Zajištění BOZP a PO při svařování

Vydáno: 18 minut čtení

Svařování je činnost spojená s celou řadou nebezpečí, zvláště jedná-li se o přechodná svářečská pracoviště. Požadavky na zajištění BOZP a PO při této činnosti vyplývají z nejednoho předpisu a netýkají se jen nebezpečí vzniku požáru. Podívejme se alespoň na ta základní.

Požadavky na zajištění bezpečnosti jak z oblasti požární ochrany, tak i z oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovují především stále platná vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (§ 110 až 117), vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a ČSN 05 0601:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka.

Uvedenou normu doplňují další technické normy, především ČSN 05 0610:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov a ČSN 05 0630:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov. Jak prozrazují názvy, jedná se o technické normy ve slovenské mutaci. Přesto se však jedná o platné české technické normy, jež byly připraveny k vydání na konci česko-slovenské federace a po rozdělení Česko-Slovenska byly vydány jako české technické normy.

Opomenout však nelze ani jiné předpisy, které se svařování dotýkají okrajově, např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nebo nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Odpovědnost za zajištění bezpečnostních podmínek

Nutné je uvědomit si, že za zajištění bezpečných podmínek pro provedení svařování, jakož i po jeho ukončení, pokud není pracoviště předáno, je odpovědný zaměstnavatel, u kterého se svařování provádí, a to i v případě, že jej provádí externí firma (svářeč je před zahájením práce povinen zkontrolovat, zda jsou odstraněny hořlavé látky

Související dokumenty

Související články

Svařování
Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Koncept bezpečnostních pracovních karet
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Zajištění BOZP
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Externí vedoucí pracovník
Bezpečnostní listy na pracovišti
Umístění požární značky
Hasicí přístroj v budově
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Zaměstnanec u lékaře
Délka pracovní doby
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)