Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé

Vydáno: 16 minut čtení

Je obhajitelným parametrem pro posouzení práva zaměstnance na stejnou odměnu za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty sociálněekonomický charakter regionu, ve kterém koná pro zaměstnavatele s širší územní působností práci? V dané věci už se vyslovil také Ústavní soud.

V minulém roce bylo na stránkách tohoto časopisu upozorněno na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018, v němž se dovolací soud zabýval výkladem ustanovení § 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o stejné odměně za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty ve vazbě na to, kde konkrétně zaměstnanec práci koná. Jinak řečeno, Nejvyšší soud odpovídal na otázku, jaký význam má při posuzování, zda jde o (ne)rovné zacházení při odměňování zaměstnanců za práci, okolnost, že se mzdy zaměstnanců, kteří vykonávají v rámci územního působení zaměstnavatele stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, v jednotlivých oblastech (regionech) liší. Připomeňme si základní právní větu ze zmíněného rozsudku:

„Z hlediska zásady rovného odměňování podle ustanovení § 110 zákoníku práce nejsou pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o stejnou práci nebo o práci stejné hodnoty, významné (nepředstavují komparační kritérium ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 zákoníku práce) sociálněekonomické podmínky a jim odpovídající výše nákladů na uspokojování životních potřeb v místě, kde zaměstnanec na základě pracovní smlouvy pro zaměstnavatele vykonává práci.“

Rozhodnutí dovolacího soudu vyvolalo velkou diskusi a dalo se předpokládat, že bude napadeno ústavní stížností. Tak se i stalo. Ústavní soud už o ní rozhodl. V následujících řádcích se dozvíte, jak a s jakými argumenty.

Právní věta

Ústavní soud si je samozřejmě vědom náhledu na věc ze strany podnikatelských subjektů i situace na trhu práce, na které stěžovatel v ústavní stížnosti taktéž poukazuje, nicméně reflektovat fungování trhu práce a socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými regiony

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Tržní mzdy a "spravedlivé" odměňování
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Diskriminace na pracovišti
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Za stejnou práci stejná odměna
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Daňové aktuality
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Odměňování zaměstnanců
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Obliba home-office v Evropě roste

Související otázky a odpovědi

Diskriminace v odměňování
Zaměstnanecké výhody – stravování
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Dárky pro zaměstnance
Externí vedoucí pracovník

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení při platovém zařazení zaměstnance
Nerovné zacházení (diskriminace) v odměňování platem

Související judikáty

Mzda (a jiné obdobné příjmy)
Dovolání - přípustnost; mzda; odměna; zaměstnavatel; zaměstnanec; diskriminace; interpretace