Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost

Vydáno: 13 minut čtení

Ačkoliv ze zákoníku práce byla nabídková povinnost zaměstnavatele před dáním výpovědi z pracovního poměru vypuštěna s účinností od 1. 1. 2007, lze se s ní občas setkat jako se závazkem zaměstnavatele vyplývajícím z kolektivní smlouvy. Může nedodržení tohoto závazku vést až k neplatnosti zmíněné výpovědi?

Právní věta

Ujednání kolektivní smlouvy o tzv. nabídkové povinnosti zaměstnavatele před rozvázáním pracovního poměru představuje zákonem předpokládanou úpravu práv zaměstnanců neupravených zákonem. Stejně jako u ostatních ujednání, která upravují individuální nebo kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, z nichž vznikají nároky blíže neurčenému okruhu jednotlivých zaměstnanců, má zde kolektivní smlouva normativní povahu. I když kolektivní smlouvu z tohoto důvodu lze v širším smyslu považovat za pramen práva (kolektivní smlouva tu plní funkci právního předpisu), povahu zákona jí přiznávat nelze (přes normativní povahu některých ujednání se stále jedná jen o specifický smluvní institut soukromoprávního charakteru).

S ohledem na zákonem vymezený předmět úpravy kolektivní smlouvy navíc takto sjednaná nabídková povinnost zaměstnavatele nemůže ani představovat hmotněprávní předpoklad platnosti výpovědi z pracovního poměru; stanovení předpokladů platnosti pracovněprávních jednání kolektivní smlouvě nepřísluší. Opačný výklad by i odporoval kogentní povaze ustanovení § 52 zákoníku práce, která účastníkům pracovního poměru neumožňuje dohodou změnit, omezit nebo rozšířit předpoklady pro rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2020, sp. zn. 21 Cdo 2244/2018)

Předmět sporu

  • Platnost výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci pro jeho nadbytečnost v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přehled zákazů výpovědi
Výpověď
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Pracovní volno
Uplynutí doby

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Neslušné chování úředníka a rozvázání pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Skončení pracovního poměru
Odstupné a zdravotní pojištění
Hromadné propouštění
Hromadné propouštění v praxi
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Zkušební doba
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Pracovní smlouva
Předání zápočtového listu
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Zápočtový list = konec pracovní poměru
Hromadné propouštění a návraty z dlouhodobých nemocí
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Chybně vyplacené odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
65/1965 Sb. Zákoník práce

Související vzory

Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Ochrana odborového funkcionáře a ochranná doba

Související judikáty

Nabídková povinnost zaměstnavatele