24hodinové "super-služby" ve zdravotnictví

Vydáno: 40 minut čtení

Prosincovou novelou zákoníku práce byla uvedena v platnost novinka pro resort zdravotnictví. Počínaje dnem 28. prosince je umožněn výkon práce zdravotnických pracovníků v rozsahu až 24 hodin po sobě jdoucích.

24hodinové „super-služby“ ve zdravotnictví
JUDr.
Dominik
Brůha
Ph.D.
V samém závěru roku 2023 (dne 27. prosince 2023) byl ve Sbírce zákonů vyhlášen
zákon č. 413/2023 Sb.
, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“ nebo „“). Zákon byl projednán ve zrychleném legislativním procesu, když Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s návrhem již v prvním čtení (dne 30. 11. 2023) a většina ustanovení uvedeného zákona následně nabyla účinnosti netypicky již „
dnem následujícím po dni jeho vyhlášení
”, tj. dnem 28. prosince 2023. Z pohledu organizace pracovní doby v resortu zdravotnictví se jedná o
zásadní novinku
, která nemá obdoby v žádném jiném civilním resortu, a sice umožnění výkonu práce zdravotnických pracovníků v rozsahu až 24 hodin po sobě jdoucích. Pro zjednodušení bude dále v textu tohoto příspěvku pro výkonu práce ve zdravotnictví až 24 hodin po sobě jdoucích používán pojem „
super-služba
;“ záměrně nebyla volena zkratka „super-směna“, neboť tento pojem by nebyl přiléhavý, když dále v tomto příspěvku bude vysvětleno, že „super-služba“ nemůže zahrnovat pouze časový úsek směny, nýbrž půjde vždy buď o kombinaci směny a práce přesčas, případně jen o práci přesčas.
Zavedení super-služeb výměnou za zrušení super-přesčasů
Zavedení až 24hodinových super-služeb ve zdravotnictví cestou nového je přímou reakcí na problematickou právní úpravu přijatou v souvislosti s tzv. transpoziční novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 281/2023 Sb. Na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu byl do tzv. transpoziční novely zákoníku práce mimo standardní proces přípravy zákona prosazen sporný § 93a zákoníku práce. Toto ustanovení s odstupem cca 10 let do zákoníku práce vrátilo tzv. super-přesčasy ve zdravotnictví, a tedy možnost výkonu práce přesčas až 832 hodin u lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, resp. až 1 040 hodin přesčasové práce v případě zaměstnanců zdravotnické záchranné služby, to vše v rámci vyrovnávacího období nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích. Zmíněné
znovuoživení super-přesčasů
ve zdravotnictví vyvolalo během podzimu 2023 vlnu protestů, včetně mediálně známé protestní akce „
Nebuď mýval
“ a s ní spojených hromadných výpovědí (cca přes 6 000 lékařů) ze závazků k „běžné“ nadlimitní práci přesčas do limitu 416 hodin ročně (§ 93 odst. 4 zákoníku práce).
Významným poučením z uvedené protestní akce je mimo jiné i určitý posun ve výkladu, pokud jde o (ne)vypověditelnost jednotlivých závazků sjednaných se zaměstnancem v pracovní či jiné smlouvě. Dosud převažující výklady byly založeny na tom, že zaměstnanec ani zaměstnavatel si nemohou z pracovní či jiné smlouvy „vybírat rozinky“, tedy že
nelze z pracovní či jiné smlouvy samostatně vypovědět jediný odstavec
, například závazek zaměstnance k výkonu (nadlimitní) práce přesčas dle § 93 odst. 4 ZP, závazek k pracovní pohotovosti dle § 95 ZP apod. Uvedené výklady se ve světle zkušeností z podzimu 2023 a praktických dopadů protestní akce „Nebuď mýval“ zdají jako postupně překonané. V aplikační praxi se totiž začal prosazovat právní názor, že
závazek z pracovní či jiné smlouvy sjednané mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem lze vypovědět i samostatně (jednotlivě)
, a to postupem podle § 1999 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), tedy platí pravidlo, že „
zavazuje-li smlouva ujednaná na dobu neurčitou alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem
.“
Příklad č. 1:
Lékař má se svým zaměstnavatelem v pracovní smlouvě (případně v dodatku k pracovní smlouvě či v jiné samostatné dohodě) sjednán na dobu neurčitou závazek k tzv. nadlimitní (dohodnuté) práci přesčas. Ten spočívá v ujednání, že zaměstnavatel po něm může požadovat práci přesčas nad rozsah stanovený v § 93 odst. 2 zákoníku práce, a to v celkovém rozsahu až do výše uvedené

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související články

Poznámka k práci přesčas ve zdravotnictví
K souladu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a 24hodinových "směn" s evropským právem
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Legislativní změny v oblasti nepřetržitého odpočinku
Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?
Novela zákoníku práce v bodech
Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?
Homeoffice po novele zákoníku práce
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Jaké jsou formy průměrného výdělku?

Související otázky a odpovědi

DPP a evidence pracovní doby
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Mzdové listy
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Životní připojištění
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPČ a hodinová mzda
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Nařízení práce přesčas
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Stravenkový paušál a DPP

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
413/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony