Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců

Vydáno: 21 minut čtení

Téměř desetina zaměstnanců v České republice si není vždy jista, co je od nich v rámci pracovního úkolu požadováno. V mezinárodním kontextu je situace horší jen v šesti dalších zemích Evropské unie, příkladem v Polsku, Maďarsku či Španělsku. Právě tyto výsledky vyplynuly z posledního Evropského průzkumu pracovních podmínek. Otázkou ale zůstává, zda bez pochopení cíle práce může být pracovník k práci motivován a zda cíl práce má potenciál naopak pracovníka motivovat?

Motivace zaměstnanců je téma, které bylo řadou odborníků studováno téměř století. Počínaje Hawthornským efektem v roce 1920 až do současnosti vědci zkoumají téměř nepolapitelný jev motivace zaměstnance. Velká pozornost se obrací k roli vedoucích pracovníků a jejich schopnosti vést své zaměstnance způsobem, který je motivuje k dosažení plného potenciálu.

Zatímco motivace zaměstnanců byla a nadále je cílem mnoha výzkumů v sociálních a behaviorálních vědách v mezinárodním měřítku, dnešní vedoucí pracovníci a lídři potřebují sadu praktických nástrojů, které jim pomohou efektivněji motivovat své zaměstnance.

Tento článek je proto zaměřen na vzájemný vztah cíle práce a motivace. Zahrnuty jsou také některé praktické nástroje, které mohou být implementovány s cílem zvýšit motivaci zaměstnanců.

Poznámka:

Hawthornský efekt (někdy označován jako efekt experimentátora) je odvozen od souboru experimentů v hawthornské továrně Western Electric Company v letech 1924–1934. Efekt vystihuje zvýšení produktivity vlivem přítomnosti experimentátora. Tento efekt je možné vysvětlit v prosté psychologické zákonitosti, že lidé jsou schopni zlepšit své chování, pokud se jim dostává zvláštní pozornosti.

Motivace

Výhody, respektive výstupy, které přináší motivace zaměstnanců, jsou známé: angažovaní pracovníci, skvělé výkony a často i schopnost přijmout větší odpovědnost. Jak si samotnou motivaci ale představit?

Motivaci lze chápat jako hybné síly psychologického charakteru. Pojem hybné značí, že tyto síly dokáží měnit, dávat do pohybu určité lidské chování. Smyslem motivace je vytvoření pozitivního přístupu k požadovanému výkonu či žádoucímu chování. Přičemž motivace pracovníků bývá chápána jako jedna z kompetencí vedoucích pracovníků.

Mimo to jsou vedoucí dle platného zákoníku práce dále povinni:

  • řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
  • co nejlépe organizovat práci,
  • vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
  • zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,
  • vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
  • zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
  • zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

Související dokumenty

Související články

Motivace jako "nové" sociální inženýrství
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Motivovat znamená získávat důvěru
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Motivace zaměstnanců
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Motivovat znamená získávat důvěru
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Motivační nástroje vedoucího
Motivace jako "nové" sociální inženýrství
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Zaměstnanci a sociální sítě
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Zásady úspěšné řídicí komunikace
Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Informování a projednání u zaměstnavatelů
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odmítnutí pracovního úkolu
Diskriminace v odměňování
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Uchování kopií dokladů
Teambuilding
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců