Daňové aktuality

Vydáno: 4 minuty čtení

Uplatnění pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění

V rámci Finančního zpravodaje 5/2015 bylo Finanční správou ke konci roku 2015 zveřejněno Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění (Sdělení).

V souladu s platným zněním zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění. Aby byl zajištěn jednotný postup pojišťoven, plátců daně, poplatníků a správců daně, byl v rámci uvedeného Sdělení uveřejněn vzor „Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění“ (Potvrzení).

Finanční správa současně ve Sdělení potvrzuje, že podmínky pro uznání nároku na nezdanitelnou část základu daně splňuje Potvrzení i v případě, že bylo doručeno elektronicky a lze z dané písemnosti vyvodit, že bylo vyhotoveno pojišťovnou pro konkrétního poplatníka. V uvedeném případě nemusí listina obsahovat originál razítka a podpis oprávněné osoby pojišťovny.

Konec druhého pilíře důchodového spoření

K 31.12.2015 došlo k ukončení účasti na důchodovém spoření všech účastníků tzv. II. pilíře důchodového systému. S ukončením odvodů do II. pilíře tak s účinností od 1. ledna došlo k vypuštění zvláštních sazeb týkajících se jeho účastníků.

Z důvodu zajištění vyšší procentní výměry starobního důchodu si mohou účastníci ve stanovené lhůtě doplatit rozdíl mezi nižším pojistným na důchodové pojištění, které platili po dobu účasti ve II. pilíři důchodového systému a pojistným stanoveným v plné výši. Možnost doplatit částku rozdílu však budou mít účastníci až v průběhu roku 2017.

V souvislosti s uvedenou změnou má zaměstnavatel povinnost vykázat vyměřovací základy a pojistné za měsíc leden 2016 na novém tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Za měsíc prosinec je ještě nutné použít tiskopis platný do 31.12.2015.

Do března roku 2016 jsou penzijní společnosti povinny písemně oznámit účastníkům důchodového spoření, že byl zahájen proces jeho ukončení. Součástí tohoto oznámení by měla být také výzva, aby účastník do konce září 2016 sdělil, jak má penzijní společnost dále naložit s jeho prostředky. Jednou z možností je jejich vyplacení v hotovosti, druhou pak zajištění převodu veškerých prostředků na účastníkovu smlouvu ve III. pilíři. Účastníkům, kteří písemně oznámí penzijní společnosti své rozhodnutí, by měly být naspořené finanční prostředky vypořádány do konce prosince 2016.

V případě prostředků, u nichž účastníci neurčí způsob jejich vypořádání, dojde počátkem ledna 2017 k převodu na účet správce pojistného.

Nárok na starobní důchod v roce 2016

V roce 2016 vznikne nárok na důchod občanům, kteří získali potřebnou dobu pojištění alespoň 32 let a dosáhnou důchodového věku. Důchodového věku dosáhnou letos muži narození v roce 1953 a ženy narozené v rozmezí let 1954 a 1958, v závislosti na počtu dětí.

Ti občané, kteří splní obě podmínky, si mohou v průběhu roku 2016 podat žádost o starobní důchod. Termín, od kterého chce důchod přiznat, určuje žadatel sám a není povinnen si o něj zažádat již k prvnímu možnému termínu. Pokud se občan rozhodne pokračovat ve výdělečné činnosti i poté, co mu vznikl nárok na přiznání starobního důchodu, dochází k navyšování procentní výše důchodu.

Ti, kteří se rozhodnou žádost o přiznání starobního důchodu podat, mohou tak učinit nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince

Související články

Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Pracovněprávní aktuality (16. 12. 2015 - 6. 1. 2016)
Ukončení důchodového spoření
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Daňové aktuality
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016

Související otázky a odpovědi

Sleva na pojistném u dlužníka
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Student a zdravotní a sociální pojištění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů