Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé

Vydáno: 16 minut čtení

Je obhajitelným parametrem pro posouzení práva zaměstnance na stejnou odměnu za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty sociálněekonomický charakter regionu, ve kterém koná pro zaměstnavatele s širší územní působností práci? V dané věci už se vyslovil také Ústavní soud.

V minulém roce bylo na stránkách tohoto časopisu upozorněno na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018, v němž se dovolací soud zabýval výkladem ustanovení § 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o stejné odměně za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty ve vazbě na to, kde konkrétně zaměstnanec práci koná. Jinak řečeno, Nejvyšší soud odpovídal na otázku, jaký význam má při posuzování, zda jde o (ne)rovné zacházení při odměňování zaměstnanců za práci, okolnost, že se mzdy zaměstnanců, kteří vykonávají v rámci územního působení zaměstnavatele stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, v jednotlivých oblastech (regionech) liší. Připomeňme si základní právní větu ze zmíněného rozsudku:

„Z hlediska zásady rovného odměňování podle ustanovení § 110 zákoníku práce nejsou pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o stejnou práci nebo o práci stejné hodnoty, významné (nepředstavují komparační kritérium ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 zákoníku práce) sociálněekonomické podmínky a jim odpovídající výše nákladů na uspokojování životních potřeb v místě, kde zaměstnanec na základě pracovní smlouvy pro zaměstnavatele vykonává práci.“

Rozhodnutí dovolacího soudu vyvolalo velkou diskusi a dalo se předpokládat, že bude napadeno ústavní stížností. Tak se i stalo. Ústavní soud už o ní rozhodl. V následujících řádcích se dozvíte, jak a s jakými argumenty.

Právní věta

Ústavní soud si je samozřejmě vědom náhledu na věc ze strany podnikatelských subjektů i situace na trhu práce, na které stěžovatel v ústavní stížnosti taktéž poukazuje, nicméně reflektovat fungování trhu práce a socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými regiony

Související dokumenty

Související články

Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Tržní mzdy a "spravedlivé" odměňování
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Diskriminace na pracovišti
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Daňové aktuality
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Za stejnou práci stejná odměna
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Odměna z dohody o provedení práce
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Obliba home-office v Evropě roste

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení při platovém zařazení zaměstnance
Nerovné zacházení (diskriminace) v odměňování platem

Související judikáty

Mzda (a jiné obdobné příjmy)
Dovolání - přípustnost; mzda; odměna; zaměstnavatel; zaměstnanec; diskriminace; interpretace

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Diskriminace v odměňování
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Odměna v době mateřské dovolené
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Služební vozidlo k soukromému užití
Příležitostné zaměstnání
Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele
Předčasný důchod bez výplaty
Odměna k životnímu jubileu
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Odměna – pracovní výročí
Odvody z odměny k pracovnímu výročí