Práce přesčas a mzda za práci přesčas

Vydáno: 18 minut čtení

V minulém čísle jsme se věnovali mzdě za práci ve svátek. Pro mzdové účetní může být pracné zpracování mezd v případě, že se práce ve svátek skloubí také s prací přesčas. V závislosti na ujednaných podmínkách pak může nastat potřeba rozhodnout mezi jednotlivými variantami výpočtu mzdy.

Právní úprava: ustanovení § 78 odst. 1 písm. i), § 93, § 114, § 127, § 241 odst. 3, § 245 zákoníku práce.

Úvodem se seznamme s tím, co se rozumí prací přesčas. Jedná se o práci konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby (harmonogram směn) a konanou mimo rámec pracovních směn. Práce přesčas může být tudíž vykonána před začátkem směny nebo až po jejím ukončení. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu.

Práci přesčas nesmí vykonávat mladiství zaměstnanci a těhotné ženy, protože je pro ně zakázána. Další omezení platí pro zaměstnavatele, neboť ti nesmí nařídit práci přesčas zaměstnancům s kratší pracovní dobou a zaměstnancům (mužům i ženám) pečujícím o dítě do jednoho roku věku. Znamená to, že pokud zaměstnanec pečující o dítě do jednoho roku věku projeví zájem o práci přesčas, může mu ji zaměstnavatel přidělit. Obdobně to platí i pro zaměstnance s kratší pracovní dobou s tím, že se nejprve naplní stanovená týdenní pracovní doba a teprve pak se jedná o práci přesčas.

Za práci přesčas se nepovažuje skutečnost, kdy zaměstnanec napracovává směnu, za kterou mu zaměstnavatel poskytne náhradní volno, ani doba, po kterou zaměstnanec sice vykonává práci pro zaměstnavatele, avšak zaměstnavatel mu ji nařídil, či takovou práci ani ex-post jako práci přesčas schválil.

Obecně platí, že práci přesčas je možné konat jen výjimečně a zaměstnavatel je oprávněn nařídit ji jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Jedná se tudíž o práci přesčas bez souhlasu zaměstnance. Nad tuto hranici lze práci přesčas nařídit jen na základě dohody. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období až na 52 týdnů po sobě jdoucích. Pokud zaměstnavatel nemá uzavřenou kolektivní smlouvu, může činit maximální rozsah práce přesčas za 26 týdnů až 208 hodin. V případě kolektivní smlouvy se bude jednat až o 416 hodin. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby je vždy práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu. Prací přesčas při uplatnění konta pracovní doby je práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, která je násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnu vyrovnávacího období.

Zaměstnavatel je povinen evidovat nařízenou práci přesčas a sledovat:

 1. dodržování limitů maximálního rozsahu práce přesčas,
 2. nařizování práce přesčas a proplácení, resp. poskytování náhradního volna za práci přesčas zaměstnancům,
 3. dohodnout práci přesčas nad roční limit 150 hodin písemnou formou, je-li potřeba takové práce přesčas.

Mzda za práci přesčas (§ 114 ZP)

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek ve výši alespoň 25 % průměrného výdělku.

Znamená to, že zaměstnanec má v případě výkonu práce přesčas přednostně nárok na finanční plnění a pouze v případě, že souhlasí s poskytnutím náhradního volna za práci přesčas, nárok na náhradní volno.

Výpočet mzdy za práci přesčas

Příklad č. 1:

Předpokládejme tyto podmínky:

 • harmonogramem směn bylo na daný kalendářní měsíc určeno zaměstnanci odpracovat 160 hodin,
 • zaměstnanec má základní mzdu 20 000 Kč,
 • jeho průměrný hodinový výdělek činí 118,55 Kč,
 • zaměstnanec v daném měsíci odpracoval 178 hodin, tedy 18 hodin práce přesčas a za práci přesčas nečerpal náhradní volno,
 • v kolektivní smlouvě není ujednání o vyšším příplatku za práci přesčas, a proto zaměstnanci náleží dosažená mzda a příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku.

Výpočet základní mzdy: 20 000 : 160 x (160 + 18) = 22 250 Kč

Příplatek za práci přesčas: 118,55 x 25 % x 18 = 533,48 Kč

Celková mzda včetně práce přesčas: 22 250 + 533,48 = 22 783,48, po zaokrouhlení 22 784 Kč.

