Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi

Vydáno: 28 minut čtení

Digitalizace se stává stále důležitější součástí moderního pracovního prostředí a ovlivňuje výkon práce v mnoha směrech. Jednou z oblastí, kde digitální transformace přináší zásadní změny, je i řízení lidských zdrojů. S narůstající složitostí personální agendy a s požadavky na rychlost, efektivitu a transparentnost procesů je digitalizace HR agendy klíčovou součástí úspěšného řízení zaměstnanců a rovněž i rozvoje podnikání.

Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi
JUDr.
Martin
Kartner
Cerha Hempel Kališ & Partners, s. r. o., advokátní kancelář
Mgr.
Aneta
Průšová
Cerha Hempel Kališ & Partners, s. r. o., advokátní kancelář
Přechod k digitální HR agendě má potenciál přispět ke zlepšení celkového výkonu této oblasti a umožnit flexibilnější výkon zaměstnání. S ohledem na rychlý vývoj technologií a stále se měnící potřeby a očekávání zaměstnanců je digitalizace pracovněprávní agendy nezbytným krokem pro moderní organizace, které chtějí zůstat konkurenceschopné a atraktivní na trhu práce.
V tomto článku shrnujeme základy tohoto obsáhlého tématu, a to zejména se zaměřením na formy elektronické identifikace a podepisování a též na příslušnou právní úpravu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “). Novelizace zákoníku práce nacházející se momentálně v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR rovněž předvídá jisté změny na poli digitalizace, a to zejména za účelem zrychlení a usnadnění digitálních procesů. Těmto změnám je rovněž věnována část tohoto příspěvku.
Elektronická identifikace a podepisování
Elektronickou identifikací
rozumíme postup používání údajů umožňujících
určit totožnost osoby v elektronické podobě
, tedy proces, na jehož základě je možné jedinečně identifikovat určitou fyzickou či právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu.1) Nejčastěji se používá k prokázání totožnosti dané osoby při provádění online transakcí, přístupu k digitálním službám nebo při komunikaci prostřednictvím elektronických kanálů. Elektronická identifikace obvykle zahrnuje procesy, které spojují
digitální identitu
(například uživatelské jméno, heslo nebo certifikát)
s konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou
. Tím se zajistí, že digitální aktivity jsou prováděny konkrétní osobou.
Elektronický podpis
je
digitální ekvivalent klasického podpisu
na papíře.
Slouží k potvrzení projevu vůle a zajištění autentičnosti digitálních dokumentů a záznamů.
S ohledem na formu elektronického podpisu může tento podpis zajišťovat integritu a autentičnost dokumentu či prokazovat identitu podepisujícího.
Rozdíl mezi elektronickou identifikací a elektronickým podpisem spočívá v jejich účelu a zaměření. Elektronická identifikace se soustředí především na ověřování totožnosti osoby, zatímco elektronický podpis se zaměřuje zejména na potvrzení autentičnosti a integrity digitálního dokumentu.
Evropským předpisem, který se zabývá elektronickou identifikací a elektronickými transakcemi, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen „
nařízení eIDAS
“). Nařízení eIDAS zavádí právní rámec pro uznávání elektronických identifikačních prostředků, elektronických podpisů a dalších elektronických důvěryhodných služeb ve všech členských státech EU. Českým právním předpisem upravujícím elektronickou identifikaci a podepisování je následně zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále jen „
zákon o službách vytvářejících důvěru
“), který provádí nařízení eIDAS a so

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
89/2012 Sb. občanský zákoník
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Související články

Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Elektronické podpisy v HR
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců

Související pracovní situace

Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související otázky a odpovědi

Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Insolvence zaměstnance
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Převzetí zaměstnanců
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní smlouva - podpis oprávněné osoby za zaměstnavatele
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Druhý pracovní poměr