288/2003 Sb. , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Schválený:
288/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. srpna 2003,
kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 167 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb., a podle § 1 odst. 5 písm. a) bodu 2 zákona č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv:
 
§ 1
Touto vyhláškou se stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, a práce a pracoviště zakázané mladistvým a vymezují práce a pracoviště, na kterých mohou kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu takové práce konat, a podmínky, za kterých mohou mladiství výjimečně takové práce konat z důvodu přípravy na povolání pod odborným dohledem.
 
§ 2
Těhotným ženám jsou zakázány práce
a) v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
b) v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
c) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
d) spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, zejména
1. vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající kategorii druhé podle zvláštního právního předpisu,2)
2. spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky,
3. spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících ukazatele uvedené v příloze č. 1, při nichž přípustný minutový energetický výdej překračuje 14,5 kJ . min-1 netto,
4. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorií druhé a třetí podle zvláštního právního předpisu2) a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů,
5. spojené s tlakem na břicho,
6. při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla ženy,
7. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje,
8. vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,3)
9. spojené s psychickou zátěží, zařazené do třetí kategorie podle zvláštního právního předpisu,2)
e) spojené s expozicí hluku zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,2)
f) při nichž by mohly být vystaveny rázům,4)
g) spojené s expozicí vibracím,
1. přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,2)
2. celkovým horizontálním a vertikálním vibracím, jejichž hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem4) snížené o 10 dB,
h) při nichž dochází za běžných pracovních podmínek ke značnému znečištění kůže minerálními oleji,
i) s karcinogeny a mutageny a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, uvedenými ve zvláštním právním předpisu,3)
j) s chemickými látkami a chemickými přípravky
1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 26, R 28, R 39, R 40 a R 48 podle zvláštního právního předpisu,5)
2. poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62 a R 63 podle zvláštního právního předpisu,5)
3. poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větou R 64 podle zvláštního právního předpisu,5)
4. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo větou R 27 nebo majícími výrazné senzibilizující účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42 , R 43 podle zvláštního právního předpisu,5)
5. omezujícími dělení buněk,
6. při kombinací R vět uvedených v bodech 1 až 4,
k) spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám,
l) při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě podrobného vyhodnocení expozice a rizika vyloučit, že nedojde za předvídatelných podmínek k poškození zdraví těhotné ženy nebo plodu,
m) při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky,
n) spojené s expozicí rtuti, oxidu uhelnatému a jiným chemickým látkám, již neuvedeným v písmenech i), j) a k), pokud jsou práce s nimi zařazeny do kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu,2)
o) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření, kde podmínky práce nezajišťují pro plod stejný stupeň radiační ochrany jako pro každého jednotlivce z obyvatelstva,
p) spojené s expozicí viru rubeoly nebo původci toxoplasmosy a práce spojené s expozicí jiným biologickým činitelům skupin 2 až 4 uvedeným ve zvláštním právním předpisu,3) zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,2) pokud nelze u těhotné ženy prokázat imunitu proti biologickým činitelům, které přicházejí při dané práci v úvahu,
q) v prostorách, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty elektromagnetického záření a elektromagnetických polí stanovené pro obyvatelstvo zvláštním právním předpisem,6)
r) zařazené podle zvláštního právního předpisu7) jako rizikové, pokud se na ně nevztahuje ustanovení písmene p),
s) vykonávané za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku tepelné zátěže z technologie,
t) vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4 st.C a nižší,
u) vykonávané po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších než -5 st.C,
v) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce
1. při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a zacházení s nimi,
2. s kapalinami označovanými větami R 11 a R 12 podle zvláštního právního předpisu,5) nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při poskytování zdravotní nebo veterinární péče,
3. při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů,
4. ve výškách nad 1,5 m měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel a nad volnou hloubkou,
5. na zařízeních vysokého elektrického napětí,
6. s nebezpečnými zvířaty, jejichž seznam je uveden ve zvláštním právním předpisu,8)
7. související s chovem zvířat, která by mohla být příčinou zvýšeného nebezpečí úrazu,9)
8. při porážení zvířat na jatkách,
9. v prostoru uzavřených nádob a nádrží,
10. při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny,
11. při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních zdravotnických zařízení.
 
§ 3
Ženám, které kojí, jsou zakázány práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. h) až n) a o), jde-li o práci v kontrolovaném pásmu pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči.
 
§ 4
Matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d), f) a g), s) až v).
 
§ 5
Mladistvým ženám při přípravě na budoucí povolání, které jsou těhotné nebo kojící nebo matky do konce devátého měsíce po porodu, jsou zakázány mimo prací uvedených v § 2, 3, 4 i práce uvedené v § 6 odst. 2.
 
§ 6
(1) Mladistvým jsou zakázány práce
a) v prostředí
1. v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
2. v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
3. vyžadujícím používání izolačních dýchacích přístrojů,
b) spojené se zvýšenou zátěží pohybového ústrojí
1. překračující pro celkovou fyzickou zátěž limitní hodnoty stanovené pro mladistvé zvláštním právním předpisem,3)
2. při přepravě břemen pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků, při nichž jsou vynakládány síly větší, než jsou uvedeny v příloze č. 2,
3. při zvedání a přenášení břemen překračujících ukazatele vzdálenosti uvedené v přílohách č. 3 a 4,
4. vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu
4.1. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje,
4.2. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorie třetí podle zvláštního právního předpisu2) a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 20 stupňů,
4.3. ve vnuceném pracovním tempu,3)
c) vykonávané
1. za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku tepelné zátěže z technologie,
2. po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4 st.C a nižší, 3. po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších než -5 st.C,
d) spojené s expozicí hluku a vibracím zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,2)
e) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření,
f) s karcinogeny a mutageny a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu,3)
g) s azbestem,
h) s chemickými látkami a přípravky
1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 25, R 26, R 28, R 39 a R 48 podle zvláštního právního předpisu,5)
2. poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62 a R 63 podle zvláštního právního předpisu,5)
3. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo větou R 27 podle zvláštního právního předpisu5) nebo majícími výrazné senzibilizující účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42, R 43 podle zvláštního právního předpisu,5)
4. žíravými, označovanými větami R 34 a R 35 podle zvláštního právního předpisu,5)
5. omezujícími dělení buněk,
6. při kombinací R vět uvedených v bodech 1 až 3,
i) s chemickými látkami a přípravky zdraví škodlivými, označovanými větami R 20, R 21, R 22 podle zvláštního právního předpisu5) a chemickými látkami a přípravky dráždivými, označovanými větami R 36, R 38 a R 41 podle zvláštního právního předpisu,5) zařazenými do kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu,2)
j) spojené s expozicí oxidu uhelnatému, zařazené do kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu,2)
k) spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám zařazeným do kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu,2)
l) při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky,
m) při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky,
n) zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové,7) pokud již nejsou uvedeny v písmenu b) bodu 4.2. a písmenech d) až k) a m),
o) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce
1. při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a zacházení s nimi,
2. s kapalinami označovanými podle zvláštního právního předpisu5) větami R 11 a R 12, nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při poskytování zdravotní nebo veterinární péče,
3. ve výškách nad 1,5 m měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel a nad volnou hloubkou,
4. na zařízeních vysokého elektrického napětí,
5. v prostoru uzavřených nádob a nádrží,
6. při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny,
7. na zařízeních pro výrobu, uskladňování a používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů,
8. při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů,
9. s nebezpečnými zvířaty, jejichž seznam je uveden ve zvláštním právním předpisu,8)
10. při porážení zvířat na jatkách,
11. práce se sudy, kanystry, demižony a podobnými nádobami, které obsahují chemické látky nebo přípravky uvedené pod písmeny f) až i), cytostatika, výbušniny, hořlavé kapaliny a stlačené plyny.
(2) Zákazy práce mladistvých se netýkají prací uvedených
a) v odstavci 1 písm. c) a d), konaných z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých,
b) v odstavci 1 písm. e) na pracovištích se zdroji ionizujícího záření, pokud by po dobu své specializované přípravy na výkon povolání se zdroji ionizujícího záření nebyli ozáření vystaveni vědomě a dobrovolně; ozáření smí být vystaveni jen do výše limitů ozáření pro učně a studenty, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy,
c) v odstavci 1 písm. n), konaných z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých; toto neplatí, pokud se jedná o práce spojené s expozicí látkám uvedeným v písmenech f), g) a h),
d) v odstavci 1 písm. o) bodech 2, 3, 4, 10, konaných z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých,
e) v odstavci 1 písm. o) bodu 7, spojených s používáním zařízení obsahujících stlačené, kapalné nebo rozpuštěné plyny, konaných z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých.
 
§ 7
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
2. Vyhláška č. 185/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
 
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.
 
Příl.1
Část A
Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen těhotnými ženami a matkami do konce devátého měsíce po porodu v pracovní poloze vstoje nebo vsedě
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hmotnost ručně     Délka vertikální dráhy Maximální počet     Kumulativní hmotnost
zvedaných a      břemene         zdvihů za 1 minutu   (kg) břemen zvedaných
přenášených břemen                           a přenášených
(kg)                                  za pracovní dobu
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 5,1 do 7,5     Podlaha - zápěstí1)   3            2500
            Zápěstí - rameno1)   5
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 2,6 do 5      Podlaha - zápěstí1)   4            2000
            Zápěstí - rameno1)   7
            Podlaha - rameno1)   3
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 1,5 do 2,5     Podlaha - zápěstí    5            1800
            Podlaha - rameno    4
            Podlaha - nad rameno  3
            Zápěstí - rameno    8
            Zápěstí - nad rameno  4
            Rameno - nad rameno   3
--------------------------------------------------------------------------------------------
Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg. Zvedání břemene vsedě je možno během pracovní doby vykonávat při dodržení počtu zdvihů uvedených v tabulce v nepřetržitém pracovním cyklu nejdéle po dobu 15 minut; mezi těmito pracovními cykly se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 20 minut.
Břemena o hmotnosti 5 - 7,5 kg je možno během pracovní doby zvedat při dodržení počtu zdvihů uvedených v tabulce v nepřetržitém pracovním cyklu nejdéle po dobu 10 minut; mezi těmito pracovními cykly se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 15 minut.
V posledních 3 měsících těhotenství vyloučit zvedání při dráze břemeno podlaha - zápěstí, zvláště při hmotnosti břemene 7,5 kg. Totéž se týká i přenášení břemen.
Břemena o hmotnosti 2,5 - 5 kg je možno během pracovní doby zvedat při dodržení počtu zdvihů uvedených v tabulce v nepřetržitém pracovním cyklu po dobu 10 minut, mezi těmito pracovními cykly se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 10 minut.
Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí žen vstoje 79 cm, za výšku ramen 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla.
Za zvedání břemena se pokládá též manipulace s pacienty na lůžku.
Část B
Největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen těhotnými ženami1)
----------------------------------------------------------
Hmotnost ručně přenášených břemen Největší  Hmotnost
                  vzdálenost ručně
                  (m)     přenášených
                        břemen (kg)
----------------------------------------------------------
                  7,5     5
----------------------------------------------------------
                  5      15
----------------------------------------------------------
                  2,5     20
----------------------------------------------------------
 
Příl.2
Rozsah nejvyšších přípustných sil (N) při přepravě břemen mladistvými pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků
----------------------------------------------
         V tahu (N)    V tlaku (N)
----------------------------------------------
Chlapci     100 - 150     120 - 200
----------------------------------------------
Dívky       50 - 115     100 - 160
---------------------------------------------- 
 
Příl.3
Část A
Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen chlapci od 15 do 18 let v pracovní poloze vstoje nebo vsedě
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hmotnost ručně     Délka vertikální dráhy Maximální počet     Kumulativní hmotnost
zvedaných a      břemene         zdvihů za 1 minutu   (kg) břemen zvedaných
přenášených břemen                           a přenášených
(kg)                                  za pracovní dobu
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 15,1 do 20     podlaha - zápěstí1)   4            7000
(pouze pro věk     zápěstí - rameno1)   5
17 - 18 let)
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 10,1 do 15     podlaha - zápěstí1)   6            5500
(pouze pro věk     zápěstí - rameno1)   6
16 - 18 let)      podlaha - rameno1)   3
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 5 do 10       podlaha - zápěstí    8            3800
(pro všechny      podlaha - rameno    6
věkové skupiny)    podlaha - nad rameno  4
            zápěstí - rameno    8
            zápěstí - nad rameno  6
            rameno - nad rameno   4
--------------------------------------------------------------------------------------------
Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg.
Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí chlapců 17 až 18letých vstoje 84 cm, za výšku ramen 143 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla. U chlapců mladších věkových skupin (15 až 17 let) se délka vertikální dráhy břemene posuzuje individuálně podle jejich antropometrických parametrů.
Část B
Největší vzdálenost, na kterou mohou přenášet chlapci břemena
----------------------------------------------------
Chlapci           Největší  Hmotnost
               vzdálenost ručně
               (m)     přenášených
                     břemen (kg)
----------------------------------------------------
pouze pro věk 17 - 18    10     20
----------------------------------------------------
pouze pro věk 16 - 18    15     15
----------------------------------------------------
pro všechny věkové skupiny  20     10
---------------------------------------------------- 
 
Příl.4
Část A
Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen dívkami od 15 do 18 let v pracovní poloze vstoje nebo vsedě
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hmotnost ručně     Délka vertikální dráhy Maximální počet     Kumulativní hmotnost
zvedaných a      břemene         zdvihů za 1 minutu   (kg) břemen zvedaných
přenášených břemen                           a přenášených
(kg)                                  za pracovní dobu
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 10,1 do 15     podlaha - zápěstí1)   5            6000
(pouze pro věk     zápěstí - rameno1)   4
17 - 18 let)
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 5,1 do 10      podlaha - zápěstí1)   7            4500
(pouze pro věk     zápěstí - rameno1)   7
16 - 18 let)      podlaha - rameno1)   4
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 2 do 5 let     podlaha - zápěstí    8            2500
(pro všechny      podlaha - rameno    6
věkové skupiny)    podlaha - nad rameno  4
            zápěstí - rameno    8
            zápěstí - nad rameno  6
            rameno - nad rameno   4
--------------------------------------------------------------------------------------------
Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg pro věkovou skupinu 17 až 18 let, 4 kg pro věkovou skupinu 16 až 17 let, 3 kg pro věkovou skupinu 15 až 16 let.
Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí 17 až 18letých dívek vstoje 80 cm, za výšku ramen 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla. U dívek mladších věkových skupin (15 až 17 let) se délka vertikální dráhy břemene posuzuje individuálně podle jejich antropometrických parametrů.
Část B
Největší vzdálenost, na kterou mohou přenášet dívky břemena
----------------------------------------------------
Dívky            Největší  Hmotnost
               vzdálenost ručně
               (m)     přenášených
                     břemen (kg)
----------------------------------------------------
pouze pro věk 17 - 18 let  10     15
----------------------------------------------------
pouze pro věk 16 - 18 let  15     10
----------------------------------------------------
pro všechny věkové skupiny  20      5 1)
----------------------------------------------------
1) Směrnice Rady č. 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných pracovnic, pracovnic krátce po porodu nebo kojících pracovnic.
Směrnice Rady č. 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.
2) Vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
3) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.
4) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
5) Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.
6) Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
7) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.
8) Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat.
9) Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.
1) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné
1) Přenášení a zvedání břemen se posuzuje odděleně.
1) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné.
1) U dívek věkové kategorie do 16 let se snižuje na 15 m.