Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci

Vydáno: 24 minut čtení

Konflikty jsou v jisté míře na každém pracovišti nevyhnutelné a nemusejí být vždy škodlivé. Zvýšení jejich výskytu, dlouhodobější přetrvávání a především nepříznivý dopad na mezilidské vztahy však snižují produktivitu pracoviště, a brání mu dosahovat jeho úkolů. Vedoucí by proto měli škodlivým konfliktům předcházet, včas je identifikovat, a jejich řešení neodkládat. Článek se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti, jejich typy, důsledky, prevencí jejich vzniku a hlavními způsoby jejich řešení.

Konflikty jsou přirozeným průvodním rysem práce. I když jsou zpravidla nepříjemné, škodlivé jsou především ty, které se dotýkají osobních vztahů a zájmů, narušují komunikaci a nezbytnou spolupráci osob, vyvolávají stres a snižují výkon. I méně závažné konflikty přitom odčerpávají pracovní čas a osobní energii, brání možnostem soustředění či vedou k vyššímu výskytu chyb v práci. Rostoucí míra konfliktů vede zpravidla i k růstu pracovních absencí, nemocnosti či fluktuace zaměstnanců.

Dochází-li ke konfliktům i mezi vedoucími, soupeřícími například o své pravomoci či pozice, mohou „metastazovat“ i do sporů mezi organizačními jednotkami. Organizace se pak zabývá spíše svými vnitřními problémy než úkoly, pro které byla vytvořena.

Škodlivé však nemusí být všechny typy konfliktů. Konflikty odborné povahy se mohou stát příležitostí k řešení věcných problémů organizace, například k objevení nových postupů nebo způsobů řešení určitých problémů. Tyto konflikty, kterým v dalším textu věnujeme samostatnou pozornost, tak mohou být pro organizaci prospěšné. Předpokladem je, že nepřerostou do osobní roviny.

Konflikty, které škodí

Konflikty, které jsou jednoznačně škodlivé, jsou zpravidla vyvolávány nevhodným řízením zaměstnanců či organizací práce, nebo určitými osobními rysy osob. K těm prvním patří nejčastěji konflikty vznikající v důsledku nejasných pravomocí, neurčitých či objektivních hodnoticích kritérií, špatně provázaných nebo vzájemně skloubených činností, případně protichůdných pracovních pokynů, které zaměstnanci dostávají. Ty druhé bývají vyvolány osobními antipatiemi, pramenícími ze střetu osobností, ale i odlišnými názory na řešení věcných problémů pracoviště.

Nejasné pravomoci a hodnoticí kritéria

Nejednoznačné pravomoci jednotlivých osob či pracovních míst, například pravomoci, které se vzájemně překrývají, patří k nejčastějším příčinám konfliktů. Vytváří totiž prostor pro to, aby lidé o své pravomoci v organizaci dlouhodobě soupeřili.

Podobnou roli sehrávají i nejasná nebo nedostatečně objektivní hodnoticí kritéria, a to především tehdy, vedou-li k odlišnému zacházení se zaměstnanci vykonávajícími stejnou práci či dosahujícími stejných výsledků. Konflikty vyvolávají především proto, že se stávají příčinou nespravedlnosti.

Konflikty pramenící z nejednoznačných hodnoticích kritérií vznikají nejčastěji v souvislosti s pracovním hodnocením, výší mzdy či odměn, pracovními nároky, podmínkami práce či možnostmi postupu. Na věci přitom nic nemění fakt, že zdrojem konfliktu může být „nespravedlnost“, pociťovaná „jen“ subjektivně. Primární příčinou konfliktu není totiž „subjektivní“ pocit zaměstnanců, ale neschopnost organizace používaná hodnoticí kritéria jasně a srozumitelně vysvětlit nebo zaměstnance o

Související dokumenty

Související články

Zásady úspěšné řídicí komunikace
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
K čemu slouží audit vnitřní komunikace
Zásady úspěšné řídicí komunikace
Zaměstnanci a sociální sítě
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Motivovat znamená získávat důvěru
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Motivační nástroje vedoucího
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Informování a projednání u zaměstnavatelů
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
K čemu slouží audit vnitřní komunikace
Jaká kritika nejenom zaměstnavatele je (ne)oprávněná?
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Diskriminace v odměňování
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
GDPR
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Dovolená navíc
Kolektivní smlouva
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů