Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019

Vydáno: 7 minut čtení

Pro poskytování náhrady mzdy, platu, eventuálně odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v době prvních 2 týdnů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) či karantény budou v roce 2019 platit dále uvedené sazby redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Náhrada mzdy, platu či odměny (dále zpravidla náhrada mzdy) přísluší ve výši 60 % jejich výše od čtvrtého pracovního dne (směny), respektive 25. hodiny ve třetí směně (tato neplacená doba se nazývá karenční dobou). O záměru uvedeném v programovém prohlášení vlády poskytovat náhradu mzdy již od prvního dne DPN, a to od 1. 7. 2019, bude Parlament ČR teprve hlasovat. Při karanténě je však tato náhrada mzdy poskytována již od prvního pracovního dne.

Redukovat je nutné průměrný hodinový výdělek (PHV), zjištěný podle ustanovení § 351 a následujících zákoníku práce (dále jen ZP), a to způsobem vycházejícím z právní úpravy denního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění. Zákon k tomu stanoví (§ 192 odst. 2 ZP), že se pro účely této úpravy příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Koeficient 0,175 vyjadřuje poměr kalendářních dnů a obvyklých pracovních dnů v týdnu (7 : 5) dále dělený standardním počtem pracovních hodin ve směně (8), tj. 7: 5: 8.

Zasahuje-li doba prvních 14 dnů DPN (karantény) do dvou rozhodných období - zásadně kalendářních čtvrtletí, bude pro náhradu mzdy použit PHV platný v každém z těchto rozhodných období vždy pro příslušnou část pracovních dnů (směn), respektive hodin připadajících na každé z těchto rozhodných období.

Redukční hranice

Pro úpravu průměrného výdělku (PV) se používají redukční hranice stanovené pro účely nemocenského pojištění. Ty byly pro rok 2019 uvedeny ve sdělení MPSV publikovaném pod č. 237/2018 Sb.

 • První redukční hranice (RH) pro účely nemocenského pojištění v roce 2019 činí 1 090 Kč (denně).
 • Druhá RH činí 1,5násobek částky první RH = 1 635 Kč. v Třetí RH činí trojnásobek částky první RH = 3 270 Kč.

Uvedené hodnoty jsou dány po zaokrouhlení.

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění se vztahují k dennímu vyměřovacímu základu. Redukční hranice pro úpravu průměrného výdělku, tj. pro náhradu mzdy (NM), z nich musí být odvozeny převodem na hodinu (tj. krát 0,175).

První RH pro NM tak v roce 2019 činí 190,75 Kč (v roce 2018: 175,00 Kč).

Druhá RH pro NM činí 286,13 Kč (v roce 2018: 262,33 Kč).

Třetí RH pro NM činí 572,25 Kč (v roce 2018: 524,65 Kč).

Díky každoročnímu růstu průměrné mzdy se výše redukčních hranic neustále zvyšuje. Čím vyšší je ale mzda, tím více redukce zaměstnance postihuje.

Postup redukce

Až do částky první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku zaměstnance částka ve výši 90 %. Z částky nad první RH do druhé RH se počítá 60 % PHV, z částky nad druhou RH do třetí RH se počítá 30 % PHV a k částce PHV nad třetí RH se nepřihlíží (započítává se 0).

V roce 2019 budou činit maximální částky redukovaného průměrného výdělku (RPHV) v jednotlivých pásmech redukčních hranic:

 • do 1. RH pro NM bude započítáno: 190,75 x 0,9 = 171,675 - po zaokrouhlení 171,68 Kč
 • nad 1. RH do 2. RH: 286,13 - 190,75 = 95,38 x 0,6 = 57,228 - po zaokrouhlení 57,23 Kč
 • nad 2. RH do 3. RH: 572,25 - 286,13 = 286,12 x 0,3 = 85,836 - po zaokrouhlení 85,84 Kč

Dosáhne-li PHV zaměstnance:

 1. RH, bude mu započítáno 171,68 Kč (v roce 2018: 157,50 Kč)
 2. RH, bude mu započítáno 171,68 + 57,23 = 228,91 Kč (v roce 2018: 209,90 Kč)
 3. RH, bude mu započítáno 240,35 + 85,84 = 326,19 Kč (v roce 2018: 288,60 Kč)

Výsledné částky jsou vyjádřeny v korunách a haléřích, neboť průměrný výdělek (a to i redukovaný) se vyjadřuje v zákonné měně.

Při zaokrouhlování na celé haléře (žádný právní předpis přesný postup nestanoví) lze doporučit zaokrouhlení nahoru, které je pro mzdové účely obvyklé, neboť je prováděno ve prospěch zaměstnance. Pokud se ale objevují výklady, uvádějící redukovaný PV o 1 haléř nižší, není důvod to označit za protiprávní postup (je využito matematické zaokrouhlování, tj. do 0,49 haléře dolů, od 0,50 nahoru). Eventuální rozdíl obou postupů ve výši 1 haléře je zanedbatelný a nepodstatný. Pro vyjádření redukčních hranic ale zaokrouhlení výpočtu na haléře nahoru předepisuje přímo zákon, a proto jiný postup nepřichází v úvahu. Jestliže by ale v jednotlivých RH šlo o mezivýpočet, je možné (ale nikoliv nezbytné) na haléře zaokrouhlit až výpočet celkový.

Příklad č. 1 a 2:

Průměrný výdělek zaměstnance činí 590,24 Kč a přesahuje tak 3. RH.

Do první RH bude započteno 171,68 Kč.

Nad první do druhé RH bude započteno 57,23 Kč.

Nad druhou do třetí RH bude započteno 85,84 Kč.

Z částky nad třetí RH, tj. z částky 17,99 Kč (590,24 - 572,25) nebude započítáno nic.

Průměrný hodinový redukovaný výdělek tak činí 314,75 Kč.

Průměrný výdělek zaměstnance činí 215,05 Kč. Tento PHV přesahuje první RH, avšak nedosahuje hodnoty druhé RH.

Do první RH bude započteno 171,68 Kč.

Z částky 24,30 nad první RH bude započteno po zaokrouhlení 14,58 Kč (24,30 x 0,6).

Průměrný hodinový redukovaný výdělek tak činí 186,26 (171,68 + 14,58).

Hodinová výše náhrady mzdy

Náhrada mzdy činí 60 % RPHV. Při plném dosažení jednotlivých redukčních hranic v roce 2019 náhrada mzdy od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti, respektive od její 25. hodiny a od 1. pracovního dne karantény bude činit:

 • z 1. RH: 171,68 Kč x 0,6 = 103,01 Kč po zaokrouhlení (v roce 2018: 94,50 Kč)
 • z 2. RH (součtu 1. a 2. RH): 228,91 x 0,6 = 137,35 Kč (v roce 2018: 125,94 Kč)
 • z 3. RH (součtu 1. až 3. RH): 314,75 x 0,6 = 188,85 Kč po zaokrouhlení (v roce 2018: 173,16 Kč)
Příklad č. 3:

Zaměstnanec má smluvní mzdu ve výši 40 000 Kč měsíčně, jeho průměrný hodinový výdělek (při 40hodinové týdenní pracovní době) činí 230 Kč, což přesahuje 1. RH. Nad 1. RH bude -započítáno 230 190,75 = 39,25 x 0,6 = 23,55 Kč. Redukce PV 171,68 + 23,55 = 195,23 Kč (RPHV). Náhrada mzdy od 4. pracovního dne, resp. 25. hodiny (u karantény od 1. pracovního dne) činí na hodinu 117,14 Kč (195,23 x 0,6).

Příklad č. 4:

Zaměstnanec má mzdu 100 000 Kč měsíčně, jeho neredukovaný PV činí 574,98 Kč, což přesahuje 3. RH. Bude mu započítáno 572,25 Kč (z 3. RH před redukcí), k části PV nad tuto částku (2,73 Kč) se nepřihlíží. Z toho RPHV činí 314,75 Kč. Náhrada mzdy 314,75 x 0,6 = 188,85 Kč (po zaokrouhlení).

V praxi dochází někdy k nejasnosti ohledně násobení koeficientem 0,6 (60 %), který se používá ve dvou různých situacích - jednak při finálním výpočtu náhrady mzdy, jednak při redukci PV v pásmu mezi 1. a 2. RH.

Jelikož je náhrada mzdy uváděna v zákonné měně, vyjadřuje se v korunách a haléřích, nikoliv například v tisícinách koruny. To je třeba vztáhnout na hodinovou hodnotu náhrady mzdy. Náhradu mzdy lze na celé koruny nahoru zaokrouhlovat výlučně až v rámci zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, pokud ovšem nedojde až k zaokrouhlení součtu mzdy a náhrad mzdy.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

 • ZP - zákon č. 262/2006, zákoník práce
 • sdělení MPSV č. 237/2018 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Prostoj
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Minimální mzda
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Nový svátek v roce 2016
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Několik poznámek k valorizaci rent
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Související otázky a odpovědi

Výpočet mzdy při pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy
Karanténa a pracovní neschopnost
Náhrada mzdy během DPN
Pracovní neschopnost zaměstnance
Výpočet PN u zaměstnance na úvazek 32 hod/týdně
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Vznik dočasné pracovní neschopnosti v průběhu směny u pružné pracovní doby
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení
Náhrada mzdy za PN, maximální nadlimit
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Stanovení výše náhrady při změně mzdy
Pracovní úraz
Dohoda o změně pracovní smlouvy

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
237/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

Související komentovaná judikatura

Výpověď z pracovního poměru pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce