Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí

Vydáno: 8 minut čtení

Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance a navazující placení pojistného se odvíjí od zdaňování příslušného plnění podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).

Primárně se vychází z principu, že co se takto zdaňuje, to (mimo výjimek) podléhá i odvodu pojistného na zdravotní pojištění – a naopak. Předmětem odvodu pojistného jsou také příjmy, které dosáhnou určité výše, konkrétně alespoň 2 500 Kč, například u dohody o pracovní činnosti, nebo více než 10 000 Kč u dohody o provedení práce. Upozorňuji, že od data 1. 1. 2015 se ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání již sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Jestliže však v průběhu zaměstnání na základě dohody (dohod) dojde k poklesu příjmu pod částku zakládající účast na zdravotním pojištění, pak je povinností zaměstnavatele tuto osobu jako zaměstnance na příslušný kalendářní měsíc, resp. měsíce, odhlásit.

Jakkoli je snahou zákonodárce zahrnout co největší rozsah příjmů do vyměřovacího základu pro odvod pojistného, stále ještě nacházíme poměrně široké spektrum příjmů či plnění různé povahy, ze kterých povinnost placení pojistného nevzniká. V právních podmínkách platných od 1. 1. 2017 tak zaměstnavatelé neodvádějí pojistné na zdravotní pojištění z těchto příjmů (plnění):

 1. příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené podle § 3 odst. 4, § 4, § 4a, zejména pak § 6 odst. 7 a § 6 odst. 9 ZDP;
 2. příjmy žáka nebo studenta ze závislé činnosti pouze za práci z praktického výcviku;
 3. příjem zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce nepřevyšující 10 000 Kč;
 4. příjem nedosahující 2 500 Kč u:
  • člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci (i funkci), za kterou je družstvem odměňován,
  • osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti,
  • dobrovolného pracovníka pečovatelské služby;
 5. odměny členů okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky;
 6. náhrady škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry. Pokud by však zaměstnavatel poskytnul zaměstnanci náhradu škody ve vyšší hodnotě, než v jaké je kupříkladu podle zákoníku práce povinen, rozdíl mezi částkou, kterou je povinen poskytnout, a částkou, kterou zaměstnanci skutečně poskytnul, by zahrnul do vyměřovacího základu zaměstnance;
 7. odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na které vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů a odměna při skončení funkčního období náležející podle zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze. Aby se pojistné z odstupného, dalšího odstupného, odchodného a odbytného nezahrnovalo do vyměřovacího základu zaměstnance, musí na ně vzniknout nárok v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tedy například podle zákoníku práce.

Odstupné je poskytováno podle § 67 zákoníku práce a toto plnění není od daně osvobozeno. Jelikož je však taxativně vyjmenováno mezi příjmy, které se do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrnují, pojistné se neodvádí, třebaže se toto plnění zdaňuje. Podotýkám, že pojistné se z odstupného neplatí pouze tehdy, je-li zúčtováno za podmínek stanovených zákoníkem práce. Pokud by však zaměstnavatel poskytnul zaměstnanci plnění podle interního předpisu, které by nazval odstupným, a nejednalo by se o odstupné podle zákoníku práce, pojistné by se v tomto případě platilo.

 1. věrnostní přídavek horníků;
 2. jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události. Pro nezahrnutí plnění tohoto charakteru do vyměřovacího základu zaměstnance musí být současně splněny dvě podmínky: musí se jednat o plnění jednorázové a zároveň musí mimořádně obtížné poměry zaměstnance vzniknout jako bezprostřední následek některé z uvedených událostí;
 3. plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. Zúčtované plnění se nezahrne do vyměřovacího základu zaměstnance tehdy, pokud je poskytnuto poživateli pouze některého z těchto dvou druhů důchodů za podmínky, že bylo z časového hlediska poskytnuto po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. V této souvislosti také platí, že poživatelem důchodu musí být osoba v době, kdy jí bylo plnění poskytnuto, nikoli v době, kdy došlo ke skončení zaměstnání;
 4. příjem poživatele invalidního důchodu nepřevyšující 6 814 Kč za podmínky, že jeho zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců dle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
 5. náhrady výdajů poskytované procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům.

Kromě již výše zmíněných plnění dle § 6 odst. 7 a odst. 9 ZDP, nezahrnovaných do vyměřovacího základu zaměstnance, jsou nedaňovým výdajem (nákladem) dle § 25 odst. 1 písm. h) ZDP také nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě:

 1. příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce,
 2. možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3.

Na rozdíl od výše uvedených příjmů, zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci, se pojistné vždy odvede u funkčních požitků, kterými jsou:

 • funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další náležitosti spojené s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců, s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad spojených s výkonem jeho funkce,
 • odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy, ve státních orgánech, spolcích a zájmových sdruženích, odborových organizacích, komorách a v jiných orgánech a institucích.

Dále se pojistné odvádí v případě:

 • odměny člena orgánu právnické osoby (například i placeného člena výboru Společenství vlastníků bytových jednotek) či likvidátora;
 • odměny společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti, vykonávajících pro společnost práci bez pracovněprávního vztahu apod.

Vyměřovacím základem je u těchto osob buď částka alespoň na úrovni minimální mzdy 11 000 Kč, nebo nižší (poměrná dle počtu kalendářních dnů trvání příslušné skutečnosti), u funkčních požitků se pojistné platí vždy, zde žádná (dolní) hranice neexistuje. Jestliže však zaměstnavatel odvádí pojistné z částky nižší než minimální vyměřovací základ, resp. jeho poměrná část, musí mít k takovému postupu oprávnění, což znamená, že například:

 • má doloženo, že jiným zaměstnavatelem je odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, případně má doklad o výši příjmu u jiného zaměstnavatele;
 • má k dispozici doklad o evidenci zaměstnance v některé ze státních kategorií zdravotního pojištění podle § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zaměstnanec mu vystaví čestné prohlášení o tom, že jako OSVČ odvádí alespoň minimální zálohy atd.

Pokud zaměstnavatel příslušný doklad nemá, provádí při příjmu nedosahujícím zákonného minima dopočet do minimálního vyměřovacího základu, případně do jeho poměrné části podle § 3 odstavců 8, 9 a 10 zákona č. 592/1992 Sb.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená po mateřské dovolené
Snížení základu daně: úvěr
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné

Související články

Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2017
Kdo se nepovažuje v roce 2016 ve zdravotním pojištění za zaměstnance?
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Sčítání příjmů a minimální vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let

Související otázky a odpovědi

Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ - starobní důchodce
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Krácení cestovních náhrad
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů