Zajišťování BOZP a PO při činnosti společenství vlastníků bytových jednotek

Vydáno: 18 minut čtení

Společenství vlastníků jednotek, které je zvláštní formou spolku, není majitelem domu, ani pozemku, na kterém dům stojí, a ze zákona nesmí podnikat. To u někoho může vést k dojmu, že se na něj zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění úkolů požární ochrany nevztahuje. Není tomu však tak. Zajišťování některých povinností z uvedených oblastí se za určitých podmínek vztahuje i na společenství.

Přestože společenství vlastníků (bytových) jednotek (dále jen „SVJ“) není podnikatelským subjektem, ani není majitelem bytového domu, vztahují se na ně některé povinnosti z oblasti požární prevence, jakož i z oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to i v případě, že nikoho nezaměstnávají. Dříve, než se budeme věnovat těmto povinnostem, uveďme si několik základních informací o společenství, jež jsou určující pro rozsah činností, které musí být při zajišťování BOZP a PO plněny.

Podle občanského zákoníku je SVJ právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem (výhradně pro naplňování svého účelu). Nesmí však podnikat, ani se přímo či nepřímo na podnikání podílet.

Pravidla pro správu domu a pozemku, jakož i užívání společných částí musí být obsahem stanov společenství. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění. Vrcholným výkonným orgánem je statutární orgán, kterým může být výbor nebo předseda (určují stanovy).

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, podrobněji upravuje činnosti týkající se správy domu a pozemku. Do těchto činností mimo jiné zahrnuje provoz, údržbu, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií, zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů.

Společenství vlastníků jednotek zaměstnavatelem

Zaměstnává-li SVJ alespoň jednoho zaměstnance, např. účetní, údržbáře, a to i jen na dohodu (dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti) je povinno vůči němu zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně úhrad pojištění své odpovědnosti pro případ vzniku pracovního úrazu nebo přiznání nemoci z povolání. Seznam povinností SVJ je závislý na konkrétních podmínkách

Související dokumenty

Související články

Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Zajištění BOZP a PO při svařování
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Koncept bezpečnostních pracovních karet
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Zajištění BOZP
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník
366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
125/1993 Sb. , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
136/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
133/1985 Sb. o požární ochraně
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
268/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Související otázky a odpovědi

Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů