Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi

Vydáno: 28 minut čtení

Digitalizace se stává stále důležitější součástí moderního pracovního prostředí a ovlivňuje výkon práce v mnoha směrech. Jednou z oblastí, kde digitální transformace přináší zásadní změny, je i řízení lidských zdrojů. S narůstající složitostí personální agendy a s požadavky na rychlost, efektivitu a transparentnost procesů je digitalizace HR agendy klíčovou součástí úspěšného řízení zaměstnanců a rovněž i rozvoje podnikání.

Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi
JUDr.
Martin
Kartner
Cerha Hempel Kališ & Partners, s. r. o., advokátní kancelář
Mgr.
Aneta
Průšová
Cerha Hempel Kališ & Partners, s. r. o., advokátní kancelář
Přechod k digitální HR agendě má potenciál přispět ke zlepšení celkového výkonu této oblasti a umožnit flexibilnější výkon zaměstnání. S ohledem na rychlý vývoj technologií a stále se měnící potřeby a očekávání zaměstnanců je digitalizace pracovněprávní agendy nezbytným krokem pro moderní organizace, které chtějí zůstat konkurenceschopné a atraktivní na trhu práce.
V tomto článku shrnujeme základy tohoto obsáhlého tématu, a to zejména se zaměřením na formy elektronické identifikace a podepisování a též na příslušnou právní úpravu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “). Novelizace zákoníku práce nacházející se momentálně v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR rovněž předvídá jisté změny na poli digitalizace, a to zejména za účelem zrychlení a usnadnění digitálních procesů. Těmto změnám je rovněž věnována část tohoto příspěvku.
Elektronická identifikace a podepisování
Elektronickou identifikací
rozumíme postup používání údajů umožňujících
určit totožnost osoby v elektronické podobě
, tedy proces, na jehož základě je možné jedinečně identifikovat určitou fyzickou či právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu.1) Nejčastěji se používá k prokázání totožnosti dané osoby při provádění online transakcí, přístupu k digitálním službám nebo při komunikaci prostřednictvím elektronických kanálů. Elektronická identifikace obvykle zahrnuje procesy, které spojují
digitální identitu
(například uživatelské jméno, heslo nebo certifikát)
s konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou
. Tím se zajistí, že digitální aktivity jsou prováděny konkrétní osobou.
Elektronický podpis
je
digitální ekvivalent klasického podpisu
na papíře.
Slouží k potvrzení projevu vůle a zajištění autentičnosti digitálních dokumentů a záznamů.
S ohledem na formu elektronického podpisu může tento podpis zajišťovat integritu a autentičnost dokumentu či prokazovat identitu podepisujícího.
Rozdíl mezi elektronickou identifikací a elektronickým podpisem spočívá v jejich účelu a zaměření. Elektronická identifikace se soustředí především na ověřování totožnosti osoby, zatímco elektronický podpis se zaměřuje zejména na potvrzení autentičnosti a integrity digitálního dokumentu.
Evropským předpisem, který se zabývá elektronickou identifikací a elektronickými transakcemi, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen „
nařízení eIDAS
“). Nařízení eIDAS zavádí právní rámec pro uznávání elektronických identifikačních prostředků, elektronických podpisů a dalších elektronických důvěryhodných služeb ve všech členských státech EU. Českým právním předpisem upravujícím elektronickou identifikaci a podepisování je následně zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále jen „
zákon o službách vytvářejících důvěru
“), který provádí nařízení eIDAS a so

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Elektronické podpisy v HR
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce

Související otázky a odpovědi

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Pracovní úraz - externí pracovník
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Insolvence zaměstnance
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Informace o obsahu pracovního poměru
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
89/2012 Sb. občanský zákoník
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce