Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti

Vydáno: 10 minut čtení

Rozdíl mezi výpovědním důvodem popsaným v ustanovení § 52 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a výpovědním důvodem uvedeným v písm. e) téhož paragrafu a zákona spočívá v tom, zdali je dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci zapříčiněno pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo ohrožením touto nemocí, či nikoliv. Je to důležité tím spíše, že při uplatnění prvního z výpovědních důvodů vzniká zaměstnanci až na výjimky právo na odstupné ve výši nejméně 12násobku průměrného měsíčního výdělku. Není divu, že o příčině nepříznivého zdravotního stavu zaměstnance může vzniknout spor. Nejvyšší soud se v tomto případě zabýval tím, jaký význam pro důvod rozvázání pracovního poměru výpovědí má datum zjištění nemoci z povolání uvedené v příslušném lékařském posudku. Své závěry shrnul do rozsudku ze dne 25. 5. 2022, sp. zn. 21 Cdo 2964/2021.

Popis případu

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako výrobní dělník. Dne 24. 8. 2017 vydal poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele v rámci mimořádné lékařské prohlídky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci s výsledkem, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost (bez uvedení příčiny). V návaznosti na to dne 30. 8. 2017 doručil zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce.

Dne 4. 12. 2017 vypracoval k tomu akreditovaný poskytovatel pracovnělékařských služeb lékařský posudek o uznání nemoci z povolání (asthma bronchiale středně těžká), kdy datum zjištění nemoci z povolání bylo stanoveno na den 4. 9. 2017. Ze znaleckého posudku jednoho ze znalců vyplynulo, že zaměstnanec byl vyšetřen zmíněným poskytovatelem už dne 29. 8. 2017, kdy byl proveden "bronchoprovokační test" s prachem z pracovního prostředí s výsledkem "test negativní", teprve následné vyšetření kvůli "expozici Fluxu v laboratorních podmínkách" ukázalo pozitivní výsledek. Podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odstupné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doručování písemností
Odstupné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související články

Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Nemoci z povolání
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související judikáty

Pracovněprávní vztahy; Přípustnost dovolání; Nemoc z povolání; Výpověď z pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ukončení pracovního poměru se starobním důchodcem po pracovním úrazu
Aktualizace směrnic BOZP
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Bezpečnostní listy na pracovišti
Výpověď při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Propuštění zaměstnance
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Odstupné a následná práce na DPČ
Ukončení pracovního poměru - odstupné