Hodnocení a odměňování zaměstnanců v mezinárodních firmách

Vydáno: 25 minut čtení

Své hlavní zásady a přístupy k řízení lidských zdrojů zavádějí mezinárodní firmy zpravidla i ve svých zahraničních pobočkách či dceřiných společnostech. S jejich personálně-řídicími nástroji a metodami se tak postupně setkává i rostoucí řada českých pracovníků a manažerů. Článek se zabývá hlavními zásadami a postupy mezinárodních firem v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců včetně jejich trendů. Pozornost přitom věnuje i terminologii, která je v těchto oblastech mezinárodními firmami využívána.

Vedle hodnocení zaměstnanců prováděného jejich nadřízenými patří k nejčastějším hodnoticím nástrojům v mezinárodních firmách jejich vlastní hodnocení. Obě zpravidla probíhají pravidelně a souběžně, nejčastěji jednou za půl roku nebo za rok.

K dalším, méně pravidelným formám hodnocení, patří vzájemné hodnocení osob, používané především u týmů pracujících na společných úkolech, hodnocení nadřízených „zdola“, tedy jejich podřízenými, hodnocení zaměstnanců prováděné jejich mentory v rámci adaptační doby, trvající nejčastěji jeden až dva roky (a provázené občas i hodnocením mentorů ze strany jimi mentorovaných zaměstnanců), či hodnocení zaměstnanců a manažerů ze strany zákazníků.

Pravidelné hodnocení zaměstnanců

Pravidelnému hodnocení výkonu zaměstnanců (Employee Performance Review) ze strany přímého nadřízeného je v mezinárodních firmách většinou věnovaná značná pozornost. Týká se to nejen jeho metodické přípravy, ale především vlastního provádění, kterým manažeři i zaměstnanci mnohdy tráví poměrně velké množství času. Důvodem je přínos, který je od tohoto hodnocení očekáván.

Příklad č. 1:

Podíl zaměstnanců procházejících tímto hodnocením chápe řada společností jako důležitý projev profesionálního personálního řízení, a často ho proto udává i ve svých výročních zprávách, určených akcionářům či investorům.

Hlavní přínosy tohoto hodnocení jsou spatřovány v jasném stanovení výkonových očekávání, a tím i hlavního směru pracovního úsilí zaměstnanců, a v jasném a srozumitelném poskytování zpětné vazby, tj. informování zaměstnanců o jejich výsledcích. Mnohdy je však toto hodnocení chápáno i jako forma výkonového poradenství zaměstnancům (Employee Performance Consulting) ze strany jejich nadřízeného, zaměřené na odstranění organizačních i osobních překážek, bránících jejich plnému výkonu. Je proto chápáno jako jedna z hlavních součástí dlouhodobého řízení výkonu zaměstnanců (Employee Performance Management), k jehož dalším částem patří rozvoj a výkonová motivace zaměstnanců.

Široké uplatnění pravidelného hodnocení souvisí i se snahou dát zaměstnancům možnost se ke své práci a způsobu jejího provádění vyjádřit. Hodnocení klade proto důraz na přímou a otevřenou komunikaci i oboustranný zájem jeho účastníků dospět ke konstruktivnímu závěru. Jeho závěry bývají i poměrně rychle realizovány. Na jejich základě může dojít například k velmi rychlému přesunu osoby do jiné části firmy, vedené snahou o lepší využití jejích schopností i motivace, ale i k je

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Minimální mzda

Související články

Hodnocení zaměstnanců, jeho druhy, nástroje a předávání
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Odměňování zaměstnanců
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Problematika stárnutí a zapojování starších pracovníků do pracovního procesu
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Stárnoucí pracovníci
Kvalita pracovního života
Důležitost a spokojenost mužů a žen s aspekty pracovního života
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Pracovní úraz - co teď?!
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP - 3. část
Obsah prověrky BOZP v malých podnicích
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Zabraňte haváriím, poučte se z chyb jiných
Přístup k analýze a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Právo požární ochrany, 1. část - Historie, bezpečnostní systematika a právní základ
Posouzení stability stohu v rámci stohového skladování a výpočet stability
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Jak vybrat kancelářskou židli

Související otázky a odpovědi

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní postup
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek