Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele

Vydáno: 14 minut čtení

Pandemie koronaviru covid-19 přinesla též větší uplatnění překážek v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel nemohl zaměstnancům z důvodů na své straně přidělovat práci, ačkoliv ti byli schopni a připraveni sjednanou práci konat. Tyto překážky v práci si spojujeme zpravidla s pracovním poměrem. Může ale vzniknout překážka v práci na straně zaměstnavatele také v rámci pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce? A přísluší pak zaměstnanci od zaměstnavatele nějaká náhrada odměny?

Právní věta

Zaměstnavatel si může se zaměstnancem na dohodu o pracovní činnosti sjednat, ve kterých dnech je zaměstnanec práce povinen vykonat, ale bez bližšího rozvržení pracovní doby v těchto dnech. V takovém případě je pak zaměstnavatel povinen ve sjednaných pracovních dnech zaměstnanci přidělit práci s tím, že přesné vymezení pracovní doby v těchto dnech je ponecháno jeho aktuálním potřebám. Nebo také zaměstnavatel může vypracovat písemný rozvrh pracovní doby (pracovních směn) pro určité období (týdenní, měsíční nebo jiné) a seznámit s ním zaměstnance. Potom je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle tohoto rozvrhu a zaměstnanec je povinen v této době pracovat.

Jestliže zaměstnavatel v této době nepřidělí zaměstnanci sjednanou práci, a zaměstnanec je připraven, schopen a ochoten práci vykonávat, má zaměstnavatel povinnost – obdobně jako v případě pracovního poměru – zaplatit zaměstnanci náhradu odměny z dohody o pracovní činnosti z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 a násl. zákoníku práce), a to ve výši průměrného výdělku určeného podle ustanovení § 351 a násl. téhož právního předpisu.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2020, sp. zn. 21 Cdo 1840/2020)

Předmět sporu

  • Vyřešení právních otázek, zda lze v dohodě o pracovní činnosti sjednat výpovědní dobu v jiné než zákonem uvedené délce a zda zaměstnanci v tomto pracovněprávním vztahu přísluší náhrada odměny za dobu, kdy mu není z důvodů na straně zaměstnavatele přidělována žádná práce.

Právní úprava

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Překážky v práci
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nařízení neplaceného volna
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Darování plazmy a překážky v práci
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Posun času a překážka
Koronavirus a převedení na jinou práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Nařízená dovolená
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Zaměstnání malého rozsahu
Dohoda o pracovní činnosti - svátek
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

Související judikáty

Náhrada mzdy; Překážky v práci; Pracovní doba; Pracovněprávní vztahy