Náhradní volno za práci přesčas

Jak je výše uvedeno, mohou se smluvní strany dohodnout na poskytnutí náhradního volna za práci přesčas.

Náhradní volno poskytnuté v měsíci výkonu práce přesčas

Příklad č. 2:

Zaměstnanec měl harmonogramem směn odpracovat 176 hodin. Má stanovenou měsíční mzdu ve výši 22 500 Kč. V jednom týdnu odpracoval 8 hodin navíc. Do konce tohoto měsíce mu však zaměstnavatel umožnil vyčerpat náhradní volno v rozsahu 8 hodin. Došlo tudíž ke kompenzaci práce přesčas náhradním volnem a zaměstnanec obdrží měsíční mzdu ve výši 22 500 Kč.

Náhradní volno za práci přesčas poskytnuté v jiném měsíci

Příklad č. 3:

Zaměstnanec měl harmonogramem směn odpracovat 176 hodin. Má stanovenou měsíční mzdu ve výši 22 500 Kč. V jednom týdnu odpracoval 8 hodin navíc. Do konce tohoto měsíce mu však zaměstnavatel neumožnil vyčerpat náhradní volno. V dalším měsíci, kdy měl harmonogramem směn určeno odpracovat 160 hodin, mu zaměstnavatel nařídil vyčerpat náhradní volno v rozsahu 8 hodin.

V měsíci výkonu práce přesčas zaměstnavatel zaplatí mzdu včetně práce přesčas bez příplatku.

22 500 : 176 x (176 + 8) = 23 522,73, zaokrouhleno 23 523 Kč

V následujícím měsíci zaplatí mzdu za výkon práce v rozsahu 160 - 8 = 152 hodin.

Mzda bude činit 22 500 : 160 x 152 = 21 375 Kč.

Současná právní úprava umožňuje (viz § 353 odst. 3 zákoníku práce), aby se smluvní strany dohodly na tom, že bude-li mzda za práci přesčas zúčtována v jiném rozhodném období (respektive v jiném měsíci) než v tom, ve kterém byla tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda poskytnuta. Této možnosti využívají téměř všichni zaměstnavatelé, neboť do zúčtování mezd vnáší logiku a značné zjednodušení.

Příklad č. 4:

Zaměstnanec měl harmonogramem směn odpracovat 176 hodin. Má stanovenou měsíční mzdu ve výši 22 500 Kč. V jednom týdnu odpracoval 8 hodin navíc. Do konce tohoto měsíce mu však zaměstnavatel neumožnil vyčerpat náhradní volno. V dalším měsíci, kdy měl harmonogramem směn určeno odpracovat 160 hodin, mu zaměstnavatel nařídil vyčerpat náhradní volno v rozsahu 8 hodin. Současně byla mezi smluvními stranami dohoda ve smyslu odst. 3 § 353 zákoníku práce.

V měsíci výkonu práce přesčas zaplatí zaměstnavatel mzdu bez práce přesčas, tedy za 176 hodin (184 - 8) 22 500 Kč.

V následujícím měsíci zaplatí mzdu za výkon práce včetně náhradního volna za přesčas, tedy v rozsahu 152 + 8 = 160 hodin, k nimž se váže mzda ve výši 22 500 Kč.

Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas

Od roku 2012 je možné u řadových zaměstnanců sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas do 150 hodin ročně a u vedoucích zaměstnanců v rámci vyrovnávacího období až 8 hodin v průměru týdně (je-li toto období např. 26 týdnů, jedná se nejvýše o 208 hodin).

I v těchto případech je zaměstnavatel povinen práci přesčas evidovat, neboť v případě řadových zaměstnanců každá další práce přesčas nad 150 hodin je podmíněna dalším souhlasem zaměstnance s tím, že zaměstnavatel musí za tuto práci přesčas poskytnout peněžité plnění nebo po dohodě náhradní volno. U vedoucích zaměstnanců je další práce přesčas nad uvedený limit přímo zakázána.

Příklad č. 5: Sjednaná mzda včetně práce přesčas do 150 hodin ročně

Zaměstnanec má stanovenou týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin týdně. Mzda (bez práce přesčas) činí 20 000 Kč.

Na jeden měsíc připadá průměrně 12,5 hodiny práce přesčas (150 : 12 = 12,5)

Mzda připadající na jednu hodinu práce přesčas: 20 000 : 173,92 = 115 Kč, kde 173,92 je průměrný počet hodin připadajících na jeden měsíc, jedná-li se o pracovní dobu v rozsahu 40 hodin týdně.

Odůvodnění:

 • průměrný počet týdnů připadající na jeden měsíc (viz § 356 zákoníku práce) činí 4,348 týdne,
 • při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin týdně připadá na jeden měsíc v průměru 4,348 x 40 = 173,92 hodin.

Příplatek za práci přesčas připadající na jednu hodinu: 115 x 25 % = 28,75 Kč

Mzda za l hodinu práce přesčas včetně příplatku: 115 + 28,75 = 143,75 Kč

Za jeden měsíc: 143,75 x 12,5 = 1 796,88, zaokrouhleno 1 800 Kč

Mzda včetně případné práce přesčas: 20 000 + 1 800 = 21 800 Kč.

Výše uvedený výpočet je pouze ilustrativním příkladem, jak by měl zaměstnavatel postupovat při smluvní mzdě, v níž je přihlédnuto k případné práci přesčas do 150 hodin ročně.

Právní úprava však zaměstnavateli nestanoví povinnost zvýšit smluvní mzdu o případnou práci přesčas, k níž je přihlédnuto. Pokud tedy zaměstnanec podepíše smluvní mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas, aniž by došlo k jejímu zvýšení, de-facto souhlasí s jejím snížením.

Práce přesčas ve svátek

Za práci přesčas ve svátek je možné poskytovat náhradní volno, pokud s tím zaměstnanec souhlasí. Může dojít k těmto situacím:

 1. Zaměstnanci je poskytnuto náhradní volno za práci ve svátek. Podle § 114 a § 115 zákoníku práce se bude jednat o náhradní volno s náhradou mzdy. Dále má nárok na dosaženou mzdu za práci přesčas podle počtu odpracovaných hodin včetně příplatku za práci přesčas.
 2. Bude dohodnuto náhradní volno za práci přesčas. Pak přísluší zaměstnanci náhradní volno z obou důvodů (za svátek i za přesčas) a za jednu hodinu práce tak získá dvě hodiny náhradního volna. Přitom po dobu náhradního volna za práci ve svátek mu bude náležet podle § 114 a § 115 ZP náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, zatímco za dobu náhradního volna za přesčas žádná náhrada poskytována nebude.
 3. Bude dohodnuto poskytnutí příplatku za práci ve svátek a náhradní volno za práci přesčas. Pak podle § 114 a § 115 obdrží dosaženou mzdu za odpracované hodiny a příplatek za práci ve svátek, a náhradní volno bude neplacené.

Možné varianty práce přesčas a svátku v příkladech

Příklad č. 6:

Zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby. Harmonogram směn byl stanoven v rozsahu 176 hodin, z toho svátek v rozsahu 8 hodin připadl/nepřipadl na obvyklý pracovní den.

Měsíční mzda činí 15 800 Kč, průměrný hodinový výdělek činí 92,50 Kč. Zaměstnavatel poskytuje příplatkové mzdy pouze ve výši stanovené zákonem.

1) Varianta první - zaměstnanec nečerpá náhradní volno za práci přesčas ani za práci ve svátek

 1. Zaměstnanec nemá na den svátku nařízenou směnu, avšak na příkaz zaměstnavatele musí z vážných důvodů odpracovat 8 hodin. Zaměstnanec nečerpá náhradní volno za svátek ani za práci přesčas. (Je uzavřena dohoda o poskytování příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna za svátek.)

Výpočet mzdy:

Mzda za výkon práce včetně práce přesčas: 15 800 : 176 x (176 + 8) = = 16 518,18 Kč

Příplatek za práci ve svátek: 8 x 92,50 x 100 % = 740 Kč

Příplatek za práci přesčas: 8 x 92,50 x 25 % = 185 Kč

Celková výše mzdy: 16 518,18 + 740 + 185 = 17 443,18 Kč, zaokrouhleno 17 444 Kč

 1. Zaměstnanec má na den svátku nařízenou směnu v rozsahu 8 hodin, avšak na příkaz zaměstnavatele musí z vážných důvodů odpracovat dalších 8 hodin. Zaměstnanec nečerpá náhradní volno za svátek ani za práci přesčas. (Je uzavřena dohoda o poskytování příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna za svátek.)

Výpočet mzdy:

Mzda za výkon práce: 15 800 : 176 x (176 + 8) = 16 518,18 Kč

Příplatek za práci ve svátek: 16 x 92,50 x 100 % = 1 480 Kč

Příplatek za práci přesčas: 8 x 92,50 x 25 % = 185 Kč

Celková výše mzdy: 16 518,18 + 1 480 + 185 = 18 183,18 Kč, zaokrouhleno 18 184 Kč

2) Varianta druhá - zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci přesčas i za práci ve svátek

 1. Zaměstnanec nemá na den svátku nařízenou směnu, avšak na příkaz zaměstnavatele musí z vážných důvodů odpracovat 8 hodin. Zaměstnanec čerpá náhradní volno za svátek i za práci přesčas v daném měsíci. Je uzavřena dohoda o poskytování náhradního volna za práci přesčas. Jedná se tedy o dva dny náhradního volna.

Výpočet mzdy:

Za práci přesčas v rozsahu 8 hodin bude čerpat náhradní volno v témže rozsahu (dojde ke kompenzaci odpracovaných hodin v rámci práce přesčas).

Za práci ve svátek bude čerpat náhradní volno v rozsahu 8 hodin a obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Poměrná část mzdy 15 800 : 176 x 168 = 15 081,82 Kč

Náhrada mzdy v době čerpání náhradního volna za svátek 8 x 92,50 x x 100 % = 740 Kč

Celková výše mzdy 15 081,82 + 740 = 15 821,82, zaokrouhleno 15 822 Kč

 1. Zaměstnanec má na den svátku nařízenou směnu v rozsahu 8 hodin, avšak na příkaz zaměstnavatele musí z vážných důvodů odpracovat ještě 8 hodin. Zaměstnanec čerpá náhradní volno za svátek i za práci přesčas v daném měsíci. Je uzavřena dohoda o poskytování náhradního volna za práci přesčas. V den svátku odpracoval 16 hodin, z toho 8 hodin práce přesčas. Jedná se tedy o tři dny náhradního volna (směna v rozsahu 8 hodin).

Výpočet mzdy:

Za práci přesčas v rozsahu 8 hodin bude čerpat náhradní volno v témž rozsahu (dojde ke kompenzaci odpracovaných hodin v rámci práce přesčas).

Za práci ve svátek bude čerpat náhradní volno v rozsahu 16 hodin a obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Poměrná část mzdy 15 800 : 176 x 160 = 14 363,64 Kč

Náhrada mzdy v době čerpání náhradního volna za svátek 16 x 92,50 x x 100 % = 1 480 Kč

Celková výše mzdy 14 363,64 + 1 480 = 15 843,64, zaokrouhleno 15 844 Kč

3) Varianta třetí - zaměstnanec čerpá pouze náhradní volno za práci přesčas

 1. Zaměstnanec nemá na den svátku nařízenou směnu, avšak na příkaz zaměstnavatele musí z vážných důvodů odpracovat 8 hodin. Je uzavřena dohoda o čerpání náhradního volna za práci přesčas a dohoda o příplatku za výkon práce ve svátek namísto náhradního volna za svátek.

Zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci přesčas, za svátek bude náležet příplatek.

Výpočet mzdy:

Za práci přesčas v rozsahu 8 hodin bude čerpat náhradní volno v témže rozsahu (dojde ke kompenzaci odpracovaných hodin v rámci práce přesčas).

Za práci ve svátek bude poskytnut příplatek ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku. Výpočet mzdy: 15 800 : 176 x 176 = 15 800 Kč

Příplatek za práci ve svátek: 8 x 92,50 x 100 % = 740 Kč

Celková výše mzdy: 15 800 + 740 = 16 540 Kč

 1. Zaměstnanec má na den svátku nařízenou směnu v rozsahu 8 hodin, avšak na příkaz zaměstnavatele musí z vážných důvodů odpracovat ještě 8 hodin. Je uzavřena dohoda o čerpání náhradního volna za práci přesčas a dohoda o příplatku za výkon práce ve svátek namísto náhradního volna za svátek.

Zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci přesčas, za svátek bude náležet příplatek.

Výpočet mzdy:

Za práci přesčas v rozsahu 8 hodin bude čerpat náhradní volno v témž rozsahu (dojde ke kompenzaci odpracovaných hodin v rámci práce přesčas).

Za práci ve svátek v rozsahu 16 hodin bude poskytnut příplatek ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku.

Výpočet mzdy: 15 800 : 176 x 176 = 15 800 Kč

Příplatek za práci ve svátek: 16 x 92,50 x 100 % = 1 480 Kč

Celková výše mzdy: 15 800 + 1 480 = 17 280 Kč

4) Varianta čtvrtá - zaměstnanec čerpá pouze náhradní volno za svátek

 1. Zaměstnanec nemá na den svátku nařízenou směnu, avšak na příkaz zaměstnavatele musí z vážných důvodů odpracovat 8 hodin.

Jedná se o práci přesčas v rozsahu 8 hodin odpracovaných v den svátku. Za práci ve svátek bude čerpat náhradní volno, kdy obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Za práci přesčas dostane mzdu včetně příplatku za přesčas.

Poměrná část mzdy: 15 800 : 176 x 168 = 15 081,82 Kč

Mzda za práci přesčas: 15 800 : 176 x 8 = 718,18 Kč

Příplatek za práci přesčas: 8 x 92,50 x 25 % = 185 Kč

Náhrada mzdy v době čerpání náhradního volna za svátek: 8 x 92,50 x x 100 % = 740 Kč

Celkem mzda: 15 081,82 + 718,18 + 185 + 740 = 16 725 Kč

 1. Zaměstnanec má na den svátku nařízenou směnu v rozsahu 8 hodin, avšak na příkaz zaměstnavatele musí z vážných důvodů odpracovat dalších 8 hodin. Zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci ve svátek v rozsahu své plánované směny. Za práci přesčas ve svátek obdrží peněžité plnění.

Výpočet mzdy:

Za práci přesčas v rozsahu 8 hodin obdrží mzdu s příplatkem ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku a též příplatek za práci ve svátek, za práci ve svátek v rozsahu své plánované směny bude čerpat náhradní volno a bude mu poskytnuta náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku.

Poměrná část mzdy: 15 800 : 176 x 168 = 15 081,82 Kč

Mzda za práci přesčas: 15 800 : 176 x 8 = 718,18 Kč

Příplatek za práci přesčas: 8 x 92,50 x 25 % = 185 Kč

Příplatek za práci přesčas ve svátek: 8 x 92,50 x 100 % = 740 Kč

Náhrada mzdy v době náhradního volna za svátek: 8 x 92,50 x 100 % = 740 Kč

Celková výše mzdy: 15 081,82 + 718,18 + 185 + 740 + 740 = 17 465 Kč

Závěr

Výše uvedené varianty a jejich číselná vyjádření nasvědčují tomu, že může s ohledem na komplikované situace při zpracování mezd docházet k nesprávným mzdovým výpočtům. Pokud však zaměstnavatel zvolí nejjednodušší variantu, kdy se zaměstnanci za výkon práce přesčas ve svátek bude poskytovat peněžité plnění za oba tituly (mzda za práci přesčas s příplatkem za přesčas a příplatek za práci ve svátek), nikdy k žádné chybě nedojde. Tato možnost je však podmíněna dohodou mezi smluvními stranami o poskytování příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna za svátek a též dostatečnými disponibilními mzdovými prostředky zaměstnavatele.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda za práci přesčas
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Mzda za práci přesčas
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku

Související články

Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Spory o mzdu za práci přesčas
Co se skrytými přesčasy?
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Nový svátek v roce 2016
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Spory o mzdu za práci přesčas
Co se skrytými přesčasy?
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas a její proplacení
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek
Náhradní volno
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Práce přesčas ve státní svátek
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Příplatek za noční směnu
Náhradní volno a práce ve svátek
Minimum příplatku
Délka pracovní doby
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce přesčas o víkendu a stravné

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Prokazování práce přesčas