Odstupné a zdravotní pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Je zcela běžnou praxí, že zaměstnavatelé zúčtovávají svým zaměstnancům určité příjmy (plnění), bezprostředně související se skončením zaměstnání. Zpravidla se nejčastěji jedná o odstupné, kdy zákoník práce v ustanovení § 67 konkretizuje podmínky, za kterých je odstupné vypláceno, včetně minimálních násobků průměrného výdělku, na které mají zaměstnanci zákonný nárok.

V ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je deklarováno, že vyměřovací základ zaměstnance podle odstavce 1 se snižuje o odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, u odstupného je tímto předpisem zákoník práce.

Odstupné poskytované podle § 67 zákoníku práce není od daně osvobozeno. Jelikož je však taxativně vyjmenováno mezi příjmy, které se do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrnují, pojistné se neodvádí, třebaže se toto plnění zdaňuje. Podotýkám, že pojistné se z odstupného neplatí pouze tehdy, je-li zúčtováno za podmínek stanovených zákoníkem práce. Pokud by však zaměstnavatel poskytnul zaměstnanci plnění podle interního předpisu, které by nazval odstupným, a nejednalo by se tudíž o odstupné, na které vznikl nárok podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Potvrzení o zaměstnání
Pracovní posudek
Pracovní volno
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Potvrzení o zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Pracovní volno
Trest vyhoštění cizince
Pracovní posudek
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Dovolená po mateřské dovolené
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související komentovaná judikatura

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance

Související judikáty

Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné při ukončení pracovního poměru z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti

Související otázky a odpovědi

Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Odstupné
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Neomluvená absence a krácení dovolené
Konkurenční doložka
Zdravotní pojištění
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti