Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vydáno: 14 minut čtení

Předmětem článku jsou některé názory vyslovené Nejvyšším správním soudem v oblasti § 102 odst. 3 a 4 zákoníku práce 1), které se týkají prevence rizik, přičemž současně bude také upozorněno na problematiku institutu opatření k odstranění nedostatků, ke kterému přistupuje inspektor na základě § 7 odst. 1 písm. h) zákona o inspekci práce 2). K náležitému zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) patří povinnost zaměstnavatele vyhledávat a vyhodnocovat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce zcela zásadní. Jedná se o zcela klíčovou činnost zaměstnavatele v rámci BOZP, od které se odvíjejí veškeré další aktivity a povinnosti na zaměstnavatele i dalších subjektů na úseku BOZP. Tato povinnost má i své zákonné zakotvení v § 101 3) a § 102 zákoníku práce.

Institut opatření k odstranění nedostatků, ke kterému přistupuje inspektor na základě § 7 odst. 1 písm. h) zákona o inspekci práce

V prvním případě bylo kruciální otázkou posuzovanou Nejvyšším správním soudem posouzení jednak vhodných opatření k odstranění a omezení rizik a jednak uložení takového opatření z pohledu toho, že takovým opatřením bylo kontrolované osobě uloženo splnění určité povinnosti.

Z pohledu skutkového došlo u kontrolované osoby k pracovnímu úrazu zaměstnance, který prováděl práci při obsluze kopírovací frézy na výrobu dřevěných násad na kladiva. Zaměstnanec v určitém okamžiku zjistil, že proces výroby je částečně narušen a na nastalou situaci reagoval přerušením jednoho subprocesu při výrobě, nikoliv zastavením celého stroje „[…] došlo k nežádoucímu nahromadění vyfrézovaných násad ve spodní části pásového dopravníku, což bránilo v plynulém pohybu automatickému podavači neopracovaných dřevěných hranolků do frézy, a proto byl proces podávání přerušen stiskem tlačítka H („halt“), což znamená, že pracovní nástroj frézy stále rotuje, ale je přerušen proces automatického podávání dřevěných hranolků do frézy. P. P. se poté pravou rukou snažila uvolnit nahromaděné vyfrézované násady na kladiva ve spodní části pásového dopravníku tak, aby obnovila běžný provoz stroje, a při této činnosti svou levou ruku opřela o dřevěný hranolek upnutý v automatickém podavači. Po náhlém uvolnění nahromaděných vyfrézovaných násad došlo k posunu dřevěného hranolku upnutého v automatickém podavači do kopírovací frézy, a to i s levou rukou p. P., […].“4)

Následně byla zahájena oblastním inspektorátem práce kontrola, ze které byl vyhotoven protokol, jehož ob

Související dokumenty

Související články

Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Zajištění BOZP a PO při svařování
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Homeworking, trend dnešní doby?
Školení založené na kompetencích
Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
Koncept bezpečnostních pracovních karet

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Hasicí přístroj v budově
Bezpečnostní listy na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Délka pracovní doby
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Zaměstnanec u lékaře
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí

Související komentovaná judikatura

Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 2. část