Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU

Vydáno: 22 minut čtení

Dne 30. 7. 2020 nabyla účinnosti novela zákoníku práce přijatá jako zákon č. 285/2020 Sb. (dále jen „novela“), která mění zásadním způsobem právní úpravu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu § 338 zákoníku práce (dále jen „převod“). Ačkoli tyto změny nejsou z pohledu běžné personální nebo mzdové praxe natolik přelomové jako změny v koncepci dovolené účinné k 1. 1. 2021, většina právníků již tuší, že jde o důležitou změnu, se kterou se bude muset praxe vypořádat.

V našem článku se pokusíme detailněji probrat změny, které novela přináší. Především se přitom jedná o definici převodu, tedy o ujasnění, kdy vůbec k převodu dochází. V této souvislosti by měla nabýt v praxi na významu aplikace judikatury Soudního dvora EU, na kterou ostatně novela reaguje. Novela dále limituje možnost zaměstnance ukončit pracovní poměr v souvislosti s převodem, kterou také ve stručnosti zmiňujeme.

Základ právní úpravy převodu

Ochrana práv zaměstnanců při převodu je jednou ze základních oblastí evropského pracovního práva, která sahá až do 70. let dvacátého století. Hlavním principem ochrany zaměstnanců při převodu je automatický přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů z převodce na nabyvatele – tedy zachování (pokud možno v nezměněné podobě) stávajících pracovních podmínek a ochrana před propouštěním z důvodu převodu.

Úprava převodu vychází primárně ze směrnice 77/187/EHS1) („Směrnice 77/187“), která byla následně za zohlednění judikatury Soudního dvora EU (v té době Evropského soudního dvora, dále jen „SDEU“) nejprve novelizována a následně kodifikována Směrnicí 2001/23/ES2) (dále jen „Směrnice“), která platí doposud.

Důležité přitom je, že současné znění Směrnice původní Směrnici 77/187 nezměnilo, nýbrž ji pouze doplnilo v souladu s bohatou judikaturou SDEU. Starší judikatura SDEU z období před rokem 2001 je tedy stále použitelná.

Význam judikatury SDEU

Judikatura SDEU je v oblasti problematiky převodu důležitým pramenem práva. Vedle samotných rozsudků je přitom v některých méně srozumitelných případech vhodné číst i stanoviska generálních advokátů, kteří se k případům vyjadřují (nejsou zástupci jedné ze stran, ale poradním orgánem SDEU).

Většina řízení před SDEU souvisejících s převodem probíhá v rámci řízení o tzv. předběžných otázkách. Tato řízení se zahajují na základě otázky vznesené národním soudem, která vyvstane v souvislosti s jím projednávaným konkrétním případem. SDEU poté podá národnímu soudu návod, jak řešit danou otázku, přičemž samotné rozhodnutí ve věci zůstává i nadále na národním soudu. Národní soud je přitom povinen řídit se právním názorem SDEU.

České soudy by proto při rozhodování případů převodu měly rozhodovat v souladu s rozhodovací praxí SDEU. Nejvyšší soud však na rozhodovací praxi SDEU prozatím odkazoval spíše sporadicky.

Současně platí, že český soudce jakéhokoli soudu může předložit SDEU předběžnou otázku k aplikaci Směrnice, pokud se domnívá, že je takové posouzení nezbytné. Strany sporu mohou soudu předložení předběžné otázky samy navrhnout.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Vstupní lékařská prohlídka
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Doručování písemností
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Nejvyšší soud opětovně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Co přináší novela zákoníku práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Související vzory

Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Mzdový výměr
Vzor: Platový výměr

Související komentovaná judikatura

Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností

Související judikáty

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání cizinců na DPP
Druhý pracovní poměr
Převzetí zaměstnanců
Mzdy a prodej závodu
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Úklidové služby
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Pracovní smlouva
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Archivace výplatních pásek zaměstnanců
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce