Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami

Vydáno: 21 minut čtení

V našem článku se zastavíme několika poznámkami u jedné dílčí otázky pracovní doby, a tou je nepřetržitý odpočinek mezi směnami. V závěru se pak seznámíme s výkladem, který v otázce nepřetržitého odpočinku mezi směnami zastává nejvyšší evropská soudní instituce – Soudní dvůr EU. Jde o výklad, který by nás měl z hlediska BOZP velmi zajímat.

Právní úprava pracovní doby je v zákoníku práce založena na řadě mezinárodních předpisů. Kromě úmluv Mezinárodní organizace práce, to jsou především dvě směrnice EU, směrnice 2003/88/EU o některých aspektech úpravy pracovní doby a směrnice 94/33/ES o ochraně mladistvých zaměstnanců.

Obě uvedené směrnice jsou vedeny jediným cílem – zajistit maximální ochranu zdraví zaměstnance. Směrnice 2003/88/EU se dokonce v preambuli dovolává „naší“ tzv. rámcové směrnice BOZP (směrnice 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci) a stanoví, že rámcová směrnice BOZP je přímo použitelná pro oblast pracovní doby.

Z toho důvodu považujeme pracovní dobu zaměstnance bezprostředně provázanou s otázkou bezpečnosti a ochrany jeho zdraví.

Pracovní doba

Nyní platný zákoník práce výslovně stanoví, že pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce pro zaměstnavatele. Tato nová definice má některé zásadní důsledky v posuzování toho, co je a co není pracovní dobou.

Předně to, že pracovní dobou je i doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, má za následek, že i doba bez výkonu práce na pracovišti je odměňována stejně jako doba, ve které zaměstnanec práci pro zaměstnavatele vykonává. Na podporu této úpravy lze uvést, že jestliže zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci, aby byl přítomen na pracovišti, je v zájmu zaměstnavatele, aby zaměstnanci přiděloval práci. Tím však nejsou vyloučeny situace, kdy je z objektivních důvodů nutné, aby zaměstnanec byl přítomen na pracovišti i bet toho, že by vykonával práci, např. lékař je přítomen v nemocnici pro případ nepředvídaných událostí.

Dalším důsledkem definování pracovní doby je, že nemůže být upravena pracovní pohotovost na pracovišti. To s sebou přineslo řadu problémů v těch oborech, kde byla pracovní pohotovost na pracovištích značně využívána, jako např. ve zdravotnictví, v obecní policii, dopravě apod.

Úprava pracovní doby a doby odpočinku má za cíl ochranu zdraví zaměstnance před dlouhotrvajícím výkonem práce a také tvorbu nových pracovních sil. V historii lze vysledovat omezování původně rozsáhlé volnosti zaměstnance di

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Směna a její maximální délka
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Směna a její maximální délka
Překrývání směn
Den pracovního klidu v noční směně
Práce ve svátek
Dny pracovního klidu
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Přestávky v práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Evidence pracovní doby
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Sestavujeme rozvrh směn
Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
Několik poznámek k valorizaci rent
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Letní brigády z pohledu BOZP
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
182/2007 Sb. o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
65/1965 Sb. Zákoník práce
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Související komentovaná judikatura

Pokuta za nedodržení nepřetržitého odpočinku v týdnu

Související otázky a odpovědi

Zákoník práce
Práce přesčas
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Délka pracovní doby
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Přestávka na jídlo a oddech
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Krácení dovolené, pracovní úraz
Aktualizace směrnic BOZP
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Okamžité zrušení pracovního poměru