Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění

Vydáno: 27 minut čtení

Je všeobecně známo, že až na výjimky je vznik pracovněprávního vztahu a výkon práce v jeho rámci spojen se vznikem účasti zaměstnance na zdravotním pojištění stejně jako na nemocenském pojištění (vznikem povinnosti platit z tohoto titulu pojistné). Údiv může mezi některými personalisty a mzdovými účetními vyvolávat skutečnost, že to nemusí být vždy k témuž dni.

V následujících řádcích se budeme na konkrétních příkladech zabývat tím, kdy vzniká zaměstnanci pracovní poměr, popř. pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, zdali a ke kterému dni je založena v té souvislosti jeho povinnost platit prostřednictvím zaměstnavatele pojistné na zdravotní pojištění a jak je to s jeho vstupem do systému nemocenského pojištění.

Pro lepší orientaci čtenáře předchází jednotlivým příkladům vstupní komentář (samostatně k pracovnímu poměru a k oběma dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr) s uvedením základních pravidel a odkazem na příslušnou právní úpravu.

Pracovní poměr

Pracovní poměr je jedním ze základních pracovněprávních vztahů, v nichž může být dle ustanovení § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vykonávána závislá práce. Jak stanoví § 74 odst. 1 zákoníku práce, plnění svých úkolů má zaměstnavatel zajišťovat především zaměstnanci v pracovním poměru.

Vznik pracovního poměru

Je třeba rozlišovat mezi dvěma důležitými okamžiky – uzavřením pracovní smlouvy, resp. doručením písemnosti obsahující jmenování fyzické osoby na vedoucí pracovní místo, kterými se pracovní poměr zakládá, a následně vznikem samotného pracovního poměru.

Z ustanovení § 36 zákoníku práce vyplývá, že pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Sjednání dne nástupu do práce (uvedení dne jmenování) je nezbytné k tomu, aby pracovní poměr vznikl. Nemusí jít přitom současně o první pracovní den zaměstnance, tedy den, v němž má zaměstnanec konat práci dle rozvrhu týdenní pracovní doby vydaného zaměstnavatelem v souladu s ustanovením § 84 zákoníku práce. O dni, ke kterému vznikne pracovní poměr, rozhodují zaměstnavatel a zaměstnanec ve vzájemném konsenzu. To, na který den připadne zaměstnanci (první) směna, je dle ustanovení § 81 zákoníku práce naopak v kompetenci zaměstnavatele.

Jistě, může se stát (a v praxi se běžně stává), že den vzniku pracovního poměru a první pracovní den zaměstnance spadnou vjedno. Kdyby v tento den zaměstnanec fakticky nepracoval (např. v důsledku svátku nebo překážky v práci na jeho straně), nic to nemění na závěru, že v tento den pracovní poměr vznikl. Vznik pracovního poměru není totiž závislý na tom, jestli zaměstnanec ve stejný den práci konat měl a jestli ji nakonec konal.

Vznik povinnosti ve zdravotním pojištění

Z pohledu zdravotního pojištění se u pracovního poměru (pracovní smlouvy) jedná o nejčastější variantu řešení pracovněprávního vztahu. Vzhledem k tomu, že jsou takto zaměstnané osobě zúčtovány příjmy ze závislé činnosti, zdaňované podle ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zakládá tento pracovněprávní vztah vždy účast na zdravotním pojištění s povinností zaměstnavatele přihlásit osobu jako zaměstnance u zdravotní pojišťovny a platit pojistné podle zákona č. 592/1992 Sb.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Ošetřovné
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Dohody a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Stravenkový paušál a DPP
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Den nástupu
Dohoda o pracovní činnosti
Konkurenční doložka
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Odvod pojistného na sociální pojištění
Odstupné
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
270/2019 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Související vzory

Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Dohoda o provedení práce
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Vznik pracovního poměru jmenováním
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy