rozšířených senátů Nejvyššího správního soudu,
d) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů,
e) rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora podle čl. 87 odst. 1 písm. f) Ústavy,
f) rozhodování v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 a čl. 87 odst. 1 písm. f) Ústavy,
g) rozhodování i jiné věci, a to na návrh kteréhokoli soudce senátu příslušného k projednání a rozhodování věci odůvodněný mimořádnou závažností rozhodované věci anebo nutností sjednocení judikatury Ústavního soudu, se souhlasem všech soudců senátu příslušného k projednávání a rozhodování věci, jakož i účastníků řízení v dané věci.
(2) Plénum Ústavního soudu si ve věcech uvedených v předchozím odstavci vyhrazuje i rozhodnutí o odmítnutí návrhu pro zjevnou neopodstatněnost.
Čl.2
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. g) tohoto rozhodnutí platí i pro řízení neskončená před nabytím jeho účinnosti.
(2) Rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem č. j. Org. 2/04 ze dne 18. prosince 2003, které bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 14/2004 Sb., jakož i ustanovení čl. 1 rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem a o pravidlech rozdělení agendy mezi senáty a soudce zpravodaje č. j. Org. 2/05 ze dne 7. prosince 2004, ve znění rozhodnutí č. j. Org. 6/05 ze dne 11. ledna 2005, rozhodnutí č. j. Org. 18/05 ze dne 22. března 2005, rozhodnutí č. j. Org. 39/2005 ze dne 9. srpna 2005 a rozhodnutí č. j. Org. 60/05 ze dne 6. prosince 2005 se ruší.
(3) Toto rozhodnutí Ústavního soudu o atrahování působnosti senátů plénem bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů formou sdělení.
(4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.
Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Rychetský v. r.

Související dokumenty

Související články

Přestávky v práci