140/2017 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Schválený:
140/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. dubna 2017
o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb.:
 
§ 1
Vyměřovací základ
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc.
 
§ 2
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zdravotnictví:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.