Koncept bezpečnostních pracovních karet

Vydáno: 19 minut čtení

Předávání vhodných a ucelených informací o bezpečnostních aspektech vykonávaného pracovního postupu je základem systému BOZP. Bezpečnost práce je neoddělitelnou součástí jakékoli vykonávané práce a zdůraznění bezpečnostních aspektů by mělo být normální součástí předávaných informací. Je na vedoucím práce, jakou formu předání těchto informací zvolí, a je jeho odpovědností, zda tyto informace budou komplexní či nikoli, a zda budou zaměstnanci uvedena při samotném výkonu práce. Vedoucímu pracovníkovi lze v části formy a komplexnosti předání informací pomoci např. tím, že bude mít nástroj jednotného vzoru takové dokumentované informace – bezpečnostní pracovní kartu.

Úvod

Všichni zaměstnavatelé řeší v rámci svých provozovaných činností zásadní specifické požadavky BOZP. Ty vyplývají jak z právních přepisů, tak z technických norem, hlavně ale obsahují specifika výroby konkrétního zaměstnavatele. Proto sice mohou existovat vzory takových požadavků nikoli však jednotné přístupy konkrétního řešení. V dobách, kdy základem řešení pravidel BOZP byl technický pohled na tuto problematiku, byly přístupy u různých zaměstnavatelů – provozovatelů technických zařízení obdobné. Přechod na systémový přístup přinesl zohlednění místních specifik, odrážejících jak charakteristiky pracovišť, pracovního místa a vlastních pracovních postupů, tak schopnosti a dovednosti jednotlivých pracovníků i celkovou kulturu BOZP zaměstnavatele. Zároveň přinesl rozšíření tohoto přístupu z technických zařízení na jakoukoli pracovní činnost. Tím došlo k větší variabilitě řešení obecných požadavků BOZP, a to jak z hlediska samotného řešení zvoleného přístupu, tak z hlediska dokumentování tohoto přístupu. Zmíněná variabilita a úroveň chápání BOZP se pak promítly do zdůraznění tvorby dokumentované informace předávané pracovníkům. Ve smyslu zákoníku práce mají zaměstnanci povinnost dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele [9] (stanovené pracovní postupy), s nimiž byli prokazatelně seznámeni. Proto provedená školení či instruktáže musí splňovat podmínku jasně definované obsahové stránky a stvrzení účasti školené osoby na tomto školení.

Ačkoli tedy zaměstnavatelé specifikují pro svá pracoviště obecné legislativní požadavky k zajištění BOZP, existují určité sjednocující prvky, umožňující jednotné pojetí naplnění obecných požadavků. Pojetí, které může poskytnout rámec k naplnění obecných požadavků a zároveň může sloužit jako obsahové vodítko vytvářené dokumentované informace o rizicích při výkonu konkrétní pracovní činnosti.

1 Zlepšení pracovních podmínek

Zaměstnavatelé řeší otázku definování bezpečných pracovních postupů k zajištění opakované produkce svých výrobků v požadované kvalitě. Požadavky BOZP jsou neoddělitelnou součástí produkce a nelze na ně pohlížet jako na překážku prováděné pracovní činnosti. Pod&iacut

Související dokumenty

Související články

Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
Zajištění BOZP
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zajištění BOZP a PO při svařování
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
Obecné požadavky na bezpečnost balících strojů

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Práce ve ztíženém prostředí
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnanec u lékaře
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru