Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Vydáno: 22 minut čtení

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je upravena zejména zákonem č. 118/2000 Sb. , o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Tento zákon poskytuje zaměstnancům, jejichž mzdové nároky nebyly zaměstnavatelem včas a řádně uspokojeny, právní prostředek ochrany, který jim umožňuje alespoň částečné uspokojení těchto nároků ze strany úřadu práce.

Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
JUDr.
Jana
Strachoňová Drexlerová
S účinností od 1. července 2023 dochází k důležité novelizaci zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, a to zákonem č. 125/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dle tiskové zprávy MPSV nová úprava přináší zpřesnění podmínek při podání a vyřízení žádosti o pokrytí dlužných mzdových nároků zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se dostal do platební neschopnosti. Novela reaguje mimo jiné na změny v oblasti insolvenčního práva a posiluje ochranu zaměstnanců.
Zaměstnavatel v platební neschopnosti
Dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), je zaměstnavatel (dlužník) v úpadku, jestliže:
*
má více věřitelů,
*
má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
*
tyto závazky není schopen plnit („platební neschopnost“).
Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky (tj. je
v platební neschopnosti
), jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.
Pokud tedy zaměstnavatel nevyplácí zaměstnancům mzdu a lze považovat tuto skutečnost za zastavení plateb podstatné části peněžitých závazků zaměstnavatele (posouzení bude vždy individuální dle konkrétní situace) nebo neplní své závazky po dobu delší než tři měsíce po lhůtě splatnosti, lze mít za to, že se zaměstnavatel ocitl v platební neschopnosti a věřitelé (tedy i zaměstnanci) mohou podat insolvenční návrh – návrh na zahájení insolvenčního řízení u insolvenčního soudu. Kromě toho zaměstnanec, kterému zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti, nevyplatil splatnou mzdu, se může se svým nárokem přihlásit u úřadu práce.
Zákon č.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Těhotenství a pracovní poměr
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Whistleblowing po česku - konečně, nebo proboha?
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Insolvence zaměstnance
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnání cizinců na DPP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
262/2006 Sb., zákoník práce
94/2023 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
125/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů