K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí

Vydáno: 14 minut čtení

Pro zaměstnavatele vyplývá ze zákoníku práce povinnost odměňovat za stejnou práci či za práci stejné hodnoty stejně. Pokud zvažuje možnost poskytnout zaměstnanci odměnu vyšší, musí pro jeho hodnocení použít taková kritéria, která souvisejí s povahou dané pracovní pozice, pracovními podmínkami, případně s výkonem zaměstnance. Kritérium ovládání jazyka na úrovni rodilého mluvčího se v tomto směru může jevit jako značně problematické, neboť jazyk zaměstnance úzce souvisí s jeho národností a při jeho použití se tak zaměstnavatel může snadno dopustit diskriminace.

Příspěvek vyjadřuje osobní stanovisko autorky, nikoliv názor Kanceláře nebo veřejného ochránce práv.

Pro všechny veřejné i soukromé zaměstnavatele platí zákaz nerovného odměňování zaměstnanců a zaměstnankyň1), jinými slovy zákaz platové diskriminace. Tato právní pravidla upravuje zákoník práce v ustanovení § 16 odst. 1 a odst. 2,2) přičemž odstavec 2 zakazuje diskriminaci založenou mj. na národnosti nebo státní příslušnosti zaměstnanců či zaměstnankyň. Navazuje tak na evropské právo a doplňuje se se zákazem diskriminace v odměňování vyjádřeným v antidiskriminačním zákoně – viz ustanovení § 1 odst. 1 písm. c) a § 5 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ten navíc zdůrazňuje, že princip nediskriminace platí jak pro všechna peněžitá, tak i nepeněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem3), proto například ani nenárokové odměny nesmí zaměstnavatel přidělovat svévolně.

Rozhodující kritéria pro rozdílné odměňování

V praxi vzniká právě při posouzení, koho, na základě jakých kritérií, lze rozdílně odměňovat, řada problémů. Zaměstnavatelé sice mohou nabýt mínění, že je skutečně zcela

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související články

Odměňování zaměstnanců
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Hodnocení a odměňování zaměstnanců v mezinárodních firmách
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Diskriminace na pracovišti
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Trestní odpovědnost právnické osoby a její změny z pohledu zaměstnavatele
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Odměňování zaměstnanců
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Diskriminace na pracovišti
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Odměna z dohody o provedení práce
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Související otázky a odpovědi

Diskriminace v odměňování
Zaměstnanecké výhody – stravování
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odměna v době mateřské dovolené
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Mzdový výměr nižší než minimální mzda
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení při platovém zařazení zaměstnance
Nerovné zacházení (diskriminace) v odměňování platem
(Ne)rovné zacházení v oblasti odměňování