Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů

Vydáno: 26 minut čtení

Jsou lidé, se kterými si rozumíme téměř na prvý pohled, i ti, se kterými si příliš nerozumíme ani po čase. Například proto, že se nám zdají příliš pomalí nebo naopak zbrklí, nerozhodní, příliš emocionální, přespříliš opatrní, nebo zbytečně impulzívní. Jedním z psychologických nástrojů, které nám mohou pomoci zvýšit schopnost vycházet s druhými, jsou typologie pracovníků. Článek se zabývá hlavními povahovými typologiemi ve vztahu k práci, umožňujícími lepší pochopení povahy osob včetně jejich silných i slabších stránek.

O rozdělení osob do skupin s obdobným jednáním či příbuznými povahovými rysy se filosofové, lékaři a psychologové pokoušeli od nepaměti. Jejich cílem bylo pochopit, čím se povaha jednotlivých osob liší, jak lépe předvídat způsob, kterým se různé osoby v určitých situacích zachovají, a jednání s různými osobami tak usnadnit.

Co tvoří „osobnost“

S použitím současné psychologické terminologie jde o otázku, jaké poměrně stálé vlastnosti, charakteristiky či rysy nás činí jedinečnými a odlišují od ostatních. Jde o vlastnosti a rysy, které předurčují, jak v určitých situacích jednáme nebo reagujeme, jak uvažujeme či jak určité dění kolem nás prožíváme a pociťujeme. Tyto vlastnosti bývají souhrnně označovány jako osobnost, a rozhodují většinou i o řadě dalších důležitých okolností, například o tom, kdy se cítíme šťastni, čeho se nám podaří v životě dosáhnout, jak příjemně se ostatním s námi pracuje a žije.

Problém s lidskou osobností je v její proměnlivosti. Setkáme-li se totiž s tisíci či dokonce desetitisíci lidmi, jen těžko mezi nimi najdeme dva, kteří by byli psychicky vzato zcela stejní. Jak však popsat a zatřídit něco, co dokáže být natolik proměnlivé?

Není proto divu, že filozofové a psychologové se od nepaměti snažili redukovat osobnost na několik málo základních povahových rysů či typů. Tedy vysvětlit ji na základě omezeného počtu relativně stálých vlastností nebo pomocí jejich vzájemných, relativně ustálených kombinací.

Oba přístupy k výzkumu lidské osobnosti – jak přístup soustřeďující se na základní lidské vlastnosti, tak i přístup snažící se odlišit hlavní lidské typy, mají své výhody a nevýhody. Jejich závěry se však od sebe většinou příliš neliší. Víme-li totiž, jakými vlastnostmi se lidé liší, jsme schopni konstruovat i jejich hlavní kombinace, tedy osobnostní typy.

Pro přehlednost je však vhodné oba přístupy oddělit. Všimněme si proto nejprve hlavních osobnostních vlastností a poté hlavních osobních typologií, tedy nejčastějších kombinací těchto vlastností, se kterými se lze v praxi setkat.

Osobnostní vlastnosti: velká pětka

Po staletích úvah i experimentů došli psychologové k tzv. velké pětce hlavních, vrozených osobnostních rysů. Jde o rysy chápané vesměs tak, že každý z nich má dva výrazně odlišné protipóly.

Na otázku „Kdo jste“ lze tak dnes s rozumnou mírou přesnosti odpovědět na základě míry, se kterou se u nás, či kohokoli jiného, tyto základní povahové rysy vyskytují. Vyjádřeno jinak, každý z nás se z hlediska těchto bipolárních rysů může nacházet blíže jednomu, nebo naopak druhému z nich, případně se mezi nimi pohybovat někde uprostřed.

Praktický význam „velké pětky“ osobních rysů spočívá v tom, že jejich odlišná úroveň (a vzájemné kombinace) dokáží vysvětlit velkou část povahových odlišností, se kterými se u konkrétních osob setkáváme. Navíc jde o vlastnosti, které se s narůstajícími léty života většinou příliš výrazně nemění.

Seznámení s „velkou pětkou“ osobních rysů tak pom

Související dokumenty

Související články

Jak pomoci zaměstnancům předejít vyhoření
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Jak poznat, komu nevěřit
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Proč a jak v praxi uplatňovat leadership
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"
Od řízení k vedení
Jak propojit personální strategii s celkovou strategií podniku
Nejčastější chyby začínajících manažerů
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Emocionální inteligence v práci a řízení
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Motivační nástroje vedoucího
Profil úspěšného manažera: proměny v čase a budoucí nároky
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Podstata, tvorba, řízení a využití týmů
Zásady úspěšné řídicí komunikace

Související otázky a odpovědi

Jmenování na dobu určitou
Odmítnutí pracovního úkolu
Kolektivní smlouva
Teambuilding
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Dovolená navíc
Diskriminace v odměňování
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Uchování kopií dokladů
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Přejmenování společnosti

Související vzory

Vzor: Vznik pracovního poměru jmenováním