Legislativní změny v oblasti nepřetržitého odpočinku

Vydáno: 18 minut čtení

Novela zákoníku práce v oblasti poskytování nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu reaguje především na dosavadní vadné postupy některých zaměstnavatelů a rovněž na požadavky vyplývající z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.

Legislativní změny v oblasti nepřetržitého odpočinku
JUDr.
Petr
Podrazil
Ph.D.
Podzim roku 2023 je na poli pracovního zákonodárství neoddělitelně spojen s dlouho deklarovanými změnami zákoníku práce. Tyto změny byly vyvolány jednak nutností transpozice evropských směrnic, dále pak potřebami odrážejícími požadavky praxe, popřípadě požadavky plynoucími z judikatury Soudního dvora Evropské unie. Část „legislativních novinek“ je vskutku přelomová, když v jejich důsledku dochází k radikální proměně obecně zažitých a přijímaných institutů, mezi něž se bezpochyby řadí dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zbývající okruh změn lze označit spíše za doplňující, resp. zpřesňující ve vztahu k postupům, u nichž praxe dlouhodobě požadovala jejich zjednodušení (uzavírání vybraných právních jednání prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací podle § 21, dále pak doručování kvalifikovaných písemností do vlastních rukou postupem dle § 334 ZP), popřípadě ve vztahu k postupům (institutům), u nichž praxe nejednala zcela správně, popř. si nebyla jistá tím, jaký postup je řádný. Do této oblasti lze zahrnout například změny dotýkající se pracovní doby, konkrétně pak tzv. nepřetržitých odpočinků.
Nepřetržitý denní odpočinek (§ 90 odst. 1)
Nepřetržitý denní odpočinek
, dříve nazýván jako nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, je poskytován za podmínek vymezených v § 90 ZP. Podstata, smysl a fungování této doby odpočinku nejsou novelou v žádném případě dotčeny. Cíl předmětného ustanovení zůstává stejný. Zaměstnanci je zapotřebí poskytnout po výkonu práce dostatečný prostor pro regeneraci, aby byl schopen se opětovně po jeho absolvování v krátkém časovém horizontu zapojit do dalšího pracovního procesu. Počet nepřetržitých odpočinků v týdnu je určován počtem nařízených směn zaměstnavatelem v průběhu 7 dnů po sobě jdoucích. Délka denního odpočinku v týdnu se odvíjí od toho, zda je odpočinek poskytován ve
standardním
(§ 90 odst. 1 ZP), nebo
zkráceném režimu
(§ 90 odst. 2 ZP).
Poznámka:
Čerpá-li zaměstnanec nepřetržitý denní odpočinek v režimu podle § 90 odst. 2, popř. v režimu podle § 90a ZP, neznamená to, že by zaměstnanec v celkovém souhrnu byl o délku nepřetržitého denního odpočinku ochuzen.
Nevyčerpaný odpočinek
v limitech podle § 90 odst. 1 ZP bude danému zaměstnanci
poskytnut později
, a to buď hned
při následujícím odpočinku
(v případech podle § 90 odst. 2), popřípadě
v období 3 týdnů
, které počínají běžet od jeho zkrácení (§ 90a ZP).
Ustanovení § 90 odst. 1 ZP ve znění účinném do 30. 9. 2023 obsahovalo několik jazykových nepřesností, které při doslovném výkladu vedly k absurdním závěrům, podle nichž bylo možné nepřetržitý denní odpočinek neposkytnout v zákonem stanoveném rozsahu či jej neposkytnout vůbec. V tomto ohledu je nicméně třeba mít na paměti, že institut nepřetržitého denního odpočinku spadá do kategorie „tvrdého jádra“ pracovních podmínek, které bezprostředně souvisí s
ochranou života a zdraví zaměstnance
. Současně je nezbytné v právní regulaci pracovní doby a dob odpočinku spatřovat uplatnění zásady
uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce
podle § 1a odst. 1 písm. b) ZP. Právo na uspokojivé pracovní podmínky je přitom součástí katalogu lidských práv opírající se o čl. 28 Listiny základních práv a svobod. Výklad ustanovení, jejichž cílem je právě ochrana pracovních podmínek zaměstnanců, musí být prováděn způsobem, aby nebyl potírán jejich smysl a účel, a nemůže se opírat pouze o výklad jazykový, jak tomu mnohdy zaměstnavatelé ve vztahu k nepřetržitému dennímu odpočinku činili.
Veškerá ustanovení sloužící k ochraně života či zdraví zaměstnance nesmí být vykládána účelově tak, aby docházelo ke zkracování zaměstnancových práv při současném upřednostňování provozních a ekonomických potřeb zaměstnavatele.
Poznámka:
Význam dob odpočinku byl detailně posuzován v nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ze dne 26. 2. 2019, jenž se zabýval problematikou zákazu prodeje o svátcích: „
Po tisíciletí platí v našem civilizačním okruhu zásada, že je nezbytné, aby lidé nepracovali bez odpočinku každý den, proto i formou různých náboženských příkazů byl vymezen přinejmenším jeden den v týdnu jako den odpočinku. Za výsadu zákonné pracovní doby a možnost pravidelného odpočinku bojovaly generace námezdně pracujících. V demokratické společnosti lze sledovat trvalé soupeření mezi zákonodárcem, který si přeje upravit právo občana na pevné dny pracovního klidu, a podnikateli či spotřebiteli, kteří si přejí podnikat a užívat materiálních požitků i ve svátek. Pravděpodobně jde o sisyfovské úsilí státu alespoň v nějaké podobě podnikání ve dnech pracovního klidu regulovat… V posledních desetiletích došlo k rozvolnění pravidelného střídání pracovních a svátečních dnů v týdnu, a to jak ke škodě rodinného života, tak i k újmě na osobní spokojenosti. Zavedení určitých dnů v roce, které budou obecně chápány jako dny, které nejsou určeny k práci, představuje zmenšení takové újmy. V tomto ohledu je zákon ke sledovanému účelu vhodný
.“
Zaměříme-li se detailněji na § 90 odst. 1 ZP, znění obou ustanovení v původní a novelizované verzi je následující:
Znění § 90 odst. 1 do 30. 9. 2023:
Znění § 90 odst. 1 od 1. 10. 2023:
Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích
.
Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému zaměstnanci v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích
.
Jak vidno, novelizované ustanovení užívá místo pojmu
rozvrhnout
termín
poskytnout
. Je však zřejmé, že i před změnou právní úpravy musel být nepřetržitý odpočinek zaměstnanci skutečně poskytnut. Pouhé „papírové rozvrhnutí“ by nemělo pro zaměstnance a ochranu jeho zdraví či podporu rodinného a osobního života žádného smyslu. Tímto přístupem by byl účel nepřetržitého denního odpočinku v zásadě popřen.1)
Další odlišnost lze spatřovat co do okamžiku, ke kterému se váže plynutí nepřetržitého denního odpočinku. Předchozí úprava odvozovala
délku odpočinku
od konce jedné směny a začátku směny následující. Směna je však v souladu s § 78 odst. 1 písm. c) ZP definována jako část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. Právě s ohledem na zákonné vymezení směny docházelo podle předešlé právní úpravy k nesprávnému zkracování nepřetržitého odpočinku, kdy tento mnohdy byl (doslova vzato) poskytován pouze mezi dvěma směnami.
Nařídil-li zaměstnavatel zaměstnanci práci přesčas, mnozí zaměstnavatelé následně poskytli zaměstnanci odpočinek čítající pouze hodiny v rozsahu od konce přesčasu do počátku následující směny, přičemž tento rozsah neodpovídal zákonnému limitu 11 (resp. 12 u mladistvého) hodin. Ustanovení bylo dále možné vykládat i způsobem, podle něhož měl-li zaměstnanec ve dvou dnech po sobě nařízenou pouze práci přesčas, nemusel odpočinek mezi dvěma směnami zaměstnavatel poskytnout vůbec, neboť přesčasová práce netvoří směnu.
Z tohoto důvodu je proto
nově odpočinek vázán nikoliv na počátek či konec směny, ale na cyklus 24 hodin po sobě jdoucích
, v jejichž rámci musí být zaměstnanci nepřetržitý odpočinek poskytnut.
Poznámka:
Nová právní úprava tak zcela koresponduje s čl. 3 směrnice 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, podle něhož členské státy přijmou nezbytná opatření, aby každý pracovník měl nárok na
minimální denní odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin
.
Cyklus 24 hodin po sobě jdoucích zahrnuje přitom následující časové úseky:
a)
rozvrženou směnu,
b)
práci přesčas (byla-li vykonána),
c)
pracovní pohotovost (byla-li držena) a
d)
nepřetržitý denní odpočinek v rozsahu alespoň 11 či 8 hodin, resp. 12 hodin u mladistvého zaměstnance.
Poznámka:
Pracovní pohotovost není pracovní dobou a zahrnujeme ji do doby nepřetržitého denního odpočinku. Záleží ovšem na podmínkách, za nichž je pracovní pohotovost držena. K tomu srov: Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve sporu mezi Ville de Nivelles v. Rudy Matzak, věc C-518/15 ze dne 21. 2. 2018.
Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92)
Obdobně jako u nepřetržitého denního odpočinku stanovuje zákoník práce nově výslovnou povinnost nepřetržitý odpočinek reálně v týdnu
poskytnout
, nikoliv toliko rozvrhnout.
Poznámka:
K pouhému deklaratornímu (iluzornímu) rozvrhování nepřetržitého odpočinku srov. argumentaci Soudního dvora Evropské unie: „
Členské státy mají povinnost zaručit, aby byl v plném rozsahu zajištěn efektivní účinek těchto práv tím, že pracovníci budou mít skutečně nárok na minimální denní a týdenní doby odpočinku stanovené touto směrnicí. Z toho vyplývá, že opatření určená členskými státy nemohou práva zakotvená v čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv EU a v článcích 3 a 5 směrnice 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby zbavit jejich podstaty. Rozsudek SD EU ve věci IH proti MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt, věc C-477/212 ze dne 2. 3. 2023.“
Změny promítnuté do § 92 ZP reagují na výše zmíněné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Soudní dvůr se v předmětném rozhodnutí zabýval dvěma právními problémy. První z nich se vztahoval ke zhodnocení vzájemné souladnosti evropské a vnitrostátní právní úpravy. Další zkoumanou oblast představoval vzájemný
souběh nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu
.
Konkrétně Soudní dvůr posuzoval, zda musí být zaměstnanci poskytnut nepřetržitý denní odpočinek v situacích, kdy vnitrostátní právo poskytuje zaměstnancům nepřetržitý odpočinek v týdnu delší než 35 po sobě jdoucích hodin. Soudní dvůr k této otázce konstatoval, že
oba typy nepřetržitého odpočinku musí být vykládány izolovaně
: „
V tomto ohledu je třeba zaprvé poznamenat, že směrnice stanoví právo na denní odpočinek a právo na týdenní dobu odpočinku ve dvou samostatných ustanoveních, a to v článku 3 a článku 5. Z toho vyplývá, že se jedná o dvě samostatná práva, která sledují odlišné cíle spočívající v tom, že v případě denního odpočinku umožňují pracovníkovi vzdálit se z pracovního místa na určený počet hodin, které musí nejen po sobě následovat, ale též následovat bezprostředně po pracovní době, a v případě týdenní doby odpočinku umožňují pracovníkovi odpočinek během každého sedmidenního období
V tomto ohledu je třeba konstatovat, že výklad, podle něhož by byl denní odpočinek součástí týdenní doby odpočinku, by vedl k tomu, že by byl nárok na denní odpočinek stanovený v článku 3 uvedené směrnice zbaven podstaty tím, že by byl pracovník zbaven možnosti skutečně čerpat dobu denního odpočinku stanovenou v tomto ustanovení, pokud má nárok na týdenní dobu odpočinku
.
Soudní dvůr rovněž konstatoval, že členským státům evropská regulace nikterak nebrání v tom, aby přijaly úpravu, která je pro zaměstnance příznivější. Tato
výhodnější úprava však nemůže zaměstnance zbavit či jinak krátit v jeho ostatních právech garantovaných směrnicí
. Nárok na nepřetržitý denní odpočinek tak musí zůstat i v těchto případech zachován: „
Stanoví
-
li tak vnitrostátní předpisy týdenní dobu odpočinku delší než 35 po sobě jdoucích hodin, měl by být pracovníkovi kromě této doby poskytnut denní odpočinek, jak je zaručen článkem 3 směrnice
.“
V neposlední řadě se Soudní dvůr zabýval problematikou souběhu nepřetržitých odpočinků, když k této otázce uzavřel: „
Bezprostředně po pracovní době musí mít každý pracovník nárok na dobu denního odpočinku, a to nezávisle na tom, zda po této době odpočinku bude následovat pracovní doba, či nikoli. Kromě toho, pokud jsou denní odpočinek a týdenní doba odpočinku poskytnuty zároveň, může týdenní doba odpočinku začít běžet až poté, co pracovník vyčerpal denní odpočinek
.“
Uvedené rozhodnutí dopadalo plně i na tuzemskou právní úpravu, která nepřetržitý odpočinek v týdnu koncipovala v délce trvání alespoň 35 hodin, přičemž právní úprava nespecifikovala,
zda toto období zároveň zahrnuje i nepřetržitý denní odpočinek
. V kontextu vydaného rozhodnutí tak bylo zapotřebí přeformulovat ustanovení § 92 odst. 1 ZP, neboť jinak by zaměstnanci s ohledem na nutnost uniformního výkladu jednotlivých právních pojmů užitých ve směrnici měli kromě nepřetržitého odpočinku v týdnu v délce 35 hodin dále nárok na nepřetržitý denní odpočinek v délce 11 hodin (tj. nepřetržité odpočinky v délce 11 + 35 hodin). Čl. 3 a čl. 5 směrnice nicméně požadují nepřetržité odpočinky pouze v délce 11 hodin a 24 hodin.
Je zajímavé poukázat na skutečnost, podle níž
u mladistvého zaměstnance zůstal předchozí koncept zachován
. Podle novelizovaného § 92 odst. 2 ZP musí být zaměstnanci mladšímu 18 let v rámci týdne poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 48 hodin. V souladu se závěry vyslovenými v rozsudku SD EU ve věci
IH proti MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt
, věc C-477/212 ze dne 2. 3. 2023 je k tomuto odpočinku nezbytné dále přičíst nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Celková doba nepřetržitého odpočinku v týdnu tedy u mladistvého zaměstnance činí 60 hodin (12 + 48).
Poznámka:
K problematice nepřetržitého týdenního odpočinku je současně zapotřebí připomenout již dříve vydané rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve sporu mezi António Fernando Maio Marques da Rosa proti Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animaçao, SA, věc C-306/16 ze dne 9. 11. 2017, podle něhož čl. 5 směrnice o některých aspektech pracovní doby nevyžaduje, aby nepřetržitý odpočinek v týdnu byl poskytnut nejpozději v den následující po období šesti po sobě jdoucích odpracovaných dnů, ale vyžaduje, aby tento odpočinek byl poskytnut v rámci každého období sedmi dnů. Souladný s předmětným článkem je tak postup, podle něhož je poskytnut odpočinek na samém počátku týdne a následně až na konci týdne následujícího.
Při poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu je zapotřebí vycházet z § 350a ZP, který stanoví, že týdnem se rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů. Není-li stanoveno, v jaké fázi týdne musí být odpočinek v týdnu poskytnut, je v zásadě přípustné, aby byl čerpán následovně. Na nastíněné rozvržení pracovní doby a poskytnutí nepřetržitého odpočinku v týdnu je však nutno nahlížet spíše jako na ilustrativní a mezní, neboť příliš nekonvenuje s pravidly BOZP.
Út
St
Čt
So
Ne
Po
Út
St
Čt
So
Ne
Po
--
--
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
--
--
Zákoník práce však v tomto ohledu stanoví drobný korektiv, podle něhož má být nepřetržitý odpočinek v týdnu poskytnut všem zaměstnancům zaměstnavatele na stejný den tak, aby do něho spadala neděle. Uvedené nicméně platí pouze za předpokladu, umožňuje-li čerpání tohoto odpočinku provoz zaměstnavatele.
Poznámka:
Neposkytne-li zaměstnavatel odpočinek v týdnu v neděli, ačkoliv k tomuto postupu není dán
relevantní
provozní důvod, nejedná se podle zákona o inspekci práce o přestupek. Přestupky na úseku pracovní doby zahrnují pouze skutkovou podstatu, podle níž se zaměstnavatel dopustí přestupku, neposkytne-li nepřetržitý denní odpočinek nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu
ve stanoveném minimálním rozsahu
. Kontrolován a vynucován tak může být pouze rozsah odpočinku, nikoliv den, kdy má být odpočinek v týdnu čerpán.
Důležité je dále zdůraznit, že nepřetržitý odpočinek v týdnu je nově koncipován jako složenina zahrnující dvě části, a to jednak nepřetržitý denní odpočinek a jednak základní část nepřetržitého odpočinku v týdnu. V souhrnu se pak jedná o součet 11 a 24 hodin, tedy
35 hodin celkem
. Zároveň je určeno
závazné pořadí čerpání těchto odpočinků
, kdy zaměstnanec nejprve čerpá nepřetržitý denní odpočinek, na který bezprostředně navazuje nepřetržitý odpočinek v týdnu.
Obdobně jako před novelizací, zákoník práce připouští, aby
rozsah nepřetržitého odpočinku v týdnu byl zkrácen
(podle § 92 odst. 4 ZP). Tato možnost je však (obdobně jako před novelou) stanovena pouze u zaměstnanců starších 18 let, nikoliv tedy u zaměstnanců mladistvých. Dojde-li v případě provozů vymezených v § 90 odst. 2 ZP a dále u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, ke zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu, musí minimální doba nepřetržitého odpočinku v týdnu činit vždy nejméně 24 hodin. V daných případech může být nepřetržitý denní odpočinek zkrácen podle § 90 odst. 2 ZP, to však pouze za podmínky, že doba, o kterou se zkrátil,
nesmí být poskytnuta samostatně
, ale jen s následujícím nepřetržitým odpočinkem v týdnu tak, aby zaměstnanci byl poskytnut za období dvou týdnů nepřetržitý odpočinek v týdnu v délce alespoň 70 hodin. Zkrácená část nepřetržitého odpočinku v týdnu tak může být přesunuta do následujícího týdne, kde však nemůže být čerpána samostatně, ale jako součást nepřetržitého odpočinku v týdnu příslušejícího za následující (tj. v pořadí druhý) týden.
Obdobné pravidlo platí i pro případy, kdy se smluvní strany dohodnou na zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu podle § 92 odst. 5 ZP. Uvedené ustanovení se týká
výkonu práce v zemědělství
, přičemž v těchto případech musí být zaměstnanci poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu za období:
a. 3 týdnů v délce alespoň 105 hodin,
b. 6 týdnů v délce alespoň 210 hodin při sezónních pracích.
Závěr
Zatímco změny dotýkající se § 90 odst. 1 ZP jsou účinné již
od 1. 10. 2023
, účinnost změn vztahujících se k nepřetržitému odpočinku v týdnu (tj. k § 92 ZP) je stanovena až
od 1. 1. 2024
. Jak vidno, v případě nepřetržitých odpočinků se nejedná o razantní změny. Nově formulovaná ustanovení odráží jednak potřebu
reagovat na vadné postupy některých zaměstnavatelů
, dále potřeby (požadavky) plynoucí
z rozhodnutí Soudního dvora
, v jehož důsledku by zaměstnancům podle předchozí právní úpravy vznikl nárok na nepřetržité odpočinky v celkovém rozsahu až 46 hodin (11 + 35). Postupoval-li doposud zaměstnavatel v souladu s účelem předmětných ustanovení, nemusí na svém přístupu k poskytování nepřetržitých odpočinků nic měnit. Hlavním smyslem nové právní úpravy je odstranit aplikační nejasnosti, které byly s předchozí textací ustanovení spojeny.
Právní předpisy citované v článku
(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)
*
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
*
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
1) K tomu srov. důvodovou zprávu: „
Navrhuje se zpřesnit úpravu tak, aby zaměstnavatel měl povinnost tento denní odpočinek skutečně poskytnout, a nikoliv jen naplánovat (rozvrhnout), což je hlavní podstata právní úpravy odpočinků z hlediska BOZP.“
Ve stejném duchu byly změněny skutkové podstaty přestupku na úseku pracovní doby podle § 15 odst. 1 písm. h) a § 28 odst. 1 písm. h) zákona o inspekci práce.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související články

Odstupné a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Těhotenství a pracovní poměr
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele a kolektivní vyjednávání
Elektronické podpisy v HR
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Poznámka k práci přesčas ve zdravotnictví
24hodinové "super-služby" ve zdravotnictví
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné

Související předpisy

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce