Whistleblowing po česku - konečně, nebo proboha?

Vydáno: 23 minut čtení

Po řadě dosud neúspěšných pokusů to nyní konečně vypadá, že nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) bude definitivně přijat a nabude účinnosti pravděpodobně již 1. 8. 2023.

Whistleblowing po česku – konečně, nebo proboha?
Mgr. Ing.
Radek
Matouš
Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s. r. o.
Mgr.
Petra
Kratochvílová
Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s. r. o.
Česká republika byla povinna zajistit národní implementaci na základě příslušné evropské směrnice1) nejpozději do 17. 12. 2021. Nicméně zřejmě bychom na český prováděcí zákon čekali i nadále, pokud by s Českou republikou nezahájila Evropská komise řízení o porušení povinnosti s možností uložení velmi citelných pokut.2)
Teprve pod tímto tlakem došlo k zásadnímu urychlení návrhu zákona vlastnímu průběhu schvalování v Poslanecké sněmovně. K datu uzávěrky tohoto článku se již tak čeká pouze na projednání v Senátu, podpis prezidenta a vyhlášení ve sbírce zákonů. (Legislativní proces návrhu zákona a doprovodného změnového zákona je možné sledovat na stránkách
psp.cz
, sněmovní tisk 352 a sněmovní tisk 353.)
Pro úplnost upozorňujeme, že na celou řadu subjektů z veřejného sektoru dopadly závazky vyplývající ze směrnice bez ohledu na absenci prováděcího zákona na základě tzv. přímého vertikálního účinku směrnice již od 17. 12. 2021. K tomu viz podrobně Metodika k přímé aplikovatelnosti této směrnice, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti a je k dispozici na
oznamovatel.justice.cz
.
Účelem tohoto příspěvku není podat detailní přehled nebo rozbor jednotlivých ustanovení zákona, ale spíše upozornit na základní
praktické dopady jeho přijetí především pro zaměstnavatele z privátního sektoru zaměstnávající nejméně 50 zaměstnanců
.
Na jaké oznámení se vztahuje zákonná ochrana
Požadovaný režim příjímání a vyřizování oznámení, a především ochrana oznamovatele a dalších chráněných osob před odvetnými opatřeními, se vztahuje pouze na oznámení, která splňují podmínky kladené na jeho obsah (věcná působnost) i osobu oznamovatele (personální působnost).
Zákon se tak výlučně vztahuje na oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání a které:
a)
má znaky trestného činu;
b)
má znaky přestupku, za který lze uložit pokuta, jejíž horní hranice činí minimálně 100 tisíc Kč3);
c)
porušuje tento zákon;
d)
porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve 14 specifických oblastech. (Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách uveřejní seznam všech českých prováděcích právních předpisů k jednotlivým oblastem.4))
Poznámka:

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Těhotenství a pracovní poměr
Podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Insolvence zaměstnance
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnání cizinců na DPP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
251/2005 Sb. o inspekci práce
253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich