274/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
274/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. července 2021,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl.I
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) V souladu s částí druhou Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen "výstupová dohoda") se ustanovení tohoto zákona vztahující se na
a) občana Evropské unie použijí i na občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, který na území oprávněně pobýval ke dni 31. prosince 2020, (dále jen "občan Spojeného království") a
b) rodinného příslušníka občana Evropské unie podle
1. § 15a odst. 1 použijí i na rodinného příslušníka občana Spojeného království podle § 15b odst. 1, který splňuje podmínku uvedenou v § 15b odst. 3 písm. a), nebo
2. § 15a odst. 3 použijí i na rodinného příslušníka občana Spojeného království podle § 15b odst. 2, který splňuje podmínku uvedenou v § 15b odst. 3 písm. b).".
2. V § 9 odst. 1 písm. c) se za slovo "nepředloží" vkládají slova "platné cestovní povolení, pokud je povinen jej podle přímo použitelného předpisu Evropské unie58) mít,".
Poznámka pod čarou č. 58 zní:
"58) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226, v platném znění.".
3. Pod označení § 15a se vkládá nadpis
"Rodinný příslušník občana Evropské unie".
4. V § 15a odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se dále rozumí cizinec, který je ke státnímu občanu České republiky přihlášenému k trvalému pobytu na území ve vztahu uvedeném v odstavci 1 písm. a) až d).
(3) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se dále rozumí cizinec, který
a) je příbuzným občana Evropské unie nebo státního občana České republiky přihlášeného k trvalému pobytu na území a
1. je v zemi, z níž pochází, osobou vyživovanou tímto občanem Evropské unie nebo státním občanem České republiky,
2. je v zemi, z níž pochází, členem domácnosti tohoto občana Evropské unie nebo státního občana České republiky, nebo
3. u kterého vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana Evropské unie nebo státního občana České republiky, nebo
b) má s občanem Evropské unie nebo se státním občanem České republiky přihlášeným k trvalému pobytu na území řádně doložený trvalý partnerský vztah.".
5. Za § 15a se vkládá nový § 15b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 63 zní:
 
"§ 15b
Rodinný příslušník občana Spojeného království podle výstupové dohody
(1) Rodinným příslušníkem občana Spojeného království se pro účely § 1 odst. 4 písm. b) rozumí jeho
a) manžel,
b) rodič, jde-li o občana Spojeného království mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana Spojeného království,
d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Spojeného království, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Spojeného království nebo jeho manželem nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, a
e) příbuzný, jehož přítomnost na území je potřebná proto, aby občan Spojeného království nebyl zbaven práva přechodného nebo trvalého pobytu na území, které má podle části druhé výstupové dohody.
(2) Rodinným příslušníkem občana Spojeného království se dále rozumí cizinec, který není rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a nebo rodinným příslušníkem občana Spojeného království podle odstavce 1 a který
a) je příbuzným občana Spojeného království a v zemi, z níž pochází, jím byl vyživován nebo je členem jeho domácnosti nebo vážné zdravotní důvody tohoto cizince naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana Spojeného království, nebo
b) má s občanem Spojeného království řádně doložený trvalý partnerský vztah.
(3) Postavení uvedené v § 1 odst. 4 písm. b) náleží cizinci uvedenému v
a) odstavci 1, pokud
1. oprávněně pobýval na území ke dni 31. prosince 2020,
2. při podání žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu na území následuje občana Spojeného království, pokud ke dni 31. prosince 2020 nepobýval na území, a příbuzenský vztah podle odstavce 1 k tomuto občanu existoval ke dni 31. prosince 2020, nebo
3. se po dni 31. prosince 2020 stal narozením nebo osvojením potomkem rodičů, kteří jsou oba občany Spojeného království, 1 rodič je občanem Spojeného království a druhý je státním občanem České republiky nebo 1 z rodičů je občanem Spojeného království a má výhradní nebo společná práva péče o dítě63), zejména právo určit místo bydliště dítěte, nebo
b) odstavci 2
1. písm. a), pokud oprávněně pobýval na území ke dni 31. prosince 2020 nebo přede dnem 1. ledna 2021 podal žádost o povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu, nebo
2. písm. b), pokud při podání žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu na území žil v trvalém partnerském vztahu podle odstavce 2 písm. b), který byl trvalý již ke dni 31. prosince 2020.
63) Čl. 2 bod 9 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, v platném znění.".
6. V § 18 písm. d) bodě 7, § 87o odst. 1, § 87o odst. 3 větě první, § 87p odst. 1, § 87p odst. 2 větách první až třetí a v § 169t odst. 7 písm. c) se slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie" zrušují.
7. V § 18 písm. d) bodě 7 se slovo "průkazu" nahrazuje slovem "karty".
8. V § 18 písm. e), § 87b odst. 2 větě druhé a v § 87h odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "občana Evropské unie" vkládají slova "podle § 15a odst. 1 nebo 2".
9. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:
 
"§ 18a
Podmínky pro vydání cestovního povolení, důvody zamítnutí žádosti o vydání cestovního povolení, prohlášení cestovního povolení za neplatné nebo jeho zrušení stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie58). O zamítnutí žádosti o vydání cestovního povolení, prohlášení cestovního povolení za neplatné nebo jeho zrušení je cizinec informován na standardním formuláři58).".
10. V § 20 odst. 4 se za slova "příslušník občana Evropské unie" vkládají slova "podle § 15a odst. 1 nebo 2".
11. V § 20 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Rodinný příslušník občana Evropské unie uvedený v § 15a odst. 3 je k žádosti o udělení krátkodobého víza na zastupitelském úřadu povinen předložit veškeré náležitosti a podpůrné doklady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27). Zastupitelský úřad krátkodobé vízum neudělí z důvodů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie27). Na udělení krátkodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a odst. 3, není právní nárok.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
12. V § 33 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Ministerstvo udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území cizinci, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti.".
13. V § 42f se odstavec 5 zrušuje.
14. V § 48 písm. c) se slova "na území," nahrazují slovy "na území, nebo".
15. V § 48 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmena e) a f) se zrušují.
16. V § 87a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 87a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 87b odst. 3 písm. c), § 87d odst. 1 úvodní části ustanovení, § 87v odst. 1, § 87w větě první, § 87aa odst. 1 úvodní části ustanovení, § 87aa odst. 2 úvodní části ustanovení, § 87aa odst. 3 větě první, § 103 písm. b), § 107 odst. 1, § 119a odst. 6 větě první, § 169r odst. 1 písm. b), § 169r odst. 4 úvodní části ustanovení, § 169r odst. 4 písm. d), § 169r odst. 5, § 169t odst. 7 písm. b) a v § 169t odst. 8 písm. c) se slova "potvrzení o přechodném pobytu na území" nahrazují slovy "osvědčení o registraci".
17. V § 87a odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
18. V § 87a odst. 3 se slova " , s výjimkou náležitosti podle odstavce 2 písm. b)" zrušují.
19. V § 87b odst. 3 písm. a) se slova "písm. a), c), d) a e)" zrušují.
20. V § 87b odst. 3 se na konci písmene b) slovo "a" zrušuje.
21. V § 87b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) jako rodinný příslušník občana Evropské unie podle § 15a odst. 3 dále doklad
1. podle § 42b odst. 1 písm. d) a
2. o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případ uvedený v § 180j odst. 4.".
22. V § 87b odstavec 4 zní:
"(4) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie povolení k přechodnému pobytu formou
a) pobytové karty, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle
1. § 15a odst. 1, s výjimkou rodinného příslušníka občana státu uvedeného v § 1 odst. 3 a rodinného příslušníka občana Spojeného království podle § 15b, nebo
2. § 15a odst. 2, který následuje nebo doprovází státního občana České republiky zpět na území a pokud společně dlouhodobě pobývali v jiném členském státě Evropské unie, nebo
b) průkazu o povolení k pobytu podle § 117a s dobou platnosti nejdéle na 3 roky v ostatních případech.".
23. V § 87c odst. 1 se slovo "přechodném" zrušuje.
24. V § 87c odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Toto povolení vydá Ministerstvo zahraničních věcí formou identifikačního průkazu podle § 180b.".
25. V nadpisu § 87d se slova "potvrzení o přechodném pobytu na území" nahrazují slovy "osvědčení o registraci".
26. V § 87e odst. 1 písmeno a) zní:
"a) žadatel
1. není rodinným příslušníkem občana Evropské unie,
2. o vydání povolení k přechodnému pobytu žádá v rozporu s podmínkami uvedenými v § 87b odst. 1 nebo 2, nebo
3. nepředloží náležitosti uvedené v § 87b odst. 3,".
27. V § 87e odst. 1 se na konci písmene g) slovo "nebo" zrušuje.
28. V § 87e se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) žadatel, který není rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 2, v době podání této žádosti
1. není podle tohoto zákona oprávněn pobývat na území,
2. setrvává na území na základě výjezdního příkazu, nebo
3. je držitelem krátkodobého víza; to neplatí pro držitele krátkodobého víza vydaného podle § 20.".
29. V § 87e odst. 2 se za slovo "se" vkládají slova "v případě rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 2".
30. V § 87f odst. 1 větě druhé se za text "§ 15a" vkládají slova "nebo v § 87b odst. 1".
31. V § 87f odst. 2 písm. d) úvodní části ustanovení se slova "uvedeného v § 15a odst. 2 písm. b)" zrušují.
32. V § 87h se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Ministerstvo vydá rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie na jeho žádost povolení k trvalému pobytu po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území.".
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
33. V § 87h odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
34. V § 87h odst. 3 písm. c) se za slova "odstavci 1" vkládají slova "nebo 2".
35. V § 87h odst. 4 větě druhé se text "písm. a)" zrušuje.
36. V § 87h odst. 4 se za větu druhou vkládá věta "Do doby nepřetržitého pobytu se dále započítává i doba, po kterou pobýval v zahraničí manžel diplomatického, administrativního nebo technického pracovníka Ministerstva zahraničních věcí doprovázející tohoto pracovníka při výkonu služby nebo práce v zahraničí podle zvláštního právního předpisu64).".
Poznámka pod čarou č. 64 zní:
"64) § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).".
37. V § 87h odst. 4 větě čtvrté se slova "podle odstavce 1 písm. a) nebo b)" zrušují.
38. V § 87i odst. 1 písm. b) se za text "§ 87h odst. 1" vkládají slova "nebo 2".
39. V § 87i odst. 1 se na konci písmene c) slovo "a" nahrazuje čárkou.
40. V § 87i se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území podle § 71 odst. 1, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a odst. 3.".
41. V § 87j odstavec 1 zní:
"(1) Pokud ministerstvo žádosti vyhoví, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí
a) průkaz trvalého pobytu12a), jde-li o občana Evropské unie,
b) kartu trvalého pobytu12a), jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle
1. § 15a odst. 1, s výjimkou rodinného příslušníka občana státu uvedeného v § 1 odst. 3 a rodinného příslušníka občana Spojeného království podle § 15b, nebo
2. § 15a odst. 2, který následuje nebo doprovází státního občana České republiky zpět na území a pokud společně dlouhodobě pobývali v jiném členském státě Evropské unie, nebo
c) průkaz o povolení k pobytu podle § 117a s dobou platnosti na 10 let, kterou lze opakovaně prodloužit o dalších 10 let, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie neuvedeného v písmeni b).".
42. V části první hlavě IVa nadpis dílu 3 zní:
"Osvědčení a další doklady".
43. Nadpis § 87n zní:
"Osvědčení o registraci".
44. V § 87n odst. 1 se slova "Potvrzení o přechodném pobytu na území" nahrazují slovy "Osvědčení o registraci" a na konci textu odstavce se doplňují slova "a vyhotovuje se v jazyce českém a jeho název se dále uvádí alespoň v jednom cizím jazyce podle mezinárodních zvyklostí".
45. V § 87n odst. 2 se slova "Potvrzením o přechodném pobytu na území" nahrazují slovy "Osvědčením o registraci" a slova "a další skutečnosti týkající se přechodného" se nahrazují slovy " , datum a místo vydání a druh".
46. Nadpis § 87o zní:
"Pobytová karta".
47. V § 87o odst. 1 se slova "vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí" nahrazují slovy "vydává se jako samostatný doklad k přechodnému pobytu na území podle přímo použitelného předpisu Evropské unie65) a obsahuje dále údaje uvedené v § 117a odst. 3 písm. a) bodech 2, 3 a 7".
Poznámka pod čarou č. 65 zní:
"65) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu.".
48. V § 87o se odstavce 2 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
49. V nadpisu § 87p se slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkazu o povolení k pobytu pro cizince" zrušují.
50. V § 87p odst. 1 se text "d), e)" nahrazuje textem "c) a d)".
51. V § 87p odst. 3 se slova "průkazu o povolení k pobytu pro cizince se odstavce 1 a 2 použijí" nahrazují slovy "pobytové karty se § 87u použije".
52. V § 87p se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) V případě žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného podle § 87b odst. 4 písm. b) se odstavce 1 až 3 použijí obdobně; rodinný příslušník občana Evropské unie podle § 15a odst. 3 je však povinen k této žádosti dále předložit náležitosti podle § 87b odst. 3 písm. d).".
53. V nadpisu § 87r se slova "o povolení k trvalému" nahrazují slovy "trvalého pobytu a karta trvalého".
54. V § 87r odstavec 1 zní:
"(1) Průkaz trvalého pobytu a karta trvalého pobytu jsou veřejnými listinami.".
55. V § 87r odst. 2, § 87r odst. 3 větě první, § 87s odst. 1, § 87z odst. 1 úvodní části ustanovení, § 87z odst. 2 úvodní části ustanovení, § 103 písm. d) v části věty za prvním středníkem a v § 107 odst. 1 se slova "o povolení k trvalému" nahrazují slovem "trvalého".
56. V § 87r odst. 2 se slova "a další skutečnosti týkající se" nahrazují slovy " , datum a místo vydání a druh" a na konci textu odstavce se doplňují slova " ; vyhotovuje se v jazyce českém a jeho název se dále uvádí alespoň v jednom cizím jazyce podle mezinárodních zvyklostí".
57. V § 87r se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Karta trvalého pobytu se vydává jako samostatný doklad k trvalému pobytu na území podle přímo použitelného předpisu Evropské unie65) a obsahuje dále údaje uvedené v § 117a odst. 3 písm. b) bodech 1 až 3 a 7.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
58. V § 87r odst. 4 větě první se za slovo "pobytu" vkládají slova "a karta trvalého pobytu" a ve větě druhé se za slovo "průkazu" vkládají slova "a karty".
59. V nadpisu § 87s se slova "o povolení k trvalému" nahrazují slovy "trvalého pobytu a karty trvalého".
60. V § 87s odst. 1, § 87z odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 87z odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "pobytu" vkládají slova "nebo karty trvalého pobytu".
61. V § 87s odst. 1 se slova "skončení platnosti průkazu" nahrazují slovy "skončení platnosti vydaného dokladu".
62. V § 87s odstavec 3 zní:
"(3) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu je občan Evropské unie povinen předložit cestovní doklad, a pokud došlo ke změně jeho podoby, dále fotografie odpovídající jeho skutečné podobě.".
63. V § 87s se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Na prodloužení doby platnosti karty trvalého pobytu se použije obdobně § 87u.".
64. § 87t včetně nadpisu zní:
 
"§ 87t
Doklady vydávané občanu Spojeného království a jeho rodinnému příslušníku
(1) Občanu Spojeného království a rodinnému příslušníku občana Spojeného království podle § 15b se osvědčení o registraci nebo povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu vydává formou průkazu o povolení k pobytu podle § 117a.
(2) Pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu nebo prodloužení doby jeho platnosti je občan Spojeného království a rodinný příslušník občana Spojeného království podle § 15b povinen se ve stanovené lhůtě dostavit na ministerstvo k pořízení biometrických údajů a následně k převzetí průkazu o povolení k pobytu. V případě nesplnění některé z povinností uvedených ve větě první ministerstvo řízení o vydání povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu zastaví.
(3) Průkaz o povolení k pobytu se osobám podle odstavce 1 vydává s dobou platnosti na 5 let, jde-li o osvědčení o registraci nebo povolení k přechodnému pobytu, nebo na 10 let, jde-li o povolení vydané k trvalému pobytu na území; cizinci mladšímu 15 let s dobou platnosti na 5 let. Platnost vydaného průkazu lze opakovaně, o stejnou dobu, prodloužit.
(4) Na průkazy o povolení k pobytu vydané podle odstavců 1 až 3 se použijí obdobně § 117b odst. 1 a 3, § 117f odst. 2 písm. d) a § 117g.".
65. § 87u zní:
 
"§ 87u
(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie podle § 87b odst. 4 písm. a) a § 87j odst. 1 písm. b) je povinen dostavit se na ministerstvo
a) za účelem vydání pobytové karty nebo karty trvalého pobytu ke zpracování údajů nezbytných pro vydání tohoto dokladu, a to včetně pořízení biometrických údajů a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka, a
b) ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, k převzetí pobytové karty nebo karty trvalého pobytu.
(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 platí obdobně i pro cizince, kterému má být doklad podle této hlavy vydán formou průkazu o povolení k pobytu podle § 117a.
(3) Pokud rodinný příslušník nesplní některou z povinností uvedených v odstavci 1 nebo 2, ministerstvo řízení o vydání pobytové karty nebo karty trvalého pobytu zastaví.
(4) Na vydání pobytové karty nebo karty trvalého pobytu se použije obdobně § 117a odst. 2 a 4 až 8. V uvedených dokladech ministerstvo vyznačí záznam podle přímo použitelného předpisu Evropské unie65).
(5) Kromě údajů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie40) obsahují pobytová karta a karta trvalého pobytu dále druh pobytu, rodné číslo, záznam o omezení svéprávnosti a digitální zpracování podpisu. Karta trvalého pobytu obsahuje dále i místo hlášeného pobytu na území.
(6) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka se v osvědčení o registraci, pobytové kartě, průkazu trvalého pobytu nebo v kartě trvalého pobytu uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi vydán matričním úřadem České republiky matriční doklad znějící na jméno, popřípadě jména, a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu v osvědčení o registraci, pobytové kartě, průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo v kartě trvalého pobytu, včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve tvaru uvedeném v matričním dokladu.
(7) Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka vyznačí tuto skutečnost ministerstvo do osvědčení o registraci, pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu.".
66. V § 87v odst. 1, § 87aa odst. 1 písm. d), § 87aa odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 87aa odst. 3 větě první se slovo "potvrzení" nahrazuje slovem "osvědčení".
67. V § 87v odst. 2 větě první a v § 87w větě první se slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému" nahrazují slovy " , průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého".
68. V § 87v odst. 2 větě první, § 87v odst. 3 větě první a v § 87z odst. 2 písm. a) a b) se slovo "průkaz" nahrazuje slovem "doklad".
69. V § 87v odst. 2 větě první se slova "vydání průkazu" nahrazují slovy "vydání dokladu".
70. V § 87v odst. 2 větě druhé, § 87z odst. 2 písm. c), § 87z odst. 3 větě první a v § 165 písm. f) se slovo "průkazu" nahrazuje slovem "dokladu".
71. V § 87v odst. 3 větě první se za slova "změny v" vkládají slova "osvědčení o registraci,", slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému" se nahrazují slovy " , průkazu trvalého pobytu nebo kartě trvalého" a za slovo "provedena," se vkládá slovo "fotografie".
72. V § 87v odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují.
73. V § 87w větě první se slova "platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince" nahrazují slovy "jejich platnosti".
74. V § 87x odstavec 1 zní:
"(1) Žádost o vydání osvědčení o registraci a povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu nebo o prodloužení doby platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu je žadatel oprávněn podat ministerstvu.".
75. V § 87x odst. 2 úvodní části ustanovení se věta první nahrazuje větou "Žádost podle odstavce 1 se podává na úředním tiskopisu.".
76. § 87y zní:
 
"§ 87y
(1) Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a na území pobývá společně s občanem Evropské unie nebo se státním občanem České republiky, je oprávněn pobývat na území do
a) dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 2, nebo
b) dne, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí ministerstva o jeho žádosti, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a odst. 3.
(2) Po dobu podle odstavce 1 se pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie považuje za pobyt přechodný.
(3) Oprávnění pobývat na území podle odstavce 1 neplatí, pokud nabylo právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění, trestu vyhoštění, ukončení přechodného pobytu nebo o zrušení trvalého pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo jde-li o opakovaně podanou žádost, v níž nejsou uvedeny nové skutečnosti, které rodinný příslušník občana Evropské unie nemohl uplatnit v řízení o předchozí žádosti.
(4) Oprávnění pobývat na území podle odstavce 1 ministerstvo osvědčí vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu podle jednotného formátu stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie51), a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající době, kdy se předpokládá skončení doby podle odstavce 1 písm. a) nebo b); to neplatí, jde-li o cizince zařazeného do informačního systému smluvních států, kterému se vydá pouze potvrzení o oprávnění k pobytu. Platnost dokladu nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění pobývat na území zaniká dnem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo b).".
77. Nadpis § 87z zní:
"Skončení platnosti pobytové karty, průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu".
78. V § 87z odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 87z odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo" nahrazují čárkou.
79. Nadpis § 87aa zní:
"Skončení platnosti osvědčení o registraci".
80. § 91 zní:
 
"§ 91
(1) Policie umožní občanu Evropské unie, který cestuje do jiného členského státu Evropské unie, vycestování z území i bez cestovního dokladu, pokud předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost a skutečnost, že je občanem členského státu Evropské unie nebo státu podle § 1 odst. 3, nebo průkaz trvalého pobytu.
(2) Policie umožní rodinnému příslušníku občana Evropské unie, který cestuje do jiného členského státu Evropské unie, vycestování z území i bez cestovního dokladu, pokud předloží jiný doklad prokazující jeho totožnost a skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, pobytovou kartu, kartu trvalého pobytu nebo průkaz o povolení k pobytu obsahující záznam podle § 117b odst. 9.".
81. V § 98 odst. 1 se věta první nahrazuje větami "Cizinec, kterému byla vydána pobytová karta, rodinný příslušník cizince uvedeného v § 1 odst. 3, kterému byl vydán průkaz o povolení k pobytu podle § 117a, a občan Evropské unie, kterému bylo vydáno osvědčení o registraci nebo mu byl na území povolen trvalý pobyt, jsou povinni hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny ministerstvu. Občan Evropské unie, který splnil ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 2, je povinen hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny policii příslušné podle nového místa pobytu.".
82. V § 103 písm. b) se slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému" nahrazují slovy " , průkaz trvalého pobytu nebo kartu trvalého".
83. V § 103 písm. d) se slova "dokladu, průkazu" nahrazují slovy "dokladu, dokladu", slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu o povolení k trvalému" se nahrazují slovy "nebo karty trvalého" a slova "nebo průkaz" se zrušují.
84. V § 103 písm. o) se za slovo "příslušníka" vkládají slova "podle § 15a odst. 1 nebo 2 s povoleným přechodným pobytem".
85. V § 104 odst. 1 se za slovo "doklad," vkládají slova "platné cestovní povolení, pokud je povinen jej podle přímo použitelného předpisu Evropské unie58) mít, nebo".
86. V § 104 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova " , s výjimkou povinnosti dodržovat zákaz dopravit na území cizince, který nemá platné cestovní povolení".
87. V § 107 odst. 1 se slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince," nahrazují slovy "nebo kartu trvalého pobytu".
88. V § 108 odst. 1 písm. e) se slovo "nebo" zrušuje.
89. V § 108 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:
"i) evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí59) (dále jen "evropský cestovní doklad pro návrat").
59) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1953 ze dne 26. října 2016, kterým se zavádí evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a zrušuje doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994.".
90. Za § 115a se vkládá nový § 115b, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 115b
Evropský cestovní doklad pro návrat
(1) Namísto cestovního průkazu totožnosti může ministerstvo nebo policie pro účely vycestování cizinci v případech uvedených v § 114 odst. 3, 4 a 6 z moci úřední vydat evropský cestovní doklad pro návrat.
(2) Evropský cestovní doklad pro návrat se vydává s dobou platnosti přiměřenou době nezbytně nutné k uskutečnění vycestování.
(3) Evropský cestovní doklad pro návrat může ministerstvo nebo policie vydat i pro účely vycestování podle zákona o azylu.".
91. Poznámka pod čarou č. 40 zní:
"40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1954 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí.".
92. V § 117a odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova "druh a" zrušují.
93. V § 117a odst. 3 písm. b) se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 až 8 se označují jako body 1 až 7.
94. V § 117b se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:
"(9) Ministerstvo v rubrice druh povolení v průkazu o povolení k pobytu vydaném podle
a) § 87b odst. 4 písm. b) vyznačí záznam
1. "PŘECHODNÝ POBYT - RP", jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 nebo 2, nebo
2. "PŘECHODNÝ POBYT", jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a odst. 3,
b) § 87j odst. 1 písm. a) a § 87t odst. 1 vyznačí záznam "TRVALÝ POBYT", jde-li o občana Spojeného království, nebo
c) § 87j odst. 1 písm. c) vyznačí záznam "TRVALÝ POBYT - RP".
(10) Ministerstvo v průkazu o povolení k pobytu vydaném občanu Spojeného království vyznačí záznam "článek 50 Smlouvy o EU", jeho rodinnému příslušníkovi uvedenému v § 15b odst. 1 záznam "RP UK - článek 50 Smlouvy o EU" a jeho rodinnému příslušníkovi uvedenému v § 15b odst. 2 záznam "ostatní - článek 50 Smlouvy o EU.".
95. V § 118 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Pro účely této hlavy se za rodinného příslušníka občana Evropské unie nepovažuje osoba uvedená v § 15a odst. 3, která pobývá na území přechodně.".
96. V § 156 odst. 1 písm. c) se text "§ 87o odst. 3" nahrazuje textem "§ 87o odst. 2".
97. V § 158 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:
"2. žádosti o vydání osvědčení o registraci a povolení k přechodnému pobytu nebo k trvalému pobytu podle § 87x,".
98. V § 158 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova " , pobytové karty nebo karty trvalého pobytu".
99. V § 158a odst. 1 písm. a) se slova "potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince (§ 87x)" nahrazují slovy "osvědčení o registraci nebo povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu podle § 87x odst. 2".
100. V § 160 odst. 6 se za větu první vkládá věta "Biometrické údaje vedené v informačním systému cizinců, které byly pořízeny v souvislosti s vydáním pobytové karty nebo karty trvalého pobytu, se uchovávají výlučně po dobu od jejich pořízení do doby převzetí pobytové karty nebo karty trvalého pobytu cizincem, nejpozději však do uplynutí lhůty 90 dnů ode dne vydání pobytové karty nebo karty trvalého pobytu; poté se neprodleně zlikvidují.".
101. V § 163 odst. 1 písm. i) se za text "apod.)" vkládají slova " , vydává evropský cestovní doklad pro návrat".
102. V § 163 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) působí jako národní jednotka ETIAS58).".
103. V § 164 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova "a vydává evropský cestovní doklad pro návrat".
104. V § 165 písm. c) se za slova "rozhoduje o" vkládají slova "přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti,".
105. V § 165 písm. g) se za slova "§ 113 odst. 1 a 2" vkládají slova " , pobytové karty nebo karty trvalého pobytu".
106. V § 165 písm. h) se slova "a v" nahrazují slovem " , v" a na konci textu písmene se doplňují slova "a vydává evropský cestovní doklad pro návrat".
107. V § 165a odst. 1 písm. a) se slova "5a) v souvislosti s vydáním cizineckého pasu" nahrazují textem "66)".
Poznámka pod čarou č. 66 zní:
"66) Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.".
108. V § 165a odst. 7 písm. d) se slovo "doba" nahrazuje slovy "datum skončení".
109. V § 165a odst. 7 písm. e) se slova "občana a jeho podpisu" nahrazují slovy "osoby, jíž je občanský průkaz vydán, a jejího podpisu uvedené v občanském průkazu".
110. V § 165a odst. 7 písmeno f) zní:
"f) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.".
111. V § 165a odst. 7 se písmeno g) zrušuje.
112. V § 166 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 60 zní:
"(3) Ministerstvo zahraničních věcí plní úkoly správce odpovědného za zpracování osobních údajů ve Vízovém informačním systému60), které do systému vkládá.
60) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS).
Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS), v platném znění.
Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů, v platném znění.".
113. V § 167 odst. 7 písm. e) se slova "občana a jeho podpisu" nahrazují slovy "osoby, jíž je občanský průkaz vydán, a jejího podpisu uvedené v občanském průkazu".
114. V § 167 odst. 7 písmeno f) zní:
"f) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.".
115. V § 167 odst. 7 se písmeno g) zrušuje.
116. Za § 167 se vkládá nový § 167a, který včetně poznámek pod čarou č. 61 a 62 zní:
 
"§ 167a
(1) Policie plní úkoly správce odpovědného za zpracování osobních údajů ve Vízovém informačním systému60), které do systému vkládá.
(2) Policie plní úkoly správce odpovědného za zpracování osobních údajů v Systému vstupu/výstupu61).
(3) Policie je správcem osobních údajů zpracovávaných orgány České republiky v rámci EUROSUR ve smyslu čl. 89 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/189662).
61) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011, v platném znění.
62) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624.".
117. V § 168 odst. 1 se za text "41," vkládají slova "§ 42g odst. 7 až 11, §" a za text "52," se vkládá text "117,".
118. V § 168 odst. 3 se slovo "nabývá" nahrazuje slovy "a rozhodnutí ministerstva podle § 155b odst. 4 nabývají", slovo "jeho" se nahrazuje slovem "jejich" a na konci textu odstavce se doplňují slova "a nelze proti nim podat odvolání".
119. V § 168 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) V řízení ve věci cestovního povolení se nepoužijí ustanovení správního řádu upravující jednací jazyk, doručování, doručování zástupci, poskytování informací o řízení, vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí, způsobu podání nebo odstraňování vad podání nebo žádosti, navrácení v předešlý stav, zahájení řízení z moci úřední, rozhodnutí, lhůtách pro jeho vydání nebo jeho oznamování; dále se na tato řízení nepoužijí ustanovení o odvolání, přezkumném řízení, obnově řízení, novém rozhodnutí a o rozkladu.".
120. V § 169r odst. 1 písm. b) se slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo povolení k trvalému" nahrazují slovy " , průkaz trvalého pobytu nebo kartu trvalého".
121. V § 169t odst. 7 úvodní části ustanovení a v § 169t odst. 8 úvodní části ustanovení se slova "potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince a povolení" nahrazují slovy "osvědčení o registraci nebo povolení k přechodnému nebo".
122. V § 169t odst. 7 písm. c) se slova "pro cizince" nahrazují slovy "podle § 87b odst. 4".
123. V § 169t odst. 7 písm. d) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a slova "o povolení k trvalému" se nahrazují slovy "trvalého pobytu nebo karty trvalého".
124. V § 169t odst. 8 písm. c) se slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince a průkazu o povolení k trvalému" nahrazují slovy " , průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého".
125. Za § 170c se vkládá nový § 170d, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 170d
Řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti
(1) Na řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti se nepoužijí ustanovení správního řádu o doručování adresátům zdržujícím se v cizině, o úřední desce, o ustanovení opatrovníka osobám neznámého pobytu a osobám, které se zdržují v cizině, pokud se jim nedaří doručovat, a o ustanovení zástupce pro doručování, a dále ustanovení o umožnění nahlížení do spisu jiným osobám než účastníkům a jejich zástupcům, o ústním jednání, o vydání stejnopisu výroku rozhodnutí na požádání účastníka, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, ustanovení o odvolacím řízení a řízení o rozkladu, ustanovení o přezkumném řízení, o obnově řízení a novém rozhodnutí.
(2) Na řízení o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti se nepoužije § 169 až 170c s výjimkou § 169j a 169l.
(3) Řízení se usnesením zastaví, jestliže se cizinec bez závažného důvodu nedostavil k výslechu nebo neposkytuje informace nezbytné pro zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.
(4) Ministerstvo žadateli o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti poskytne bezplatně tlumočníka na úkony, ke kterým byl ministerstvem předvolán nebo vyzván, má-li důvody se domnívat, že je přítomnost tlumočníka nezbytná.
(5) Rozhodnutí o žádosti o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti vydá ministerstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od podání žádosti. Tuto lhůtu lze prodloužit až o 6 měsíců, jde-li o věcně nebo právně složitý případ; o tomto se cizinec písemně na žádost vyrozumí.
(6) Rozhodnutí ministerstva nabývá právní moci dnem doručení účastníku řízení a nelze proti němu podat odvolání.".
126. V § 171 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) rozhodnutí o zamítnutí žádosti o cestovní povolení, prohlášení cestovního povolení za neplatné a zrušení cestovního povolení a rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů podle § 180l; to neplatí, jde-li o rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů zamítnutí žádosti o cestovní povolení podané cizincem, který je rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a,".
127. V § 173 se slova "rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince" nahrazují čárkou, slovo "nebo" se nahrazuje čárkou a slova "o povolení k trvalému" se nahrazují slovy "trvalého pobytu nebo karta trvalého".
128. V § 180j se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Vstupuje-li cizinec na území s dokladem o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1, je povinen nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území uzavřít cestovní zdravotní pojištění podle odstavce 6.".
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
129. V § 180j odst. 6 se slova "a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče ve smyslu odstavce 7" nahrazují slovy "a jejímž jediným společníkem je zdravotní pojišťovna, a to pouze v rozsahu komplexní zdravotní péče ve smyslu odstavců 8 až 10.".
130. V § 180j se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:
"(9) Pojišťovna je povinna garantovat poskytnutí zdravotní péče podle odstavce 8 prostřednictvím své sítě poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými má uzavřené přímé individuální smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, které jsou navázány na Metodiku vyúčtování vydávanou pověřenou zdravotní pojišťovnou a jež je tvořena Metodikou pro pořizování a předávání dokladů, Pravidly pro vyhodnocování dokladů a platného Datového rozhraní pro vyúčtování poskytnuté zdravotní péče. Za garanci zdravotní péče se považuje smlouva s minimálně 10 % poskytovatelů zdravotních služeb zapsaných do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb zabezpečujících ambulantní péči a smlouva s minimálně 60 % poskytovatelů zdravotních služeb zapsaných do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb zabezpečujících akutní lůžkovou péči.
(10) Odměna za zprostředkování pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče nesmí v jednom roce trvání pojištění přesáhnout 10 % ročního pojistného.".
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 11.
131. V § 180j se na konci textu odstavce 11 doplňují slova "a zároveň seznam pojišťoven, které splňují podmínky smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb podle odstavce 9.".
132. V § 180j se doplňují odstavce 12 a 13, které znějí:
"(12) Ministerstvo dále pak vede veřejný seznam pojišťoven oprávněných poskytovat cestovní zdravotní pojištění podle odstavce 6.
(13) Cestovní zdravotní pojištění podle odstavce 6 je po přechodnou dobu 5 let od nabytí účinnosti zákona oprávněna poskytovat výhradně Pojišťovna VZP, a.s.".
133. Za § 180k se vkládají nové § 180l až 180n, které včetně nadpisu znějí:
"Nové posouzení důvodů zamítnutí žádosti o cestovní povolení, prohlášení cestovního povolení za neplatné a zrušení cestovního povolení
 
§ 180l
(1) Cizinec je oprávněn požádat o nové posouzení důvodů zamítnutí žádosti o cestovní povolení, prohlášení cestovního povolení za neplatné nebo zrušení cestovního povolení.
(2) Žádost o nové posouzení důvodů podle odstavce 1 podává cizinec národní jednotce ETIAS58) prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zamítnutí cestovního povolení, prohlášení cestovního povolení za neplatné nebo zrušení cestovního povolení.
(3) Žádost o nové posouzení důvodů podle odstavce 1 musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává, a to jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a číslo cestovního dokladu, a dále e-mailovou adresu, kterou žadatel uvedl ve formuláři žádosti o cestovní povolení, číslo žádosti o cestovní povolení a uvedení toho, v čem je spatřován rozpor nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo; pokud formulář této žádosti vyplnila jiná osoba než cizinec, o jehož cestovním povolení se jedná, musí žádost obsahovat dále jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost této osoby.
(4) Pokud tím národní jednotka ETIAS plně vyhoví žádosti podle odstavce 1, rozhodnutí o
a) zamítnutí žádosti o cestovní povolení zruší nebo změní a vydá cizinci cestovní povolení, nebo
b) prohlášení cestovního povolení za neplatné nebo rozhodnutí o zrušení cestovního povolení zruší nebo změní.
(5) Nepostupuje-li národní jednotka ETIAS podle odstavce 4, postoupí žádost podle odstavce 1 ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení ministerstvu, které žádost o nové posouzení důvodů podle odstavce 1 posoudí.
 
§ 180m
(1) Je-li v řízení o žádosti o nové posouzení důvodů podle § 180l odst. 1 správnímu orgánu doručeno podání, které nemá náležitosti stanovené zákonem, není doručeno příslušnému orgánu předepsaným způsobem a v předepsané formě, je nesrozumitelné, neurčité nebo je učiněno v jiném než stanoveném jazyce, správní orgán se jím nezabývá.
(2) V řízení o žádosti o nové posouzení důvodů podle § 180l odst. 1 se jedná v českém jazyce, písemnosti jsou ministerstvem vyhotovovány v českém jazyce nebo v jednom z jazyků zveřejněných ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup. Účastníci řízení mohou písemnosti předkládat i v jazyce zveřejněném ministerstvem podle věty první.
(3) Ministerstvo zasílá cizinci písemnosti na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři žádosti o cestovní povolení nebo na jinou e-mailovou adresu uvedenou cizincem nebo osobou, která vyplnila formulář podle § 180l odst. 3. Jestliže se písemnost doručovaná na tuto e-mailovou adresu vrátí jako nedoručitelná, považuje se za doručenou dnem, kdy byl učiněn opakovaný neúspěšný pokus o její doručení.
 
§ 180n
(1) Je-li žádost o nové posouzení důvodů podle § 180l odst. 1 podána po uplynutí lhůty uvedené v § 180l odst. 2, ministerstvo se jí nezabývá a vyrozumí žadatele o této skutečnosti.
(2) Ministerstvo posuzuje soulad důvodů zamítnutí žádosti o cestovní povolení, prohlášení cestovního povolení za neplatné nebo zrušení cestovního povolení, o kterých rozhodla národní jednotka ETIAS, s důvody stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie58). V rámci nového posuzování souladu důvodů podle věty první je ministerstvo oprávněno vyžádat si od cizince doplňující informace nebo doklady a stanovisko policie; policie vydá stanovisko bezodkladně. Ministerstvo je dále oprávněno vyžádat si od zastupitelského úřadu provedení pohovoru se žadatelem o cestovní povolení.
(3) Ministerstvo může rozhodnutí národní jednotky ETIAS potvrdit, zrušit, změnit nebo udělit pokyn národní jednotce ETIAS k vydání cestovního povolení. Ministerstvo informuje cizince o výsledku nového posouzení důvodů zamítnutí žádosti o cestovní povolení, prohlášení cestovního povolení za neplatné nebo zrušení cestovního povolení ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti o nové posouzení.
(4) Národní jednotka ETIAS vydá neprodleně na pokyn ministerstva podle odstavce 3 věty první cizinci cestovní povolení.".
134. V § 182 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a formulář určený pro podání žádosti o nové posouzení důvodů podle § 180l".
135. V § 182b větě první se slova "cizineckých pasů, cestovních průkazů totožnosti, průkazů o povolení k pobytu, pobytových karet rodinných příslušníků občanů Evropské unie, průkazů o povolení k pobytu pro cizince a průkazů o povolení k trvalému pobytu" nahrazují slovy "dokladů vydaných podle tohoto zákona" a věta druhá se zrušuje.
136. Za § 184a se vkládá nový § 184b, který zní:
 
"§ 184b
Práva a povinnosti vzniklé z pojistných smluv týkajících se pojištění podle § 180j odst. 6, včetně práv a povinností z porušení takových smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy až do konce pojistné doby v nich sjednané.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Řízení podle zákona č. 326/1999 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posoudí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Žádosti a jiná podání podle části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb. podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o nichž nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, Ministerstvo vnitra posoudí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; pokud má Ministerstvo vnitra na základě žádosti nebo podání podaných podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydat nový doklad podle zákona č. 326/1999 Sb., postupuje při vydání dokladu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Oprávnění cizince pobývat na území České republiky uvedené v § 87y zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Žádost o prodloužení doby platnosti dokladu vydaného podle části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb. a žádost o provedení změny v takovém dokladu, o kterých nebylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se považují za žádost o vydání dokladu podle
a) § 87b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v případě přechodného pobytu žadatele, nebo
b) § 87j odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v případě trvalého pobytu žadatele.
5. Převzetím dokladu vydaného na základě žádosti podle bodu 4 zaniká platnost dříve vydaného dokladu.
6. Potvrzení o přechodném pobytu na území vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platné se považuje za osvědčení o registraci.
7. Průkaz o povolení k trvalému pobytu vydaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona občanu Evropské unie nebo cizinci uvedenému v § 1 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platný, se považuje za průkaz trvalého pobytu podle § 87r zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území a průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona občanům Evropské unie a cizincům uvedeným v § 1 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. skončí uplynutím doby platnosti těchto dokladů.
9. Platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince a průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí uplynutím doby platnosti těchto dokladů, nejpozději dne 3. srpna 2023.
10. Cizinec, který byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem platné pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo platného průkazu o povolení k pobytu pro cizince a je rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu platnosti tohoto dokladu, nejpozději však do 31. srpna 2022, považuje za rodinného příslušníka podle § 15a odst. 1 nebo 2 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Cizinec podle bodu 10, který v době platnosti své pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo svého průkazu o povolení k pobytu pro cizince, nejpozději však do 31. srpna 2022, požádá Ministerstvo vnitra o vydání nového dokladu o povolení k přechodnému pobytu podle § 87b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dále považuje za rodinného příslušníka podle § 15a odst. 1 nebo 2 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; ustanovení § 87f zákona č. 326/1999 Sb. tím není dotčeno. Ministerstvo vnitra cizinci podle věty první vydá povolení k přechodnému pobytu formou průkazu o povolení k pobytu podle § 117a zákona č. 326/1999 Sb., ve kterém vyznačí v rubrice druh povolení záznam "PŘECHODNÝ POBYT - RP"; převzetím tohoto průkazu zaniká platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince.
12. Občan Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 1 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen do 31. srpna 2022 požádat Ministerstvo vnitra o vydání průkazu o povolení k pobytu podle § 117a zákona č. 326/1999 Sb.; převzetím tohoto průkazu zaniká platnost potvrzení o přechodném pobytu na území nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu.
13. Cizinec, kterému bylo přede dnem 31. prosince 2020 vydáno povolení k přechodnému pobytu na základě skutečnosti, že na území České republiky doprovázel nebo následoval občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a kterému v souladu s § 87f odst. 1 větou druhou nebo s § 87f odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb. nebyl jeho přechodný pobyt ukončen, se považuje za rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Rodinný příslušník občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 15b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kterému byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydány pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu, je povinen do 31. srpna 2022 požádat Ministerstvo vnitra o výměnu tohoto dokladu za průkaz o povolení k pobytu podle § 117a zákona č. 326/1999 Sb.; převzetím tohoto průkazu zaniká platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu.
15. Držitel platného dokladu vydaného na základě části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je oprávněn požádat Ministerstvo vnitra o vydání nového dokladu v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne, kdy jemu vydaný doklad pozbyde svoji platnost.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o azylu
Čl.III
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 466/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., a zákona č. 176/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 8 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
2. V § 15a odst. 1 písm. d) se za slovo "nebezpečí" vkládají slova "pro společnost nebo".
3. V § 17 odst. 1 písm. j) se slova "bezpečnost státu" nahrazují slovem "společnost".
4. V § 32 odst. 2 větě první se za text "g)," vkládají slova "žaloby proti rozhodnutí podle § 16 odst. 2,".
5. V § 32 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Kasační stížnost je nepřípustná
a) v případě další opakované žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
b) jde-li o rozhodnutí o zastavení řízení podle § 25 písm. a), nebo
c) pokud žalobce v době běhu lhůty pro její podání nemá povolen vstup na území.".
6. V § 53c se slova "poskytování zdravotních služeb a" zrušují.
7. V § 74 odst. 5 větě první se slova "nebo kasační stížnost" a slova "nebo kasační stížnosti" zrušují a věta druhá se zrušuje.
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Řízení podle zákona č. 325/1999 Sb. a řízení podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve věci rozhodnutí vydaného podle zákona č. 325/1999 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o silničním provozu
Čl.V
V § 92 odst. 4 písm. d) bodě 1 a v § 109 odst. 8 písm. f) bodě 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 199/2017 Sb., se slova "potvrzení o přechodném pobytu" nahrazují slovy "osvědčení o registraci".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl.VI
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 365/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 161/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 388/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 8a odst. 1 písm. m) se slova "potvrzení o přechodném pobytu na území" nahrazují slovy "osvědčení o registraci".
2. V § 139 odst. 1 na konci textu písmene i) a v § 140 odst. 1 na konci textu písmene g) se doplňují slova "nebo výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožní".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.VII
Příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V položce 116 se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:
"5. Přijetí žádosti o vydání osvědčení
  o registraci, povolení k přechodnému
  nebo k trvalému pobytu občanu
  Evropské unie a jeho rodinnému
  příslušníku bez ohledu na státní
  příslušnost, o prodloužení doby
  platnosti nebo provedení změny
  těchto dokladů               Kč    200".
Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 6 až 8.
2. V položce 116 bod 6 zní:
"6. Přijetí žádosti o vydání osvědčení
  o registraci, pobytové karty,
  průkazu o povolení k pobytu, 
  průkazu nebo karty trvalého pobytu
  náhradou za doklad poškozený,
  zničený, ztracený nebo odcizený
  nebo za doklad, jehož nosič dat
  s biometrickými údaji je nefunkční,
  občanu Evropské unie a jeho
  rodinnému příslušníku bez ohledu
  na státní příslušnost           Kč    300".
3. V položce 116 v části "Osvobození" se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2 a číslo "7" se nahrazuje číslem "8".
4. V položce 116 v části "Předmětem poplatku není" bodě 4 se slova "průkazu o povolení k pobytu" nahrazují slovy "dokladu uvedeného v bodě 4 nebo 6" a slovo "průkaz" se nahrazuje slovem "doklad".
5. V položce 116 v části "Poznámky" bodě 2 se slova "podle této položky" zrušují.
6. V položce 116 v části "Poznámky" bodě 3 se číslo "6" nahrazuje číslem "7", slova "bylo vydáno povolení k" se nahrazují slovy "byl vydán průkaz nebo karta trvalého" a slovo "průkazu" se nahrazuje slovem "dokladu".
7. V položce 116 v části "Poznámky" bod 4 zní:
"4. Poplatek za přijetí žádosti o provedení změny podle bodu 3 nebo 5 této položky se vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných změn.".
8. V položce 116 v části "Poznámky" se doplňuje bod 5, který zní:
"5. Poplatek podle bodů 5 a 6 této položky se dále vybírá, jde-li o občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, nebo občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle části druhé Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost.".
9. V položce 162 se doplňuje písmeno e), které zní:
"e) Přijetí žádosti o vydání povolení
  k trvalému pobytu občanu Evropské unie,
  státu, který je vázán Dohodou
  o Evropském hospodářském prostoru, nebo
  státu, který je vázán mezinárodní
  smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a
  jeho rodinnému příslušníku bez ohledu
  na státní příslušnost            Kč    200".
10. V položce 162 v části "Osvobození" se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2.
11. V položce 162 se za část "Osvobození" doplňuje část "Poznámka", která včetně nadpisu zní:
"
Poznámka
Poplatek podle písmene e) se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, bez ohledu na jeho státní příslušnost.".
Čl.VIII
Přechodné ustanovení
Přijetí žádosti o vydání nového dokladu za doklad vydaný podle části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl.IX
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 145/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 297/2017 Sb., zákona č. 134/2020 Sb., zákona č. 231/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 161/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. Za § 3c se vkládá nový § 3d, který zní:
 
"§ 3d
Vyměřovacím základem pro osobu, která se na území České republiky narodila matce pobývající na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, je dvojnásobek minimální mzdy za rozhodné období.".
2. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) U osoby uvedené v § 3d je rozhodným obdobím období ode dne jejího narození do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku.".
3. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 11a
Odvod pojistného za děti cizinců
Za osoby uvedené v § 3d platí pojistné zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny jednorázově za celé rozhodné období. Pojistné je splatné od prvního do posledního dne rozhodného období.".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl.X
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 231/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona č. 282/2018 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 277/2020, zákona č. 538/2020, zákona č. 540/2020, zákona č. 569/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 69 zní:
"(1) Pojištěncem podle tohoto zákona je osoba, která
a) má trvalý pobyt na území České republiky, nebo
b) nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud
1. je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky,
2. jí bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu,
3. jí byl udělen azyl na území České republiky,
4. jí byla udělena doplňková ochrana na území České republiky,
5. jí bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky za takovou osobu považuje,
6. jde o nezletilé dítě, které bylo na území České republiky umístěno na základě předběžného opatření soudu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do ústavu pro péči o děti nebo na základě předběžného opatření nebo usnesení soudu do péče fyzické osoby,
7. je Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, k jejímu zdravotnímu pojištění příslušná,
8. jde o osobu, jejíž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie49), nebo o osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu ponechávající si takové postavení a její rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie69),
9. se na území České republiky narodila matce s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, nebo
10. se na území České republiky narodila matce s povoleným trvalým pobytem, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu.
69) Čl. 7 odst. 3 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.".
2. § 3 včetně nadpisu zní:
 
"§ 3
Vznik a zánik zdravotního pojištění
(1) Zdravotní pojištění vzniká
a) osobě, která získala trvalý pobyt na území České republiky narozením, dnem narození,
b) osobě, která získala trvalý pobyt na území České republiky povolením trvalého pobytu, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení trvalého pobytu,
c) osobě, které vzniklo oprávnění trvale pobývat na území České republiky rozhodnutím příslušného orgánu o svěření do náhradní výchovy, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je tato osoba svěřena, přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky nebo se na území České republiky nachází ústav, ve kterém je tato osoba umístěna, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o svěření do náhradní výchovy, nebo
d) osobě bez trvalého pobytu na území České republiky dnem
1. nástupu do zaměstnání,
2. nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
3. nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu,
4. nabytí právní moci rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany,
5. nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo dnem, od něhož je považována za osobu s udělenou dočasnou ochranou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
6. vykonatelnosti předběžného opatření nebo usnesení soudu o umístění nebo svěření nezletilého dítěte do péče,
7. kdy se Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, stala příslušnou ke zdravotnímu pojištění; to platí obdobně i u osoby, jejíž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie49), nebo jde-li o osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu ponechávající si takové postavení a její rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie69),
8. přihlášení občana České republiky k trvalému pobytu na území České republiky po předchozím pobytu v cizině,
9. narození, jde-li o osobu uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9, nebo
10. narození, jde-li o osobu uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10, nebo dnem, kdy byla za tuto osobu podána žádost o povolení k trvalému pobytu.
(2) Zdravotní pojištění zaniká
a) smrtí pojištěnce,
b) skončením trvalého pobytu na území České republiky,
c) osobě bez trvalého pobytu na území České republiky
1. dnem ukončení zaměstnání,
2. dnem skončení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
3. dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí azylu nebo dnem zániku azylu,
4. dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí doplňkové ochrany nebo dnem zániku doplňkové ochrany,
5. dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky, dnem zániku tohoto oprávnění nebo dnem, od něhož již není považována za osobu s udělenou dočasnou ochranou69),
6. dnem zrušení nebo zániku předběžného opatření nebo rozhodnutí o umístění nebo svěření nezletilého dítěte do péče,
7. dnem, kdy Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, přestala být příslušnou ke zdravotnímu pojištění; to platí obdobně i u osoby, jejíž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie49) nebo jde-li o osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu ponechávající si takové postavení a její rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie69),
8. posledním dnem měsíce, v němž osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9 dosáhla 60 dnů věku, nebo
9. uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10 posledním dnem měsíce, v němž tato osoba dosáhla 60 dnů věku, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nastala-li tato skutečnost později.".
3. V § 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9.".
4. V § 7 odst. 1 písm. a) se za slovo "děti" vkládají slova " , s výjimkou osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9".
5. V § 7 odst. 1 písmeno o) zní:
"o) osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 5 a 10, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,".
6. Poznámka pod čarou č. 16a se zrušuje.
7. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:
 
"§ 7a
Zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9 je plátcem pojistného za tuto osobu.".
8. V § 8 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. d);".
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).
9. V § 8 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Povinnost zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka platit pojistné za osobu uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9 vzniká narozením této osoby a zaniká koncem kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku.".
10. V § 10 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Narození pojištěnce uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) bodu 9 nebo 10 je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen oznámit do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození; není-li matka dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, oznámí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Nejsou-li rodiče zdravotně pojištěni podle tohoto zákona, oznámí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.".
11. Za § 41a se vkládá nový § 41b, který zní:
 
"§ 41b
(1) Pro účely vedení registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ministerstvo vnitra bez zbytečného odkladu sdělí správci tohoto registru den, kdy
a) bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo byla prodloužena doba jeho platnosti včetně doby platnosti tohoto povolení,
b) nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
c) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení azylu, den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o jeho odnětí, a den zániku azylu,
d) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany, den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o jejím odnětí, a den zániku doplňkové ochrany,
e) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky, den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o jeho odnětí, den zániku tohoto oprávnění, den, od něhož je považována za osobu s udělenou dočasnou ochranou na území69), a den, od něhož již není považována za osobu s udělenou dočasnou ochranou,
f) nabylo právní moci rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo den, kdy nabylo právní moci zrušení tohoto rozhodnutí, nebo
g) byla podána žádost o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky pro osobu uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10.
(2) Pro účely vedení registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění orgán, který vydal předběžné opatření o umístění osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 6, rozhodnutí o umístění osoby uvedené v § 3 odst. 1 písm. c) do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do ústavu pro péči o děti nebo předběžné opatření nebo rozhodnutí o svěření osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 6 nebo v § 3 odst. 1 písm. c) do péče fyzické osoby, bez zbytečného odkladu sdělí správci tohoto registru den, kdy se toto předběžné opatření stalo vykonatelným, den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, a den, kdy bylo předběžné opatření nebo rozhodnutí zrušeno nebo zaniklo.".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
Čl.XI
V § 32 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.XII
1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. srpna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 9, 85, 86, 102, 119, 126, 133 a 134, která nabývají účinnosti dnem zprovoznění Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) stanoveným Evropskou komisí podle čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240.
2. Ministerstvo vnitra vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů den zprovoznění Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) stanovený Evropskou komisí podle čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.