Koncept bezpečnostních pracovních karet

Vydáno: 19 minut čtení

Předávání vhodných a ucelených informací o bezpečnostních aspektech vykonávaného pracovního postupu je základem systému BOZP. Bezpečnost práce je neoddělitelnou součástí jakékoli vykonávané práce a zdůraznění bezpečnostních aspektů by mělo být normální součástí předávaných informací. Je na vedoucím práce, jakou formu předání těchto informací zvolí, a je jeho odpovědností, zda tyto informace budou komplexní či nikoli, a zda budou zaměstnanci uvedena při samotném výkonu práce. Vedoucímu pracovníkovi lze v části formy a komplexnosti předání informací pomoci např. tím, že bude mít nástroj jednotného vzoru takové dokumentované informace – bezpečnostní pracovní kartu.

Úvod

Všichni zaměstnavatelé řeší v rámci svých provozovaných činností zásadní specifické požadavky BOZP. Ty vyplývají jak z právních přepisů, tak z technických norem, hlavně ale obsahují specifika výroby konkrétního zaměstnavatele. Proto sice mohou existovat vzory takových požadavků nikoli však jednotné přístupy konkrétního řešení. V dobách, kdy základem řešení pravidel BOZP byl technický pohled na tuto problematiku, byly přístupy u různých zaměstnavatelů – provozovatelů technických zařízení obdobné. Přechod na systémový přístup přinesl zohlednění místních specifik, odrážejících jak charakteristiky pracovišť, pracovního místa a vlastních pracovních postupů, tak schopnosti a dovednosti jednotlivých pracovníků i celkovou kulturu BOZP zaměstnavatele. Zároveň přinesl rozšíření tohoto přístupu z technických zařízení na jakoukoli pracovní činnost. Tím došlo k větší variabilitě řešení obecných požadavků BOZP, a to jak z hlediska samotného řešení zvoleného přístupu, tak z hlediska dokumentování tohoto přístupu. Zmíněná variabilita a úroveň chápání BOZP se pak promítly do zdůraznění tvorby dokumentované informace předávané pracovníkům. Ve smyslu zákoníku práce mají zaměstnanci povinnost dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele [9] (stanovené pracovní postupy), s nimiž byli prokazatelně seznámeni. Proto provedená školení či instruktáže musí splňovat podmínku jasně definované obsahové stránky a stvrzení účasti školené osoby na tomto školení.

Ačkoli tedy zaměstnavatelé specifikují pro svá pracoviště obecné legislativní požadavky k zajištění BOZP, existují určité sjednocující prvky, umožňující jednotné pojetí naplnění obecných požadavků. Pojetí, které může poskytnout rámec k naplnění obecných požadavků a zároveň může sloužit jako obsahové vodítko vytvářené dokumentované informace o rizicích při výkonu konkrétní pracovní činnosti.

1 Zlepšení pracovních podmínek

Zaměstnavatelé řeší otázku definování bezpečných pracovních postupů k zajištění opakované produkce svých výrobků v požadované kvalitě. Požadavky BOZP jsou neoddělitelnou součástí produkce a nelze na ně pohlížet jako na překážku prováděné pracovní činnosti. Pod&iacut

Související dokumenty

Související články

Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
Zajištění BOZP
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
Zajištění BOZP a PO při svařování
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Obecné požadavky na bezpečnost balících strojů
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Externí vedoucí pracovník
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Hasicí přístroj v budově
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Zaměstnanec u lékaře
Délka pracovní doby
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce