Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí

Vydáno: 22 minut čtení

Stres k lidskému životu, a to nejen tomu pracovnímu, neoddělitelně patří. Stresory a následně naše stresové reakce nám umožňují podávat vyšší výkony, zdokonalovat se, přicházet s novými řešeními, ale mohou i napáchat mnoho škody. V krajním případě můžeme hovořit o negativních dopadech nejen na množství a kvalitu odváděné práce, ale i na celkový zdravotní a duševní stav zaměstnanců. Fakt, že přiměřené množství stresu může zaměstnance pozitivně stimulovat, se do povědomí širší veřejnosti již propsal, ovšem jak tohoto stavu dosáhnout a jak se stresem nakládat na manažerské úrovni, je pro zaměstnavatele často neznámou či přehlíženou oblastí. Následující článek je zaměřen na využití potenciálu práce se stresem a stres managementu v pracovním prostředí.

Stresová zátěž je úhlem pohledu personalistiky důležitá proměnná. V souvislosti se stresem je sledována i otázka motivace, odměňování, péče a o zaměstnance apod.

Přeneseně je problematika stresu řešena například i při základní mzdové diferenciaci (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Stres management jako takový může být logickou součástí jedné z důležitých činností řízení lidských zdrojů, a to péče o zaměstnance, jak bylo uvedeno výše. Jak ukládá § 224 zákoníku práce, zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby.

Ovšem stresová zátěž, rostoucí tlak, není jen na straně zaměstnanců, ale i samotných organizací. Ostatně ruku v ruce s tím, jak se organizace snaží přizpůsobit změnám a vývoji v průmyslu, technologii, ekonomice, sociální a kulturní oblasti, se koncept stresu začal zapojovat do každodenního života organizací a tím i zaměstnanců. Rostoucí důležitost znalosti řízení stresu je proto neoddiskutovatelná.

Stres, stresory a stresové reakce

Na počátku je vhodné rozlišit základní pojmy, jakými jsou stres, stresor a stresové reakce. Při analýze stresu jakožto pojmu se dostáváme několik set let zpátky do historie. Slovo stres jako takové je pojem odvozený z latinského slova „estrictia“. Pokud se ohlédneme do minulosti, pak ještě v 17. století se tento výraz používal jako výraz pro katastrofu, potíže, neštěstí, trápení a zármutek, později, v 18. a 19. století se začal používat pro psychologické účely. Od té doby se pojí s jedincem a začíná být chápán jako „síla, tlak a stres“ (Tekiner & Tavas, 2016), tedy stav, ke kterému dochází, když jsou jednotlivci fyzicky a duševně k něčemu nuceni a cítí se pod tlakem a napětím.

Tento článek je zaměřen na oblast stresu v pracovním prostředí a ve své podstatě lze pracovní stres chápat jako podmnožinu stresu jako takového.

Upozornění:

Pracovní stres je chápán jako souhrn psychických a fyziologických reakcí zaměstnanců v důsledku nepříznivých podmínek a okolností na pracovišti.

Stres je reakcí na stresor, na nějakou příčinu. Pokud tedy zaměstnanec zažívá stres, pak se jedná o odezvu, která má svůj původ často v blízkém okolí zaměstnance. Tyto stresory je možné rozdělit na pozitivní a negativní, nebo ještě přesněji na stresory v podobě výzvy a stresory v podobě překážky.

  • Typické stresory ve formě výzvy jsou zvýšené pracovní tempo, pracovní zatížení, odpo

Související dokumenty

Související články

Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Jak pomoci zaměstnancům předejít vyhoření
Zásady úspěšné řídicí komunikace
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci
Zaměstnanci a sociální sítě
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Motivační nástroje vedoucího
Jak pomoci zaměstnancům předejít vyhoření
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
Implementace diversity managementu v pracovním prostředí
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Jak čelit pracovnímu stresu
Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Vznik pracovního poměru jmenováním

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odmítnutí pracovního úkolu
Diskriminace v odměňování
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Teambuilding
Dvě odborové organizace
Uchování kopií dokladů
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců