Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019

Vydáno: 7 minut čtení

Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019, nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu:

  1. výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 30 156 Kč,
  2. výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 1,0843.

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2019 výše

  1. první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 14 388 Kč,
  2. druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 130 796 Kč.

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2019 činí 3 270 Kč.

Zvýšení důchodů v roce 2019

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že

  1. základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč měsíčně,
  2. procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

Z výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu se stanoví průměrná mzda pro účely důchodového pojištění v r. 2019 a činí: 30 156 x 1,0843 = 32 698,15 Kč, zaokrouhleno 32 699 Kč.

Redukční hranice v nemocenském pojištění a pro náhradu mzdy při DPN

Od 1. ledna 2019 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Rok   2018 2019
Redukční hranice v nemocenském pojištění I. 1 000 Kč 1 090 Kč
II. 1 499 Kč 1 635 Kč
III. 2 998 Kč 3 270 Kč
Redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN I. 175,00 Kč 190,75 Kč
II. 262,33 Kč 286,13 Kč
III. 524,65 Kč 572,25 Kč

Podmínky účasti na nemocenském pojištění

Od 1. ledna 2019 činí rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění 3 000 Kč měsíčně.

V této souvislosti je vhodné upozornit na zánik pojištění u některých zaměstnanců, kteří byli účastni nemocenského pojištění v rámci tzv. ostatního zaměstnání (viz § 6 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, dále jen „ZNP“). Podle § 10 odst. 4 písm. b) ZNP zaniká účast zaměstnance na pojištění podle § 6 dnem předcházejícím dni, od kterého dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění.

Příklad:

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr s kratší pracovní dobou a jeho mzda stanovená mzdovým výměrem činí v r. 2018 částku 2 900 Kč měsíčně. Nedojde-li ke zvýšení mzdy k 1. 1. 2019 alespoň na 3 000 Kč měsíčně, dochází ke změně zaměstnání ostatního na zaměstnání malého rozsahu z důvodu zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění a k zániku účasti zaměstnance na pojištění. Zaměstnavatel je povinen oznámit OSSZ skončení ostatního zaměstnání dnem 31. 12. 2018.

Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení od roku 2012 činí 48násobek průměrné mzdy.

Pro rok 2019 činí MVZ 32 699 x 48 = 1 569 552 Kč

Rok 2018 2019
Maximální vyměřovací základ 1 438 992 Kč 1 569 552 Kč

Minimální a maximální hranice u OSVČ v roce 2018 a 2019

Rok 2018 2019
Daňový základ u OSVČ vedlejší, který založí povinnou účast na důchodovém pojištění 71 949 Kč 78 478 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ:

hlavní
vedlejší


7 495 Kč
2 998 Kč


8 175 Kč
3 270 Kč
Minimální záloha pojistného u OSVČ:

hlavní
vedlejší


2 189 Kč
876 Kč


2 388 Kč
955 Kč
Maximální měsíční vyměřovací základ u OSVČ (hlavní i vedlejší činnost) 119 916 Kč Od r. 2019 se nestanoví.
Maximální měsíční záloha u OSVČ (hlavní i vedlejší činnost) 35 016 Kč Od r. 2019 se nestanoví.
Minimální pojistné na nemocenské pojištění 115 Kč 138 Kč

Zákonem č. 259/2017 Sb. se od 1. 1. 2019 ruší pro OSVČ omezení pro určování maximální výše měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Jediným kritériem je dosažení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení ve výši 48násobku průměrné mzdy a činí 1 569 552 Kč.

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a podmínky pro vznik účasti jsou uvedeny v ustanovení § 13 ZNP.

Od r. 2019 dochází k pozitivním změnám v placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění, které budou splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí. I v případě opomenutí bude možné doplatit zálohu na důchodové pojištění a pojistné na NP ještě do konce následujícího měsíce, aniž by došlo k penalizaci z důvodu pozdní platby a aniž by zanikla účast na nemocenském pojištění.

Dobrovolné důchodové pojištění

Minimální vyměřovací základ v r. 2019 pro dobrovolné důchodové pojištění činí 8 175 Kč. Pojistné činí 8 175 x 28 % = 2 289 Kč.

Solidární zvýšení zálohy daně

Solidární zvýšení zálohy daně se uplatní, pokud zdanitelný příjem překročí částku 130 796 Kč v kalendářním měsíci (4 x 32 699 = 130 796 Kč).

Zdravotní pojištění

Minimální výše pojistného na zdravotní pojištění u OSVČ hlavní: 32 699 : 2 x 13,5 % = 2 207,18 Kč, zaokrouhleno 2 208 Kč.

Minimálním vyměřovacím základem pro odvod zdravotního pojištění u zaměstnance je minimální mzda, která činí 13 350 Kč. Minimální pojistné činí 13 350 x 13,5 % = 1 802,25 Kč, zaokrouhleno 1 803 Kč. Minimální vyměřovací základ platí i pro osobu bez zdanitelných příjmů, která je povinna hradit pojistné ve výši 1 803 Kč vždy do 8. kalendářního dne následujícího měsíce, tedy za leden 2019 do 8. 2. 2019, atd. Minimální vyměřovací základ neplatí pro osoby, za které je plátcem pojistného i stát.

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů

Nařízením vlády č. 140/2017 Sb. vláda stanovila vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát, ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc pro rok 2018. Od 1. 1. 2019 se částka zvyšuje na 7 540 Kč (viz zákon č. 297/2017 Sb.).

O tuto částku se snižuje dosažený měsíční vyměřovací základ u poživatelů invalidních důchodů, kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který v příslušném kalendářním měsíci zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Odpočet je možné uplatnit i u poživatelů invalidních důchodů pracujících u inkriminovaného zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Prostoj
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zaručená mzda a Antivirus A+
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Zaručená mzda
Maximální hodinová mzda
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Evidence na úřadu práce
Zaručená mzda
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Úrovně zaručené mzdy
Zaručená mzda, víc druhů činnosti zaměstnance
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Doplatek do zaručené mzdy
Mzdové tarify - obchodní zástupci
Správný výpočet mzdy
Brigádník
Kontrola výše minimální mzdy

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
140/2017 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
297/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
213/2018 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019